Antwoord op de brief van Koningin Sophia

advertisement
> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag
Koningin Sophia-Vereeniging
T.a.v. mevrouw drs. S. van H.
Directoraat-generaal Agro en
Natuur
Directie Dierlijke Agroketens en
Dierenwelzijn
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000
Datum
Betreft
25 januari 2017
Aanpak gezondheidsproblemen bij rashonden
T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez
Ons kenmerk
DGAN-DAD / 16193807
Geachte mevrouw Van H.,
Hiermee reageer ik op uw brief van 2 december jl., waarin u mij verzoekt de regie
te nemen om te komen tot gezonde rassen.
Ik begrijp uw bezorgdheid over de fokkerij van rashonden. Uit dezelfde
bezorgdheid zijn de afgelopen jaren stappen gezet om de gezondheid te
verbeteren. Zo is er op het gebied van fokkerij en identificatie en registratie van
honden regelgeving gekomen. Daarnaast heeft de georganiseerde sector van
rashondenfokkers zijn verantwoordelijkheid genomen om tot een gezonde en
sociale rashond te komen. De ambities zijn verwoord in het ook door u
aangehaalde Fairfok-programma. Ik ondersteun dit programma. Daarnaast is
ingezet op onderzoek om de problematiek objectief en wetenschappelijk in kaart
te brengen. Hiervoor is het door dierenartsen te gebruiken instrument Petscan
door de Faculteit Diergeneeskunde (FD) ontwikkeld. Het onderzoeksrapport naar
incidenties van erfelijke gebreken is inmiddels door de FD afgerond en zal
binnenkort met mijn reactie aan de Tweede Kamer worden gezonden.
U verzoekt om regie te nemen en regelgeving verder aan te scherpen door, voor
zover mogelijk, te schrappen in lid 2 van het artikel 3.4 van het Besluit houders
van dieren. Er is uitgebreid en veelvuldig met de Tweede Kamer gedebatteerd
over deze toevoeging. Het absoluut maken van de bepalingen in het hiervoor
genoemde lid, waarvoor deze inspanningsverplichting nu geldt, is een onmogelijke
opgaaf voor een fokker. Fokken met levende dieren kan nooit 100% garanderen
dat er geen erfelijke afwijking wordt doorgegeven of dat er een gedragsafwijking
in een nakomeling te zien is.
Ik zie op dit moment geen aanleiding het beleid aan te passen vanwege de
organisatie van een rashondenshow door de Raad van Beheer. Ik wil eerst de
resultaten afwachten van het Fairfokprogramma. Dit programma moet de kans
krijgen om zichzelf te bewijzen.
Pagina 1 van 2
Directoraat-generaal Agro en
Natuur
Directie Dierlijke Agroketens en
Dierenwelzijn
Ons kenmerk
DGAN-DAD / 16193807
Uiteraard ben ik bereid een afspraak te laten maken om met mijn ambtelijke staf
over de (on)mogelijkheden voor een aanpak van deze problematiek te
overleggen.
Hoogachtend,
(w.g.)
Martijn van Dam
Staatssecretaris van Economische Zaken
Pagina 2 van 2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards