Welkom bij de training Versterken eigen regie

advertisement
Workshop Bouwen aan sociale netwerken
Activeren en uitbreiden van het netwerk van de hulpvrager
Maryse den Hollander
22 juni 2015
7/3/2015
Filmpje
Leervragen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Breder kijken dan familie, bv de bakker om de hoek, meer zicht op
mogelijkheden in de wijk
Leidraad om mee te werken
Dagbesteding wordt minder, hoe organiseer je hulp?
Doe ik mijn werk goed zoals ik het nu doe?
Wat zijn goede voorbeelden, technieken om netwerk op te zetten, te activeren
en te continueren?
Hoe motiveer ik mensen als er weinig tijd is? Tools hiervoor.
Hoe voorkom je ‘afvallers’ in het sociaal netwerk wanneer er
gedragsproblematiek zich voordoet?
Hoe breng ik het netwerk goed in kaart? Hoe motiveer ik cliënt en
mantelzorger om hier actief gebruik van te maken? Vraagverlegenheid speelt.
Niemand wil vuile was buiten hangen.
Hoe motiveer ik netwerk rondom de cliënt?
Ondanks lastige situaties toch in mogelijkheden blijven denken.
Schaalvraag: waar sta jij?
0 = Net begonnen, er valt nog veel te leren
10= Het lukt me goed en vaak om het netwerk te benutten van de
hulpvrager
Nut en noodzaak sociale netwerken
•
Het verlegt de focus van ziekte of gebrek, en de technische behandeling
ervan, naar de mens en zijn omgeving. De aanwezigheid van een sociaal
netwerk vermindert de ernst van depressieve en ander psychiatrische
symptomen.
•
•
We zijn allemaal sociale wezens en we willen ons verbonden voelen met
anderen. We leven op onszelf maar zijn van nature gemeenschapsmensen.
(Socrates)
Behoefte aan vriendschap, gezelligheid en/of goed gesprek
•
Door bezuinigingen hebben professionals minder tijd voor cliënten
•
Krachtbronnen benutten, zoals familie, vrienden, kennissen, collega’s, buren,
personen van vroeger, hobby’s, vrijetijdsactiviteiten waar plezier ligt en
energie geeft.
Wat is nodig om netwerken van hulpvragers te benutten?
• Houding/attitude professional:
•
•
•
Denken vanuit mogelijkheden en kansen zien en aangrijpen, brede blik, out-ofthe-box
Doorzettingsvermogen, niet erbij laten zitten wanneer hulpvrager aangeeft
niemand te kennen of te willen benaderen.
De overtuiging hebben dat sociale netwerken bijdragen aan empowerment en
meer zelfredzaamheid = duurzamer.
• Instrumenten bieden houvast
• Methodieken inbedden in werkwijze
Wie zitten er in het netwerk?
Waarom in kaart
brengen?
•
•
•
Om cliënt te leren kennen: wie is
belangrijk voor de cliënt?
Om de weg te kunnen vinden: wie
zou cliënt meer willen en kunnen
betrekken?
Om kracht en risico’s te
herkennen.
Eerst persoon in kaart, daarna mogelijkheden verkennen
Voorbeelden (pg 12 e.v.)
Ecogram
Sterk met een vitaal netwerk, Maria Scheffers
Stappenplan sociale netwerkmethodiek:
Fase 1: Inventariseren van het netwerk (met welk doel het netwerk
inventariseren, gaat het om eenzaamheid, praktische hulp, ergens bij
willen horen…)
Fase 2: Analyseren van de mogelijkheden van het sociaal netwerk
Fase 3: Opzetten van een werkplan
Fase 4: Uitvoeren van een werkplan
Fase 5: Eindevaluatie en het consolideren van de bereikte resultaten
Filmpje 1: Viool
Motiverende Gespreksvoering (MGV) (Miller & Rollnick)
MGV is een op samenwerking
gerichte gespreksstijl die iemand’s
eigen motivatie en bereidheid tot
verandering versterkt (MGV-basisboek, 3 editie)
e
Gedragsverandering
Benefit of empathy
When someone really hears you
without passing judgment on you,
without trying to take responsibility for you,
without trying to mold you,
it feels DAMN GOOD!
Carl Rogers
Ontlokken verandertaal
‘Mensen
worden in het algemeen eerder
overtuigd door de redenen die ze zelf hebben
ontdekt en opgesomd, dan door de redenen
die door anderen zijn opgesomd’.
Blaise Pascal, filosoof 17e eeuw
 Verandertaal bestaat uit uitspraken die te maken hebben met de
wil of het idee te kunnen veranderen. Het zijn alle uitingen van
de cliënt die pleiten vóór verandering ( tégen de huidige situatie).
Verandertaal is een goed voorspeller van daadwerkelijk
veranderen.




‘ik zou wel willen….’
‘ik kan…’
‘ik durf…’
‘leuk idee…’
Filmpje 2: Doen
Strategie
1. De dagelijkse omgeving inschakelen
2. Het netwerk van de begeleider
inschakelen
3. Naar de wijk kijken
4. Vrijwilligers werven
1. De dagelijkse omgeving inschakelen
Je leert de meeste mensen kennen op plekken waar je dagelijks komt.
Spreek daar samen over. Hou een lijstje bij met namen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Plekken inventariseren
Namen inventariseren
Ideeën bedenken voor inhoud contact
Keuzes maken
Taakverdeling
Actie ondernemen
Nabespreken actie
Ondersteuning contact
2. Het netwerk van de begeleider inschakelen
Elke professional of vrijwilliger beschikt ook over een eigen netwerk.
Je kent de betrokkenen goed genoeg om te weten of ze te vertrouwen
zijn en wat je wel/niet van hen kunt vragen.
Nadeel kan zijn: werk en privé strikt gescheiden houden.
• Vertrekpunt cliënt, maak lijstje wensen en dromen. Je biedt aan om
eens te informeren bij mensen die je kent.
• Maak uitgebreide lijst eigen netwerkleden
• Wie van die netwerkleden heeft iets, waar de betreffende cliënt iets
mee zou kunnen?
3. Naar de wijk kijken
Een wijk bestaat uit meer dan een verzameling huizen en voorzieningen.
Onder de oppervlakte krioelt het overal van de sociale verbanden,
sociale netwerken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Huis-aan-huispost bij houden
Gesprekken met plaatselijke ondernemenr
Gesprekken met buren en buurtwerkers
Rondkijken en praten op plekken waa veel mensen komen: kerken, cafe’s,
sprothal, vormingscentra, buurtcentrum, bibliotheek
Gesprekken met plaatselijke journalisten (zij kennen heel veel mensen)
Informatie opvragen over verenigingsleven bij gemeente (vrijwilligerscentrale,
buurtvereniging)
Lokale omroep bekijken en beluistern
Plaatselijke krant doorspitten
In de gaten houden aanplakbiljetten in wijk, winkels prikborden, bij huisartsen
en horeca
Relevante informatie via internet bijhouden
4. Vrijwilligers werven
Vrijwilligerswerk heeft een eigen waarde; het is niet primair een
vervanging of aardige aanvulling op professioneel werk. De waarde
ligt in gewoon menselijk contact, in samen iets doen.
Denk o.a. aan vormende activiteiten, begeleidende, eet-/stapvrijwilligers
en praktische taken.
• informeren bij vrijwilligersorganisaties
• Zoeken in het vrijwilligersbestand van de beoogde organisatie
waarbinnen de taken verricht dienen te worden: kerk, verenigingen
• advertentie zetten in krantjes en andere media; briefjes ophangen
waar mensen veel komen zoals scholen, opleidingen, universiteiten,
buurthuizen, winkels verenigingen, huisartsen etc.
Voorbeelden instrumenten
•
•
•
•
•
•
•
•
Ecogram
De mantelscan
Eigen kracht conferentie (EKC)
Radiostrategie
Netwerkberaad
Quez
Motiverende gespreksvoering
……
Filmpje 3: Eigen kracht centrale
Successen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bij de intake een vriend of familielid betrekken
Duidelijke afspraken maken helpt
Meteen dingen regelen ter plekke
Deelname zorgboerderij, als tijdje loopt afbouwen
In kaart brengen op welke gebieden (wonen, welzijn zorg en participatie) het goed gaat
en waar niet/minder?
Bespreekbaar maken contacten
Tijdens intake goed doorvragen mbt familie, (klein)kinderen, buren en omgeving. Welke
bezigheden zijn er al buitenshuis?
Verwachtingen helder maken, grenzen aangeven als casemanager.
Aangeven in rapportage wie de belangrijkste mantelzorger is en andere aanvullende
zorg (vroeger en nu).
Familie/netwerkgesprek
Stimuleren onderlinge contacten en benutten elkaars kwaliteiten en mogelijkheden.
Bijv. deelnemers van de ondersteuningsgroep mantelzorgers/bezoekers Alzheimer
Café kunnen vaak veel voor elkaar betekenen.
Positief en creatief blijven
Meer weten?
• www.movisie.nl/netwerken
• [email protected]
Download