Bouwstenen van het FTK

advertisement
BOUWSTENEN VAN HET FTK
Marc Pröpper (DNB)
26 september 2006
AGENDA
•
•
•
•
•
•
•
doelstellingen / kader FTK
actuele waarde
vereist eigen vermogen
continuïteitsanalyse
voorbeeld: indexatierealisatie
volledig herverzekerde fondsen
korting is geen stuurinstrument
DOELSTELLINGEN FTK
• inzicht in financiële positie
• adequate waardering van beleggingen en verplichtingen
• risicogebaseerde waardering
• financiële eisen afstemmen op risicoprofiel
• bevordering van professioneel risicobeheer
• gebruik van intern model voor toets op vereist eigen vermogen
• naar voren halen interventiemoment
• continuïteitsanalyse op sturingskracht van beleidsinstrumenten
ALGEMEEN KADER FTK
DE DRIE TE BEANTWOORDEN VRAGEN
Beschikt de instelling over voldoende:
• 1. waarden ter dekking van de verplichtingen?
• actuele waarde
• marktrente, geen vaste rekenrente
• 2. eigen vermogen om 1-jaars risico’s te doorstaan (97,5%)?
• toetsing eigen vermogen aan vereist eigen vermogen
• ‘eens in de veertig jaar’
• 3. flexibele beleidsinstrumenten voor lange termijn risico’s?
• continuïteitsanalyse
• beleggings-, premie- en indexatiebeleid
• korting is geen beleidsinstrument
ACTUELE WAARDE
• activa:
• marktwaarde, bij afwezigheid: ‘marking-to-model’
• waardering derivaten, embedded opties (hypotheken)
• bepaling kredietrisico via credit spread
• ook in vordering op herverzekeraar
• technische voorzieningen:
• verwachte kasstromen op realistische grondslagen
• discontering met rentetermijnstrctuur FTK (swapcurve)
• sterftetrend meenemen
• geen risico-opslagen (langlevenrisico, negatieve afwijkingen)
• geen voorwaardelijke kasstromen (nominaal stelsel)
• achtergestelde leningen: beperkt toepasbaar
VEREIST EIGEN VERMOGEN
1 JAAR, 97½% ZEKERHEID
• 1. vereenvoudigde methode,
• toelatingeisen: eenvoudige regeling, risicomijdend
• minimale dekkingsgraad 130%, zakelijke waarden <25%
• 2. gestandaardiseerde methode, voorgeschreven scenario’s
• risico’s: rente (S1), aandelen en vastgoed (S2), valuta (S3),
grondstoffen (S4), krediet (S5), verzekering (S6)
• parameters, bijvoorbeeld: aandelen mature markets 25%
• wortelformule:
EVvereist 
6
2
S
 i  2 S1S2
i 1
• 3. intern model
• acceptatietraject, validatie
RANDVOORWAARDEN INTERN
MODEL
organisatie
omgeving
administratie
risicobeheersing
interne controle
model input
portefeuillegegevens
Marktgegevens
Model
instrumenten
adequate risicofactoren
adequate stochastische processen
modelgebruik
voor risicobeheersing
risicolimieten
management Informatie
stresstesten
29
CONTINUÏTEITSANALYSE
“HET BEHEERSEN VAN DE FINANCIELE POSITIE OVER DE
LANGE TERMIJN DOOR PERIODIEK EEN CA TE MAKEN” (PW 131)
•
•
•
•
•
•
eens per drie jaar
ook bij aanzienlijke wijzigingen
stochastisch, 15 prognosejaren
alternatief: deterministisch tot drie jaar na aanvang FTK
additionele, niet-publieke informatie (‘slecht weer’ scenario)
lange termijn herstelplan bevat CA (gestaag, lineair herstel)
BEELD: DENK AAN EEN ALM-MODEL
DOEL: “VOLDOEN AAN VERPLICHTINGEN OP LANGE TERMIJN”
HANDVAT: FINANCIËLE REGELS SOLVABILITEIT GELDEN OOK VOOR
DE VERWACHTE FINANCIËLE POSITIE GEDURENDE IEDER
VAN DE 15 PROGNOSEJAREN
CONTINUÏTEITSANALYSE:
GEEN TOETS, WAT WEL?
•
•
•
•
•
inzicht bestuur, verbetering risicobeheer
lange termijn, kwantitatief
solvabiliteitsratio (eigen vermogen/vereist eigen vermogen)
dynamisch: premies, asset-mix, indexatie, deelnemers
functies:
• ontwikkeling balans en w&v, solvabiliteitsratio
• verwachte indexatierealisatie
• effectiviteit beleidsinstrumenten
• geïntegreerde premie
• herstelplannen
• vervroegen interventiemoment
“De LAT LIGT LAGER DAN BIJ EEN INTERN MODEL”
VOORBEELD INDEXATIE:
VERWACHTE INDEXATIEREALISATIE
• standaardfonds, ambitie: looninflatie
• stochastisch, uitkomsten zijn verwachtingswaarden
• grote verschillen, verstrekkende implicaties
100
Indexatieverwachting (%)
90
80
70
60
50
A: Inhaalindexatie, variabele premie
40
B: Inhaalindexatie, vaste premie
30
C: Geen inhaalindexatie, variabele premie
D: Geen inhaalindexatie, vaste premie
20
100
110
120
130
140
150
160
Aanvangsdekkingsgraad (%)
VOORBEELD INDEXATIE:
5% PERCENTIEL
• GEWENST: EEN RISICOMAATSTAF
• STOCHASTIEK CA ONONTBEERLIJK
80
A: Inhaalindexatie, variabele premie
70
B: Inhaalindexatie, vaste premie
60
C: Geen inhaalindexatie, variabele premie
5% Percentiel
D: Geen inhaalindexatie, vaste premie
50
40
30
20
10
0
100
110
120
130
140
150
160
Aanvangsdekkingsgraad (%)
VOLLEDIG HERVERZEKERDE FONDSEN
(GARANTIECONTRACTEN)
• volledig herverzekerde fondsen vallen onder FTK
• tweede nota van wijziging
• geen minimum vereist vermogen, indien
• volledige herverzekering, én
• instemming toezichthouder
• overdracht risico’s, wel kredietrisico
• vordering herverzekeraar
• vereist eigen vermogen kredietrisico
• credit spread, rating herverzekeraar van belang
• in acht nemen achterstelling bij bepaling credit spread
• rekening houden met mogelijkheden opbouw vermogen
KORTING IS GEEN STUURINSTRUMENT
• derde nota van wijziging
• niet noodzakelijk één jaar wachten met korten
• korten opnemen in korte termijn herstelplan
• andere instrumenten (m.u.v. beleggingsbeleid) zijn
uitgeput
• als premie niet verhoogd kan worden (afspraak
sociale partners)
• korting is geen sturingsinstrument, laatste redmiddel
• lengte hersteltermijn van belang
Download