Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten

advertisement
> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA 'S-GRAVENHAGE
Directie Internationale
Zaken en
Verbruiksbelastingen
Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl
Ons kenmerk
IZV/2015/ 272 M
Datum 16 april 2015
Betreft Voorstel van rijkswet houdende de Belastingregeling Nederland Curaçao;
Nota naar aanleiding van de Verslagen van de Tweede Kamer der StatenGeneraal en de Staten van Curaçao en een Nota van Wijziging
Uw brief (kenmerk)
7 juli 2014/33 955 -(R2032) nr.
4 en 4 november 2014/33 955
(R2032) nr. 5
Bijlagen
2
Geachte voorzitter,
Hierbij bied ik u de nota naar aanleiding van het verslag, tevens nota naar
aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao, en een nota van wijziging
aan met betrekking tot het voorstel van rijkswet houdende de regeling voor
Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen
van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en
een woonplaatsfictie ter zake van erf- en schenkbelasting (Kamerstukken II 2014/
33 955).
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Financiën,
Eric Wiebes
Pagina 1 van 1
Download