`Kamerbrief met een reactie op het bericht dat agenten zelf DNA

advertisement
1
> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag
Aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Directoraat-Generaal
Politie
SBA
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj
Ons kenmerk
2011154
Datum
8 november 2016
Onderwerp Uw verzoek om een reactie op het bericht dat agenten zelf DNA
onderzoek gaan doen
Bij brief van 13 oktober jl. met kenmerk 2016Z18740/2016D38902 heeft u mij
gevraagd om een reactie op berichtgeving dat agenten zelf DNA onderzoek gaan
doen.
De commissie Zouridis wijst in haar driejaarlijkse signalering (TK 2015-2016,
29628, nr 328) op het feit dat de strafrechtketen zich op termijn geconfronteerd zal
zien met een sporenexplosie, onder meer omdat het forensisch instrumentarium
meer en beter onderzoek mogelijk maakt. Deze ontwikkeling is op dit moment al
gaande en zal in de toekomst exponentieel toenemen.
In dat kader zijn politie, OM, NFI en de Hogeschool Amsterdam voornemens om
te onderzoeken of het mogelijk is dat forensische rechercheurs van de politie een
aantal stappen in de analyse van DNA op locatie kunnen uitvoeren met speciale
onderzoeksapparatuur. Uitgangspunt is dat de digitale data die daarbij worden
gegenereerd voor een deskundigen-oordeel direct online worden toegestuurd aan
het NFI. De uitslag van de NFI-analyse ontvangt de politie vervolgens op zeer
korte termijn. Uiteraard worden in dit onderzoek ook uitdrukkelijk de kwalitatieve
en juridische randvoorwaarden en de bedrijfsvoeringsaspecten (kosten en
capaciteitsbeslag bij incidentele of structurele toepassing van deze mogelijkheid)
in beschouwing genomen. De gedachte achter het project Local DNA is, dat snelle
vaststelling van DNA-profielen van mogelijke verdachten grote voordelen kan
hebben in de opsporing.
Na afloop van deze onderzoeksfase – over ongeveer twee jaar – zullen politie, OM
en NFI gezamenlijk een besluit nemen over de haalbaarheid en een mogelijk
vervolg van het project.
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.
Download