PowerPoint-presentatie - Michael Groeneweg (@DrMike68)

advertisement
Zorgpad functionele obstipatie
e/o fecesincontinentie
Michael Groeneweg, kinderarts MDL
Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
Waarom een zorgpad voor functionele obstipatie
e/o fecesincontinentie ?
Functionele obstipatie en fecesincontinentie
HOE GROOT
is het probleem
?
Consulten voor functionele obstipatie
• 5 % van de consulten bij de algemeen kinderarts
• 25 % van de consulten bij een kinderarts MDL
Pre-school:
Schattingen (JGZ): 25 - 37 % van de peuters
Generation R*: 13 % in 3e levensjaar, 11% in 4e levensjaar
Lagere school:
Cijfers Nederland: 1:4 kinderen heeft een keer tijdens de
lagere schoolcarrière last van moeizame stoelgang
Fecesincontinentie: 1 – 4 %**
*Driessen et al JPGN 2013;57: 768–774
** Van der Wal JPGN 2005;40:345-48
Op de Poeppoli:
Kinderen met functionele obstipatie en/of fecesincontinentie
die multidisciplinair behandeld worden:
12 maanden na succesvolle behandeling heeft 50-60%
een terugval
Na 5 jaar heeft nog 40 % van de kinderen klachten
Na 10 jaar heeft nog 20 % van de kinderen klachten
•
•
•
Van Everdingen et al Eur J Ped 2008
Pijpers et al JPGN 2010
Tabbers et al. JPGN 2014
Obstipatie e/o fecesincontinentie is een chronische aandoening
de behandeling moet beter kunnen
laten we niet te vroeg juichen
ACE
darmresectie/stoma
TES en SNS
new drugs
darmspoelen TAI
laxeren, desimpactie, klysma’s
uitleg, demystificatie, toilettraining,
coaching/begeleiding ouders en kind,
screening psych soc co-morbiditeit
BEHANDELING
is Step Up
Looking down at our pyramide…
Back to Basi(c)s ?
Pagina 10
TURN AROUND OUR PYRAMIDE..
uitleg, demystificatie, toilettraining,
coaching/begeleiding ouders en kind,
screening psych soc co-morbiditeit
Nog beter worden in de Basis
ZORGPAD = zorg verbeteren
Multidisciplinaire behandeling van functionele obstipatie en
fecesincontinentie ONDER DE LOEP
•
•
•
•
•
•
Verwijsstructuur (wie verwijst wanneer en waar naartoe ?)
Welk aanvullend onderzoek is geïndiceerd en wanneer ?
Behandeling (welke disciplines, protocollen ?)
Evaluatie van succes van behandeling (wanneer en hoe ?)
Wat is Evidence-Based ?
Wat is Best Practice ?
Toenemende belangstelling voor Zorgpaden..
Wat is dat dan, zo’n zorgpad ?
nkp.be
Definitie zorgpad
 Een zorgpad/klinisch pad is een complexe interventie om
de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van
zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke
groep van patiënten gedurende een gedefinieerd
tijdskader.
 Het streefdoel van een zorgpad is de kwaliteit van zorg,
over de grenzen van een organisatie heen te verbeteren
door het verbeteren van “risk-adjusted” resultaten, het
bevorderen van patiëntveiligheid, het verhogen van de
patiënttevredenheid en het optimaliseren van het
middelengebruik
E-P-A, 2006
Vanhaecht, De Witte, Sermeus 2007
Eigenschappen van een zorgpad
• Een expliciete vermelding van de doelen en de
sleutelinterventies gebaseerd op evidence, best
practice en patiëntverwachtingen en kenmerken
• Het faciliteren van de communicatie tussen teamleden en
met patiënten en hun familie
• Het coördineren van het zorgproces door het coördineren
van de rollen en de opeenvolging van de activiteiten
van het multidisciplinaire team, de patiënten en hun
familie
• Het documenteren, vervolgen en evalueren van
afwijkingen en resultaten
• Het identificeren van de verantwoorde middelen.
E-P-A, 2006
Vanhaecht, De Witte, Sermeus 2007
Zorg verbeteren = 2 werelden samenbrengen
ORGANISATIE & ONTWERP
Optimaal
I
N
H
O
U
D
Suboptimaal
Optimaal
optimale inhoud
optimaal georganiseerd
optimale inhoud
sub-optimaal
georganiseerd
Suboptimaal
sub-optimale inhoud
optimaal georganiseerd
sub-optimale inhoud
sub-optimaal
georganiseerd
bron: LIGB-KULeuven/Netwerk Klinische Paden
Zorgpad Ontwikkeling
+
Netwerk van Defecatie Expertise Centra ingericht in Nederland
Behoefte aan inzicht in Best Practice van functionele obstipatie e/o
fecesincontinentie
Coloplast faciliteert, maar heeft geen inhoudelijke inbreng in de
Zorgpadontwikkeling
Ontwikkeling en implementatie zorgpad
7 fasen model voor ontwikkeling, implementatie, evaluatie en
continue follow-up van een zorgpad
Fase 7: Continue opvolging
Fase 6: Evaluatie van het zorgpad
Fase 5: Implementatie van het zorgpad
Fase 4: Ontwikkeling van het zorgpad
Fase 3: Diagnosestelling & objectivering (“as-is”)
Fase 2: Projectmanagement fase (voorbereidingsfase)
Fase 1: Screening: Nagaan of zorgpad geschikte tool is
Vanhaecht K, Van Gerven E, Deneckere S, Lodewijckx C, Panella M, Vleugels A, Sermeus W. 7 fasenmodel voor de ontwikkeling,
implementatie, evaluatie en continue opvolging van zorgpaden. Tijdschr. voor Geneeskunde, 67, nr. 10, 2011
Demingcirkel
Ontwikkeling zorgpad onder auspiciën van:
Fase 1
screeningsfase
Is zorgpad de juiste methode voor het oplossen van de gestelde vraag
DEC: hoe definiëren we dit ?
Optimaliseren van multidisciplinaire zorg(proces) van het kind met
functionele obstipatie en/of fecesincontinentie
Eigenaarschap:
Zicht krijgen op bestaande organisatie en resultaten van zorgproces
(performance indicatoren)
Fase 1
Interviews met best practices
Eerste brainstormsessie met Werkgroep (17-11-2015)
• Doelstelling zorgpad en DEC
• Ontwikkeling landelijk zorgpad
• doelgroep(en)
• tijdskader
• doelstellingen
• multidisciplinaire team
• Sleutelinterventies:
meest belangrijke interventies in zorgproces die impact hebben op
doorlooptijd of outcome
Fase 1
Is zorgpadontwikkeling de juiste keuze ?
- Is er behoefte aan evaluatie van de huidige multidisciplinaire zorg voor
kinderen met functionele obstipatie e/o fecesincontinentie ?
ZIE PYRAMIDE
- Is zorgpad de juiste tool om knelpunten weg te werken ?
- Zijn de teamleden veranderingsbereid ?
TURN AROUND OUR PYRAMIDE..
uitleg, demystificatie, toilettraining,
coaching/begeleiding ouders en kind,
screening psych soc co-morbiditeit
Nog beter worden in de Basis
Fase 2 Projectmanagementfase
Opzet projectstructuur
-
Afbakenen zorgproces
Samenstelling Kernteam en Expertgroep (werkgroep)
Afspraken over taakverdeling
Afspraken over tijdskader
Afspraken over projectleiderschap
Ontwikkeling landelijk zorgpad
3. Ontwikkeling eerste concept landelijk zorgpad in werkgroep
• werksessie
• commentaarronde
4. Commentaarronde alle DEC-leden
• enkele discussiepunten
5. Netwerkmeeting (17 mei 2016)
• toelichting op concept zorgpaden
• bespreken conceptversie landelijk zorgpad
• afspraken over deelname en aanmelding
• samenstellen expertgroep
Fase 3: diagnosestellings- en objectiveringsfase
Deze derde fase in de 7-fasenmethodiek start wanneer het project is voorbereid en men wenst te
starten met de evaluatie van de huidige praktijkvoering. Het doel is de huidige
organisatie van het zorgproces te evalueren vanuit 4 verschillende invalshoeken:
4 perspectieven
eigen organisatie en team
visie van patiënt en
familie
Zorgpad
beschikbare evidence en
wetgeving
partners in een andere
lijn
Fase 4: Ontwikkelingsfase
Ontwikkeling, implementatie en
evaluatie lokaal zorgpad
Plan van aanpak:
• 4 netwerkbijeenkomsten:
• Feedback over de actuele organisatie
• Kennis delen en netwerking
• Tussentijds actieperioden in de eigen organisatie
• Locatiebezoeken
Expertgroep Zorgpadontwikkeling
1 Deventer Ziekenhuis
Jenneke Homan-van der Veen
Jolanda Kreileman
Amsterdam Marc Benninga
2 AMC
Heleen Voogt
Rotterdam Michael Groeneweg
3 Maasstad Ziekenhuis
Marjolijn Landman
Rotterdam Pim Sloots
4 Erasmus MC
Thalia Hummel
5 Medisch Spectrum Twente Enschede
6 Amphia Ziekenhuis
Deventer
Breda
Annelies van der Kolk
Herbert van Wering
Yvonne Roselle
kinderarts MDL
verpleegkundige
kinderarts MDL
verpleegkundig consulent
kinderarts MDL
verpleegkundig specialist
kinderchirurg
kinderarts
verpleegkundig specialist
kinderarts MDL
urotherapeute
Zorgpad functionele obstipatie en fecesincontinentie
WORK IN PROGRESS…
Doelgroep
Kinderen van 0 - 18 jaar met functionele obstipatie en/of fecesincontinentie vanaf
het moment van aanmelding tot het moment van afsluiten van de behandeling.
Verwijzing naar een DEC kan plaatsvinden via de huisarts, de jeugdarts of de
kinderarts.
Kinderen worden in behandeling genomen indien er onvoldoende resultaat is op
een behandeltraject ingezet bij de huisarts/jeugdarts/kinderarts.
Multidisciplinaire team
Het kernteam voor de behandeling van kinderen met functionele obstipatie
bestaat minimaal uit:
• een kinderarts
• een verpleegkundig specialist en/of continentietherapeut/-verpleegkundige
• hieraan kunnen, afhankelijk van de klachten en bij specifieke vragen een
kinderarts MDL, een kinderchirurg, een kinderbekkentherapeut, een
pedagogisch medewerker, een psycholoog/orthopedagoog, een
maatschappelijk werkende, een diëtist en een thuiszorgverpleegkundige
worden toegevoegd. Indien zij geen lid zijn van het kernteam worden ze op
indicatie ingeschakeld
Procesindicatoren
Bij 90 % van de patiënten is de toegangstijd van aanmelding tot eerste polikliniekbezoek
maximaal 6 weken.
Bij 95 % van de doorlooptijd van eerste polikliniekbezoek tot werkdiagnose maximaal 6 weken.
Het percentage correcte verwijzingen door de huisarts is minimaal 90%.
Service indicatoren
80 % van de patiënten is tevredenheid over het resultaat van de behandeling.
Financiële indicatoren
Een DEC heeft inzicht in het aantal patiënten dat op jaarbasis behandeld wordt.
Een DEC behandelt minimaal ? patiënten op jaarbasis.
Een DEC heeft inzicht in de financiering en kosten van de behandeling van de individuele patiënt.
Structuurindicator
Een DEC weet welke expertise (aangeboren, functioneel, neurogeen) er in andere centra
aanwezig is
Praktische werkzaamheden
Vragenlijst opsturen
Algemeen lichamelijk onderzoek
Aanvullende onderzoek bij rode vlag(gen)
Opstellen eerste werkdiagnose en behandelplan
De hoofdbehandelaar stelt een eerste werkdiagnose en behandelplan op.
Afstemmen werkdiagnose en behandelplan met de patiënt en ouders/verzorgers
De werkdiagnose en het behandelplan worden afgestemd met de patiënt en ouders/verzorgers.
Uitvoeren behandelplan
Medicatie
Desimpactie
Start of onderhoudsmedicatie (laxantia)
Educatie
Uitleg medicatie
Hoe werkt de poepfabriek
Poephouding
Vervolg uitvoeren behandelplan 0 – 6 weken
Continueren voorlichting en instructie
Bereikbaar blijven voor de patiënt en ouders/verzorgers bij vragen
Tussenevaluatie
Afhankelijk van de klachten en de gekozen therapie vindt een tussenevaluatie plaats.
Wanneer tijdens de behandeling zaken veranderen, wordt het behandelplan geëvalueerd
en zo nodig bijgesteld. Op geleide van de klachten en in overleg met de patiënt en
ouders/verzorgers wordt bekeken of en wanneer de behandeling kan worden afgebouwd.
Het team blijft bereikbaar voor de patiënt en ouders/verzorgers bij vragen.
Indien er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt wordt de patiënt opnieuw besproken
in het MDO. Hierbij is het behandelteam aanwezig. Op indicatie kunnen de behandelingen
worden ingezet, die passen binnen de kaders van het DEC.
Afsluiten behandeling
Indien binnen 120 dagen de klinische doelen zijn behaald wordt de behandeling afgesloten.
Met de patiënt en ouders/verzorgers wordt afgesproken wat ze kunnen doen indien ze vragen
hebben of terugval optreedt.
Indien de behandeling na 120 dagen niet succesvol is vindt opnieuw een tussenevaluatie
plaats en wordt de patiënt doorverwezen of verder behandeld buiten dit zorgpad .
Verder uitwerken
Zorgpad verder ontwikkelen naar versie 2.0:
Kwaliteitsindicatoren opstellen
Kwaliteit van leven als onderdeel van zorguitkomst
(value-based health care)
Meer onderzoek naar variabelen die zorguitkomst bepalen
Groeiende behoefte aan teamwerk in de zorg !
Snelheid van de veranderingen in medische kennis:
•
•
Medline: elke maand meer dan 30.000 nieuwe publicaties (10.000 nieuwe
RCT’s)
Onmogelijk als individu om al deze kennis tijdig op te volgen
Toenemende specialisatie van zorgverleners:
• Het groeiend aantal medische en paramedische specialisaties die
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de patiëntenzorg, betekent een
grotere versnippering van expertise
Toenemende sociale wederzijdse afhankelijkheid:
• Een zorgverlener kan niet gewoon zijn werk doen en aannemen dat
anderen dat van hen zullen doen
• Veel nieuwe technologieën en zorgpraktijken zorgen er voor dat de
interventies eerder gelijktijdig in plaats van opeenvolgend georganiseerd
dienen te worden waardoor kennis en acties moeten worden geïntegreerd.
bron: LIGB-KULeuven/Netwerk Klinische Paden
Een zorgpad is een complexe interventie
Onderzoek heeft aangetoond dat er bij de ontwikkeling en implementatie van een zorgpaden
drie actieve ingrediënten te onderscheiden zijn:
Feedback over de actuele organisatie van het huidige zorgproces
(proces en uitkomstindicatoren):
nulmeting (check criteria) en retrospectief dossier onderzoek
(15 dossiers)
Informatie over laatste wetenschappelijke inzichten
(evidence-based medicine)
Ontwikkel – en implementatiestrategie
bron: LIGB-KULeuven/Netwerk Klinische Paden
Doelen zorgpad (niveau individuele patiënt):
De doelen van het zorgpad op het niveau van de individuele patiënt zijn:
Klinisch indicatoren:
• De patiënt heeft minimaal 3 keer per week ontlasting, voldoet niet meer aan Rome IV
criteria, en heeft geen ontlastingsverlies,
• Ouders/verzorgers zijn op de hoogte van de behandeling van obstipatie en
fecesincontinentie, kennen de achtergronden en kunnen dit inpassen in het dagelijks leven
van hun kind.
• De patiënt/ouders/verzorgers weten wat te doen bij terugval: hiervoor is hij voldoende
geïnformeerd en heeft kennis van medicatie.
Service indicatoren:
De patiënt en ouders zijn tevreden met het bereikte resultaat.
Download
Random flashcards
Create flashcards