1 2 april 2009 Egyptische leerlingen Amsterdam

advertisement
1
> Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag
De voorzitter van de Tweede kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.minocw.nl
Onze referentie
PO/2009/B&S/112262
Datum
2 april 2009
Betreft
Egyptische leerlingen Amsterdam
Najaar 2008 verschenen in de media berichten over het vertrek van
basisschoolleerlingen van Egyptische afkomst van Amsterdamse basisscholen. Zij
zouden Amsterdam verlaten om het basisonderwijs in Egypte voort te zetten
onder de hoede van familieleden aldaar. Deze signalen heb ik ook via de inspectie
van het onderwijs doorgekregen.
Naar aanleiding van deze berichten heb ik de inspectie verzocht nader onderzoek
te doen naar deze situatie. Ik vind het belangrijk te weten of sprake is van nietnaleving van de leerplichtwet en wat de redenen zijn voor het vertrek.
Ik stel het op prijs de Kamer te informeren over de inspectiebevindingen en de
acties die worden ondernomen deze jonge kinderen te behouden voor het
basisonderwijs.
In het schooljaar 2007-2008 heeft een groot aantal ouders vrijstelling gekregen
voor de inschrijving van hun kind op een Nederlandse basisschool. Zij hebben
aangetoond dat hun kind ingeschreven staat op een school in Egypte en daar het
onderwijs volgt. Deze vrijstelling is afgegeven conform artikel 5, lid c van de Wet
op de Leerplicht. De naleving van de leerplichtwet is met deze vrijstelling niet in
het geding.
Het verschijnsel van het vertrek van jonge leerlingen naar Egypte van wie de
ouders in Nederland blijven, lijkt zich voornamelijk in Amsterdam voor te doen.
Gaat het in de hoofdstad om 301 leerlingen, in Rotterdam en Den Haag betreft
het een zeer beperkt aantal.
De inspectie is bij de directies van de scholen nagegaan wat de redenen zijn voor
het vertrek. Het blijkt dat ouders van mening zijn dat de kwaliteit van het
onderwijs in Egypte beter is dan in Nederland. Een aantal vindt dat de cultuur en
het onderwijsaanbod in Egypte beter aansluit bij de door hen gewenste cultuur.
a
Pagina 1 van 2
In het verleden heeft zich een aantal incidenten voorgedaan tussen groepen
leerlingen en dat heeft sommige ouders doen besluiten hun kind niet in eenzelfde
klas te laten met kinderen van een andere etnische afkomst. Tenslotte heeft het
vertrek voor een aantal ouders te maken met persoonlijke omstandigheden zoals
bijvoorbeeld echtscheiding of ziekte.
Datum
Onze referentie
PPO/2009/B&S
Ik stel vast dat de regelgeving wordt nageleefd maar dat het maatschappelijk
ongewenst is dat de Egyptische leerlingen het basisonderwijs elders volgen,
zonder goed Nederlands te spreken en vervolgens aansluitingsproblemen
ondervinden wanneer zij op latere leeftijd terugkeren naar Nederland.
Ik heb met de gemeente Amsterdam afgesproken dat men de voorlichtings- en
communicatiemogelijkheden benut voor het bereiken van de Egyptische ouders.
De gemeente is van plan met hen te spreken over de meerwaarde en het
maatschappelijke belang van het volgen van het basisonderwijs in Nederland.
Ik neem aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Sharon A.M. Dijksma
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Pagina 2 van 2
Download