Uitstelbericht beantwoording vragen van het lid

advertisement
> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag
De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA 'S-GRAVENHAGE
DGBK/OBR
KKB
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.minbzk.nl
Contactpersoon
J.D.C. de Jong
T (070) 426 8009
[email protected]
Kenmerk
2009-0000062104
Datum 9 februari 2009
Betreft Uitstelbericht beantwoording vragen van het lid Aptroot (VVD) inzake
discriminatie bij parkeervergunningen Amsterdam
Uw Kenmerk
2009Z00340 / 2080909510
Naar aanleiding van de vragen van het lid Aptroot (VVD) inzake
parkeervergunningen te Amsterdam met kenmerk 2080909510, die werden
ingezonden op 15 januari 2009, deel ik u (mede namens de minister voor Verkeer
en Waterstaat) mee, dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde
termijn van 3 weken te beantwoorden. De reden hiervoor is dat de juridische
beoordeling van de onderliggende beleidsregel van de gemeente Amsterdam meer
tijd in beslag neemt.
DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten
Pagina 1 van 1
Download