PowerPoint-presentatie - Michael Groeneweg (@DrMike68)

advertisement
Zorgpad functionele obstipatie e/o
fecesincontinentie
ZORGPAD IN DE PRAKTIJK
Michael Groeneweg, kinderarts MDL
Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
Waarom een zorgpad voor functionele obstipatie
e/o fecesincontinentie ?
Functionele obstipatie en fecesincontinentie
HOE GROOT
is het probleem
?
Consulten voor functionele obstipatie
• 5 % van de consulten bij de algemeen kinderarts
• 25 % van de consulten bij een kinderarts MDL
Pre-school:
Schattingen (JGZ): 25 - 37 % van de peuters
Generation R*: 13 % in 3e levensjaar, 11% in 4e levensjaar
Lagere school:
Cijfers Nederland: 1:4 kinderen heeft een keer tijdens de
lagere schoolcarrière last van moeizame stoelgang
Fecesincontinentie: 1 – 4 %**
*Driessen et al JPGN 2013;57: 768–774
** Van der Wal JPGN 2005;40:345-48
Op de Poeppoli:
Kinderen met functionele obstipatie en/of fecesincontinentie
die multidisciplinair behandeld worden:
12 maanden na succesvolle behandeling heeft 50-60%
een terugval
Na 5 jaar heeft nog 40 % van de kinderen klachten
Na 10 jaar heeft nog 20 % van de kinderen klachten
•
•
•
Van Everdingen et al Eur J Ped 2008
Pijpers et al JPGN 2010
Tabbers et al. JPGN 2014
Obstipatie e/o fecesincontinentie is een chronische aandoening
de behandeling moet beter kunnen
laten we niet te vroeg juichen
ACE
darmresectie/stoma
TES en SNS
new drugs
darmspoelen TAI
laxeren, desimpactie, klysma’s
uitleg, demystificatie, toilettraining,
coaching/begeleiding ouders en kind,
screening psych soc co-morbiditeit
BEHANDELING
is Step Up
Looking down at our pyramide…
back to the Basi(c)s ?
Pagina 10
TURN AROUND OUR PYRAMIDE..
uitleg, demystificatie, toilettraining,
coaching/begeleiding ouders en kind,
screening psych soc co-morbiditeit
Nog beter worden in de Basis
ZORGPAD = zorg verbeteren
Multidisciplinaire behandeling van functionele obstipatie en
fecesincontinentie ONDER DE LOEP
•
•
•
•
•
•
Verwijsstructuur (wie verwijst wanneer en waar naartoe ?)
Welk aanvullend onderzoek is geïndiceerd en wanneer ?
Behandeling (welke disciplines, protocollen ?)
Evaluatie van succes van behandeling (wanneer en hoe ?)
Wat is Evidence-Based ?
Wat is Best Practice ?
Toenemende belangstelling voor Zorgpaden..
Wat is dat dan, zo’n zorgpad ?
nkp.be
Definitie zorgpad
 Een zorgpad/klinisch pad is een complexe interventie om
de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van
zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke
groep van patiënten gedurende een gedefinieerd
tijdskader.
 Het streefdoel van een zorgpad is de kwaliteit van zorg,
over de grenzen van een organisatie heen te verbeteren
door het verbeteren van “risk-adjusted” resultaten, het
bevorderen van patiëntveiligheid, het verhogen van de
patiënttevredenheid en het optimaliseren van het
middelengebruik
E-P-A, 2006
Vanhaecht, De Witte, Sermeus 2007
Eigenschappen van een zorgpad
• Een expliciete vermelding van de doelen en de
sleutelinterventies gebaseerd op evidence, best
practice en patiëntverwachtingen en kenmerken
• Het faciliteren van de communicatie tussen teamleden en
met patiënten en hun familie
• Het coördineren van het zorgproces door het coördineren
van de rollen en de opeenvolging van de activiteiten
van het multidisciplinaire team, de patiënten en hun
familie
• Het documenteren, vervolgen en evalueren van
afwijkingen en resultaten
• Het identificeren van de verantwoorde middelen.
E-P-A, 2006
Vanhaecht, De Witte, Sermeus 2007
Zorg verbeteren = 2 werelden samenbrengen
ORGANISATIE & ONTWERP
Optimaal
I
N
H
O
U
D
Suboptimaal
Optimaal
optimale inhoud
optimaal georganiseerd
optimale inhoud
sub-optimaal
georganiseerd
Suboptimaal
sub-optimale inhoud
optimaal georganiseerd
sub-optimale inhoud
sub-optimaal
georganiseerd
bron: LIGB-KULeuven/Netwerk Klinische Paden
Zorg verbeteren = 2 werelden samenbrengen
ORGANISATIE & ONTWERP
Optimaal
I
N
H
O
U
D
Suboptimaal
Optimaal
Suboptimaal
bron: LIGB-KULeuven/Netwerk Klinische Paden
Ontwikkeling en implementatie zorgpad
7 fasen model voor ontwikkeling, implementatie, evaluatie en
continue follow-up van een zorgpad
Fase 7: Continue opvolging
Fase 6: Evaluatie van het zorgpad
Fase 5: Implementatie van het zorgpad
Fase 4: Ontwikkeling van het zorgpad
Fase 3: Diagnosestelling & objectivering (“as-is”)
Fase 2: Projectmanagement fase (voorbereidingsfase)
Fase 1: Screening: Nagaan of zorgpad geschikte tool is
Vanhaecht K, Van Gerven E, Deneckere S, Lodewijckx C, Panella M, Vleugels A, Sermeus W. 7 fasenmodel voor de ontwikkeling,
implementatie, evaluatie en continue opvolging van zorgpaden. Tijdschr. voor Geneeskunde, 67, nr. 10, 2011
Demingcirkel
Fase 1: screeningsfase
Is zorgpadontwikkeling de juiste methode ?
Is er behoefte aan evaluatie en standaardisatie van de huidige
multidisciplinaire zorg voor kinderen met functionele obstipatie e/o
fecesincontinentie ?
ZIE PYRAMIDE
- wie is EIGENAAR van het zorgpad:
Nederlandse Vereniging voor Continentie bij Kinderen (NVCK)
-
is zorgpad de juiste tool om knelpunten weg te werken ?
zijn de teamleden veranderingsbereid ?
Zorgpad Ontwikkeling
+
Netwerk van Defecatie Expertise Centra ingericht in Nederland
Behoefte aan inzicht in Best Practice van functionele obstipatie e/o
fecesincontinentie
Coloplast faciliteert, maar heeft geen inhoudelijke inbreng in de
Zorgpadontwikkeling
Ontwikkeling zorgpad onder auspiciën van:
TURN AROUND OUR PYRAMIDE..
uitleg, demystificatie, toilettraining,
coaching/begeleiding ouders en kind,
screening psych soc co-morbiditeit
Nog beter worden in de Basis
Fase 2 Projectmanagementfase
Opzet projectstructuur
- Afbakenen van het zorgpad:
• kinderen 0 – 18 jaar:
• vanaf moment van verwijzing naar Poeppoli tot moment van
ontslag (behandeling succesvol)
- Samenstelling Kernteam
- Projectplanning: op landelijk niveau de inhoud van het zorgpad
vastleggen. Hierna vindt implementatie op locaal niveau plaats.
Ontwikkeling landelijk zorgpad
Ontwikkeling eerste concept landelijk zorgpad in werkgroep
• werksessie
• commentaarronde
Commentaarronde alle DEC-leden
• enkele discussiepunten
Netwerkmeeting (17 mei 2016)
• toelichting op concept zorgpaden
• bespreken conceptversie landelijk zorgpad
• afspraken over deelname en aanmelding
• samenstellen expertgroep
Zorgpad functionele obstipatie en fecesincontinentie
WORK IN PROGRESS…
Doelgroep
Kinderen van 0 - 18 jaar met functionele obstipatie en/of fecesincontinentie vanaf
het moment van aanmelding tot het moment van afsluiten van de behandeling.
Verwijzing naar een DEC kan plaatsvinden via de huisarts, de jeugdarts of de
kinderarts.
Kinderen worden in behandeling genomen indien er onvoldoende resultaat is op
een behandeltraject ingezet bij de huisarts/jeugdarts/kinderarts.
Multidisciplinaire team
Het kernteam voor de behandeling van kinderen met functionele obstipatie
bestaat minimaal uit:
• een kinderarts
• een verpleegkundig specialist en/of continentietherapeut/-verpleegkundige
• hieraan kunnen, afhankelijk van de klachten en bij specifieke vragen een
kinderarts MDL, een kinderchirurg, een kinderbekkentherapeut, een
pedagogisch medewerker, een psycholoog/orthopedagoog, een
maatschappelijk werkende, een diëtist en een thuiszorgverpleegkundige
worden toegevoegd. Indien zij geen lid zijn van het kernteam worden ze op
indicatie ingeschakeld
Procesindicatoren
Bij 90 % van de patiënten is de toegangstijd van aanmelding tot eerste polikliniekbezoek
maximaal 6 weken.
Bij 95 % van de doorlooptijd van eerste polikliniekbezoek tot werkdiagnose maximaal 6 weken.
Het percentage correcte verwijzingen door de huisarts is minimaal 90%.
Service indicatoren
80 % van de patiënten is tevredenheid over het resultaat van de behandeling.
Financiële indicatoren
Een DEC heeft inzicht in het aantal patiënten dat op jaarbasis behandeld wordt.
Een DEC behandelt minimaal ? patiënten op jaarbasis.
Een DEC heeft inzicht in de financiering en kosten van de behandeling van de individuele patiënt.
Structuurindicator
Een DEC weet welke expertise (aangeboren, functioneel, neurogeen) er in andere centra
aanwezig is
Praktische werkzaamheden
Vragenlijst opsturen
Algemeen lichamelijk onderzoek
Aanvullende onderzoek bij rode vlag(gen)
Opstellen eerste werkdiagnose en behandelplan
De hoofdbehandelaar stelt een eerste werkdiagnose en behandelplan op.
Afstemmen werkdiagnose en behandelplan met de patiënt en ouders/verzorgers
De werkdiagnose en het behandelplan worden afgestemd met de patiënt en ouders/verzorgers.
Uitvoeren behandelplan
Medicatie
Desimpactie
Start of onderhoudsmedicatie (laxantia)
Educatie
Uitleg medicatie
Hoe werkt de poepfabriek
Poephouding
Vervolg uitvoeren behandelplan 0 – 6 weken
Continueren voorlichting en instructie
Bereikbaar blijven voor de patiënt en ouders/verzorgers bij vragen
Tussenevaluatie
Afhankelijk van de klachten en de gekozen therapie vindt een tussenevaluatie plaats.
Wanneer tijdens de behandeling zaken veranderen, wordt het behandelplan geëvalueerd
en zo nodig bijgesteld. Op geleide van de klachten en in overleg met de patiënt en
ouders/verzorgers wordt bekeken of en wanneer de behandeling kan worden afgebouwd.
Het team blijft bereikbaar voor de patiënt en ouders/verzorgers bij vragen.
Indien er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt wordt de patiënt opnieuw besproken
in het MDO. Hierbij is het behandelteam aanwezig. Op indicatie kunnen de behandelingen
worden ingezet, die passen binnen de kaders van het DEC.
Afsluiten behandeling
Indien binnen 120 dagen de klinische doelen zijn behaald wordt de behandeling afgesloten.
Met de patiënt en ouders/verzorgers wordt afgesproken wat ze kunnen doen indien ze vragen
hebben of terugval optreedt.
Indien de behandeling na 120 dagen niet succesvol is vindt opnieuw een tussenevaluatie
plaats en wordt de patiënt doorverwezen of verder behandeld buiten dit zorgpad .
Fase 3: diagnosestellings- en objectiveringsfase
Doelstelling
Naar de huidige (zorg)situatie kijken vanuit
4 perspectieven:
4 perspectieven
eigen organisatie en team
visie van patiënt en
familie
Zorgpad
beschikbare evidence en
wetgeving
partners in een andere
lijn
Fase 3
Op basis van het landelijk zorgpad hebben we een nulmeting ontwikkeld die de
teams hebben uitgevoerd in de eigen setting.
Deze nulmeting bestond uit 2 onderdelen:
Vragenlijst op niveau Poeppoli/DEC
Vragenlijst op patiëntniveau.
Hiervoor hebben ze een willekeurige steekproef getrokken van 15 patiënten.
De resultaten van deze nulmeting hebben we teruggekoppeld tijdens een landelijke
netwerkmeeting in november 2016.
Voorbeeld MEETFORMULIER
Poeppoli/DEC
Aantal kinderen van 0 -18 jaar met functionele
obstipatie en/of fecesincontinentie behandeld in
het DEC (in 2015)
……....... patiënten
Het DEC beschikt over een multidisciplinair team
dat verantwoordelijk is voor kinderen 0-18 met
functionele obstipatie en/of fecesincontinentie
Het kernteam voor de behandeling van kinderen
met functionele
Obstipatie en/of fecesincontinentie bestaat uit
Ja
Niet bekend
Nee
kinderarts
verpleegkundig specialist
continentie verpleegkundige
kinderarts MDL
kinderchirurg
kinderbekkentherapeut
pedagogisch medewerker
psycholoog
maatschappelijk werkende
diëtist
thuiszorgverpleegkundige
(kinder)fysiotherapeut…..
…..
Voorbeeld meetformulier
op patientniveau
Leeftijd kind
Deze patiënt is verwezen naar het DEC door
……jaar ……. maanden
Huisarts
Kinderarts
arts JGZ …………….
Deze patiënt is tijdig en correct verwezen (er was onvoldoende
resultaat op een traject ingezet door huisarts of jeugdarts)
Anders,
namelijk……………………………………
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Met deze patiënt is gezamenlijk een realistisch en haalbaar
behandelplan opgesteld
De doelen van deze patiënt zijn behaald:

De patient heeft drie keer per week ontlasting

De patient is klachtenvrij
Ja
Nee

De patient heeft geen ontlastingsverlies
Ja
Nee

Ouders/verzorgers zijn op de hoogte van de behandeling
van
obstipatie en fecesincontinentie, kennen de
achtergronden
en kunnen dit inpassen in het dagelijks leven van hun
kind
Ja
Nee

De patiënt/ouders/verzorgers weten wat te doen bij
terugval:
hiervoor zijn zij voldoende geïnformeerd en hebben zij
kennis
van medicatie
Fase 4: Ontwikkelingsfase
Deze is tweeledig:
Met het landelijk zorgpad in de hand en de resultaten uit fase 3 zijn de deelnemende
DEC’s aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een zorgpad voor de eigen setting.
In het lokale zorgpad wordt naast
- de inhoud van het zorgpad (sleutelinterventies)
- organisatie van het zorgpad in de eigen setting vastgelegd
Wie doet wat op welk moment ?
Verschillen tussen Poeppoli’s/DECs benoemen
Verder is ook gekeken welke onderwerpen het netwerk nog op landelijk niveau wil
aanpakken: voorbeeld: uniformeren van de entry vragenlijst.
Expertgroep Zorgpadontwikkeling
1 Deventer Ziekenhuis
Jenneke Homan-van der Veen
Jolanda Kreileman
Amsterdam Marc Benninga
2 AMC
Heleen Voogt
Rotterdam Michael Groeneweg
3 Maasstad Ziekenhuis
Marjolijn Landman
Rotterdam Pim Sloots
4 Erasmus MC
Thalia Hummel
5 Medisch Spectrum Twente Enschede
6 Amphia Ziekenhuis
Deventer
Breda
Annelies van der Kolk
Herbert van Wering
Yvonne Roselle
kinderarts MDL
verpleegkundige
kinderarts MDL
verpleegkundig consulent
kinderarts MDL
verpleegkundig specialist
kinderchirurg
kinderarts
verpleegkundig specialist
kinderarts MDL
urotherapeute
Fase 5: implementatiefase:
Invoeren zorgpad, uittesten en implementeren voor dagelijks gebruik
Nadat het lokale zorgpad uitgetest en geïmplementeerd is zal in de afzonderlijke
Poeppoli’s/DEC’s een grondige evaluatie van het pad plaatsvinden
= fase 6: evaluatiefase
Op basis van deze evaluatie zal het landelijk zorgpad verder ontwikkeld of bijgesteld worden.
Ook zullen de DEC’s een plan voor borging maken
= fase 7: continue opvolging
Met NVCK en NVK zal wordt besproken hoe het landelijk zorgpad op nationaal niveau
verder ontwikkeld en geborgd kan worden.
TURN AROUND OUR PYRAMIDE..
uitleg, demystificatie, toilettraining,
coaching/begeleiding ouders en kind,
screening psych soc co-morbiditeit
nog beter worden in de Basis
optimale zorg voor het kind met
functionele obstipatie
e/o fecesincontinentie
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards