Raadsvoorstel - Delft R.I.S.

advertisement
INITIATIEFVOORSTEL
Registratienummer: 1188583
Onderwerp: Intrekken Referendumverordening Delft 2009
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Inleiding
In de afgelopen periode is (weer) veel gesproken over het instrument raadgevend
referendum. Dit naar aanleiding van het inleidend verzoek om een referendum te
houden over de wenselijkheid van het bouwen van het nieuwe Stadskantoor. De raad
heeft uiteindelijk het verzoek afgewezen. In het daaraan voorafgaande debat hebben
diverse politieke partijen in deze raad aangegeven de verordening te willen aanpassen,
gelet op de onduidelijkheden en interpretatieverschillen die de huidige verordening
oproept.
Wat de VVD betreft leidt aanpassing van de bestaande referendumverordening niet tot
verbetering. Er is maar één weg die leidt tot helderheid en dat is het intrekken van de
huidige referendumverordening Delft 2009. Dit initiatiefvoorstel beoogt dit.
De VVD en referenda vormen al lange tijd geen winnende combinatie. Op 25 april 2006
sprak de gemeenteraad over wijzigingsvoorstellen ten behoeve van de niet-correctieve
referendumverordening 2002. De toenmalige fractievoorzitter verklaarde destijds dat de
VVD, gegeven de politieke verhoudingen, hier wel mee zou instemmen, maar niet van
harte.
In de vergadering van de commissie Extern op 25 september 2007 werd gesproken over
de mogelijke aanpassing van de referendumverordening 2002. Dit naar aanleiding van
de ervaringen met het referendum inzake de uitbreiding van de camping in de Delftse
Hout en het daarover verschenen evaluatierapport. Ook toen brak de VVD woordvoerder
een lans voor het intrekken van het referendum.
Uiteindelijk mondde het politiek overleg uit in een Herziene Referendumverordening (de
huidige Referendumverordening Delft 2009), die op 24 september 2009 door de raad
werd vastgesteld. Bij de behandeling hiervan gaf de VVD wederom aan veel waarde te
hechten aan het stelsel van de representatieve democratie, waarbij gekozen
volksvertegenwoordigers de bevolking vertegenwoordigen.
Die volksvertegenwoordigers verdiepen zich in de materie, stellen vragen, gaan in
discussie, wegen argumenten en belangen, nemen een besluit en leggen daarover
verantwoording af.
1
Kortom, het referendum is in de afgelopen jaren onderwerp van gesprek geweest,
waarbij de VVD altijd een bestendige lijn gevolgd heeft. Liever geen referendum maar,
als een politieke meerderheid daar wel voor is, proberen de positie van de gekozen
volksvertegenwoordigers zo sterk mogelijk te houden.
Verdere aanpassing van de bestaande referendumverordening zal niet leiden tot
verbetering. De kans dat mensen de aanpassingen ervaren als uitholling van het
instrument c.q. beperking van de mogelijkheden is reëel aanwezig.
De Delftenaar is echt beter af als hij kiest voor vroegtijdig overleg met en inspraak bij de
lokale politiek. Ook tussen gemeenteraadsverkiezingen in kan gebruik gemaakt worden
van de talrijke mogelijkheden om je stem te laten horen en de lokale politiek te
beïnvloeden. Uiteraard moeten politici daar dan wel voor open staan.
Probleemstelling/doel
Dit initiatiefvoorstel beoogt intrekking van de referendumverordening Delft 2009,
waardoor helderheid geschapen wordt. De voorgenomen aanpassing van de
Referendumverordening 2009 zal niet leiden tot een verbetering en een meer
transparant en gewaardeerd instrument. Afschaffing van het raadgevend referendum
voorkomt valse verwachtingen en teleurstellingen in de praktijk en doet recht aan de rol
en positie van de gekozen volksvertegenwoordigers. De inwoners van Delft behouden
talrijke andere mogelijkheden om hun stem te laten horen en de politiek te beïnvloeden.
Beoogde maatschappelijke effecten
Het versterken van de rol en positie van de gekozen volksvertegenwoordigers, het bij
burgers wegnemen van teleurstellingen in de politiek en het vergroten van de
betrokkenheid van mensen bij het politieke bestuur van Delft.
Het meten van de effecten kan via Delft Internet Panel (DIP), maar ook uit vergelijking
van cijfers m.b.t. het aantal insprekers en bezoekers bij commissies en raad, het aantal
brieven en burgerinitiatieven en het aantal mensen dat in Delft lid wordt van een
politieke partij.
Wijze van aanpak/oplossingriching
Door het indienen en vervolgens aannemen van dit initiatiefvoorstel wordt het probleem
opgelost en helderheid geschapen.
2
Financiële gevolgen, dekking en risico’s
Geen, met dien verstande dat na intrekking van de referendumverordening ook het risico
verdwijnt dat veel geld uitgegeven moet worden aan de organisatie van een referendum.
Overige effecten
Delft schaart zich bij de circa 90% van de Nederlandse gemeenten die geen
referendumverordening (meer) hebben.
Planning
Het initiatiefvoorstel staat geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van 10
november 2011, waar de verdere behandelwijze zal worden vastgesteld. Het betreft een
onderwerp van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid, waarvan de
eerstvolgende vergadering gepland is op 29 november 2011.
Communicatie
Nadat de Referendumverordening is ingetrokken dient de stad hierover geïnformeerd te
worden. Burgers dienen nogmaals gewezen te worden op de bestaande mogelijkheden
om invloed uit te oefenen op de lokale politiek.
Naam indiener(s)
Lennart Harpe
Fractievoorzitter VVD Delft
Ondertekening indieners
3
raadsbesluit
Datum
: 10 november 2011
Registratie nr : 1188583
Stuk
: GR11-603 II
De raad der gemeente Delft;
Gelezen het voorstel van Lennart Harpe, fractievoorzitter van de VVD Delft
BESLUIT:


de Referendumverordening Delft 2009 in te trekken;
het college op te dragen om de stad hierover te informeren en de burgers te
wijzen op de bestaande mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de lokale
politiek.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
,burgemeester.
,griffier.
4
Download