Project eerstelijnspsycholoog Roeselare - zorgpad

advertisement
Eerstelijnszorgpad alcohol
24 april 2014
Met medewerking van
de stad Roeselare
Dokter De Keyser
Dokter Snoeck (psychiater)
Ilse Himpe (teamcoördinator TAD Preventie)
Vera en Marjan en Rudy(AA)
Nathalie Boddez (ELP Roeselare)
Inhoud
1. Inleiding
2. Zorgpad algemeen
Dr. De Keyser
Dr. Snoeck
- Waarom
- Wat
- Doel
- Kenmerken
- Voordelen
3. Eerstelijnszorgpad alcohol
- Screeningsinstrument AUDIT
- Aanvaardbaar gebruik
- Problematisch gebruik
- Kortdurende interventies
- Farmacotherapie
- Afhankelijkheid
- Ambulante aanpak ontwenning
- Voorstelling van de AA
Nathalie Boddez
Ilse Himpe
Dr. Snoeck
Dr. Snoeck
Vera en Marjan en Rudy
1. Inleiding
2. Zorgpad algemeen
Waarom?
• Ernstig probleem, bijna 500.000 Vlamingen hebben een
problematisch alcoholgebruik.
• Tussen 2001 en 2008 was er een stijging van 5% naar 9% voor
problematisch gebruik . 1.8 % in Vlaanderen had in 2001 last
van alcoholafhankelijkheid/abusus .
• Vooral tussen 15-24 jaar ( 8%) en 45-54 ( 13%)
• Veroorzaakt naast lichamelijk en psychische schade ook
relationele en gezinsproblemen ( intrafamiliaal geweld,
kinderverwaarlozing/mishandeling, echtscheiding,
dakloosheid) en sociaal-maatschappelijke schade (
productiviteitsschade/jobverlies, verkeersongevallen ).
Problematisch alcohol gebruik
Problematisch alcohol gebruik
alcoholafhankelijkheid
Waarom zorgpad alcohol
Waarom een zorgpad alcohol
• Het duurt gemiddeld meer dan 10 jaar vooraleer de diagnose
wordt gesteld.
• Onderzoek heeft aangetoond dat hoe vroeger men ingrijpt in
het ontwikkelingsproces van problematisch alcoholgebruik ,
hoe gunstiger de resultaten zijn.
• Problematisch alcoholgebruik kan aangepakt worden in de 0de
en 1ste lijn, alcoholafhankelijkheid best in 2de en 3de lijn.
• Vroegtijdige detectie en signalering is een belangrijke
opdracht voor 1ste lijn gezondheids- en welzijnssector.
• Ook de omgeving kan een belangrijke rol spelen en mag
daarom niet vergeten worden.
Waarom een zorgpad alcohol
Waarom een zorgpad alcohol
Waarom een zorgpad alcohol
• Recent werd een werkgroepopgericht binnen de provincie die zich
over legale middelen moest buigen.
• Er bleken bijna enkel 2de en 3de lijns residentiele diensten rond de
tafel te zitten!
• Het ganse veld van het problematische alcoholgebruik bleek
nauwelijks aandacht te krijgen en er was voor de 0de en de 1ste lijn
slechts een gering aanbod om naar door te verwijzen of bronnen
voor coaching/deskundigheidsbevordering.
• Parallel met de werkgroep deskundigheidsbevordering Midden-West
Vlaanderen werd de nood geuit voor het ontwikkelen van een lijnoverschrijdend zorgpad alcohol , het matchen van de problematiek
aan de niveau’s van zorg binnen de regio.
2. Zorgpad algemeen
• Bepaalt wie-doet-wat-wanneer-en-waarom als antwoord op de
zorgvraag van de patiënt
• Tot op heden vooral aanbodsgericht werken, pt moet zich schikken naar
aanbod. Bedoeling is te komen tot vraaggericht werken, aanbod richten
op vraag patient of zijn omgeving.
• Ontwikkeld op basis van bestaande richtlijnen en beschikbare kennis
om psychische problemen te diagnosticeren en te behandelen
• Methode om patiëntgerichte zorgprocessen transparant,
gestandaardiseerd en geoptimaliseerd te maken en daardoor ook
makkelijk op te volgen
• Interventie om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie
van een zorgproces voor een specifieke groep patiënten gedurende een
gedefinieerd tijdskader te verwezenlijken
• Uitgaande van de principes van de stepped care en balanced care
• Stepped care:
minimale zorg waar mogelijk, intensief waar noodzakelijk
• Balanced care:
aanbieden zorg volgens beschikbaarheid en bij ernstige/chronische
pathologie kunnen stappen worden overgeslaan
• Vereist coördinatie en monitoring van de klachten. Vragenlijsten
verhinderen dat niet werkzame behandeling wordt verdergezet.
“meten is weten”
Referentie:
2. Zorgpad algemeen
Doel
• Het transmuraal verbeteren van de kwaliteit van de zorg op
vlak van
• Resultaat
• verhogen van patiententevredenheid
• optimaliseren middelengebruik
• Samenwerkingsverbanden in de eerste lijn kunnen
beschrijvingen/zorgpaden gebruiken voor optimalisatie van
zorgproces en afstemming van de zorg met de tweede lijn (=
brugfunctie)
• Vanuit art107 wordt expertise en personeel GGZ ingebracht in
de eerste lijn om deze te ondersteunen in een model van
collaborative care rond de biopsychosociale aanpak van de
patiënt
2. Zorgpad algemeen
Kenmerken?
• In elk zorgpad GGZ kunnen 4 stappen onderscheiden
worden
•
•
•
•
Zelfhulp
Begeleide zelfhulp en groepsbehandelingen
Kortdurende individuele therapie in eerste lijn
Langdurende individuele therapie in 2de of 3de lijn en/of medicatie
• Er is ook aandacht voor psychosociale problemen
• Doorverwijzing naar CAW, OCMW, Sociaal huis, Kind&Gezin, GTB,
Opvoedingsondersteuning, …
2. Zorgpad algemeen
Voordelen?
• Expliciete vermelding van doelen en interventies
gebaseerd op evidentie, best practice en patiënten
verwachtingen
• Verbeterd communicatie tussen zorgverlener en patiënt
• Coördinatie van rollen/activiteiten binnen het zorgproces
• Documenteren, opvolgen en bijsturen afwijking/resultaat
• Identificeren van verantwoorde middelen
3. Zorgpad alcohol
• Te bereiken via www.zorgpad-alcohol.be
• Vertrekpunt:
• De pt. met vermoeden van problematisch alcoholgebruik of
afhankelijkheid
• Screeningsvragenlijst AUDIT
• Afhankelijk van ernst alcoholmisbruik doorloop je enkele
stappen binnen het principe van getrapte zorg
• Opvolging belangrijk onderdeel binnen het zorgpad
• Zorgpad is opgebouwd met links zodat interessante informatie
onmiddellijk beschikbaar is voor hulpverlener en patiënt
Screeningsinstrument AUDIT
• AUDIT = Alcohol Use Disorders Identification Test
• Tien vragen
• de hoeveelheid en de frequentie van het alcoholgebruik
• afhankelijkheidssymptomen
• persoonlijke of sociale schade
• Totaalscore
• 0< 7 -> aanvaardbaar gebruik
• 7 – 19 -> problematisch gebruik
• > 19 -> afhankelijkheid
• Opvolging
• Enkel afname eerste drie vragen
Aanvaardbaar gebruik
• Totaalscore < 7
• Geen interventie nodig
• Aanmoedigen gebruik niet te veranderen
• Watchfull waiting, afhankelijk motivatie pt
Problematisch gebruik
• Totaalscore 7-19
• Opvolging door de huisarts
•
•
•
•
Psycho educatie
Folder
Praktische tips
Kortdurende interventies
• Verwijzen naar
• Informatie www.alcoholhulp.be
• Bibliotherapie
• Doorverwijzen
• ELP
• CAW, OCMW
Opvolging door de huisarts
•
•
•
•
Psycho educatie
Folder
Praktische tips
Kortdurende interventies (Ilse)
Verwijzen naar
• Informatie op www.alcoholhulp.be
• bibliotherapie
Doorverwijzen naar eerste lijn
• ELP
• OCMW, CAW
AUDIT vragenlijst na minimum zes weken
Geen verbetering of evolutie, of verslechtering
• Gesprek met een ervaringsdeskundige
• Zelfhulpprogramma www.alcoholhulp.be
Contactgegevens ervaringsdeskundige
• Rudy: 0479.96 68 72 Vera: 0475.48 64 57
• [email protected]
• http://www.aavlaanderen.org
AUDIT vragenlijst na minimum 12 weken
Geen verbetering of evolutie, of verslechtering
• ELP
• Farmacotherapie (Dokter Snoeck)
AUDIT vragenlijst na minimum 18 weken
Geen verbetering of evolutie, of verslechtering
-> Sprake van afhankelijkheid
Kortdurende interventies
• Situering: waarom, waar en wanneer kortdurende
interventies
• Troeven van de huisarts
• Motiverende gespreksvoering light
• kortdurende interventie in 10 stappen
Waarom, waar en wanneer?
Plaats van vroeginterventie in stepped care
Defillet, VAD, 2009
Vroeginterventie op de eerste lijn
Definitie:
alle methodologisch onderbouwde acties die professionelen
uit de welzijns- en gezondheidsector en andere relevante
sectoren toepassen met de bedoeling personen met riskant
of problematisch middelengebruik zo vroeg mogelijk te
identificeren, hen te motiveren tot gedragsverandering en
verder te ondersteunen bij deze veranderingsstrategie. De
doelstelling van vroeginterventie is het reduceren van de
(risico’s op) schade die bij het verder zetten van dit
gebruikspatroon (zou) optreden. (Verstuyf, 2007)
Wetenschappelijke evidentie?
• Screening en kortdurende interventie alcohol en roken
(veel evidentie)
• Screening en kortdurende interventie andere middelen
(evidentie, maar nog onvoldoende onderzoek)
• Elementen die werken: FRAMES (cfr. MI)
Troeven van de huisarts
•
•
•
•
Vertrouwensrelatie patiënt / gezin
Laagdrempelig / niet stigmatiserend
Groot bereik van de populatie
Vroegtijdig ingrijpen = grotere problemen / schade
voorkomen
• Omgeving is (nog) ondersteunend
• Stepped care principe
Motiverende gespreksvoering light
Een eenvoudige definitie:
• MG is een op samenwerking gerichte gespreksstijl om
iemands eigen motivatie en engagement voor verandering te
versterken.
• MG is een gidsende stijl en ligt in het continuüm van
communicatiestijlen tussen sturen en volgen
sturen
gidsen
volgen
Gespreksstijl?
• Beeldfragment
De cirkel van gedragsverandering
Het model van verandering, naar Prochaska & DiClemente (1983, 1986)
Zelfdeterminatietheorie:
Kwaliteit van motivatie
Extrinsieke motivatie
Externe
regulatie
Intrinsieke
motivatie
Introjectie
Identificatie

Strafdreiging

Plichtsgevoel

Persoonlijk zinvol

Beloning

Schuldgevoel

Zelfontplooiing

Druk van anderen

Schaamtegevoel

Nieuwe kansen

Angst

Voldoening
Gecontroleerde motivatie
Autonome motivatie
“Moeten” of “moetivatie”
“Willen”
Geen
internalisatie
Partiële
internalisatie
Bijna volledige
internalisatie
Niet nodig
De 3 psychologische basisbehoeften
Basisnoden
Nood aan
autonomie
Nood aan
verbondenheid
Nood aan
competentie
A
B
C
-Initiator zijn van eigen
-Geliefd worden door
-Gedrag tot een goed
acties
-Zelf aan basis liggen
van gedrag
anderen
-Goede, intieme
relaties hebben
einde kunnen brengen
-Controle hebben over
uitkomst gedrag
©Maarten Vansteenkiste, UGent
De geest van MG = basishouding
Samenwerking
Aanvaarding
Mededogen
Evocatie
De 4 processen van MG
Plannen
Ondersteunen om
verandering te plannen
Ontlokken (Evocatie)
De eigen goede redenen
om te veranderen ontlokken
Focussen
Een zinvolle richting vinden
De relatie aangaan
Een behulpzaam gesprek aangaan
Een kortdurende interventie in 10
stappen
• Tussen 3 en 15 minuten
• Ontwikkeld voor gezondheidswerkers zonder specifieke
training in motiverende gespreksvoering of kennis van de
specifieke behandeling van middelengebruik
• In de stappen herkent u de elementen FRAMES
Basiselementen : FRAMES
F
eedback
Inzicht geven in gebruikspatroon en risico’s
Informatie geven - Normatieve feedback
R esponsability
Patiënt is verantwoordelijk voor gedrag en
keuze
A dvise
Duidelijk advies hoe verandering van gebruik
risico’s kan verminderen
M enu
Keuzemenu van veranderingsdoelen en
-methoden
E mpathy
Warme, reflectieve en niet veroordelende
houding
S elf-efficacy
Versterken van vertrouwen in eigen
veranderingsmogelijkheden
Feedback en advies + de basisprincipes MG
68
Een voorbeeld van KI
1.
Vraag de patiënt of hij geïnteresseerd is in de scores op de vragenlijst.
2.
Geef op basis van de behaalde score gepersonaliseerde feedback.
3.
Geef advies over het terugdringen van de risico’s van het middelengebruik.
4.
Laat de verantwoordelijkheid van de gemaakte keuzes bij de patiënt.
5.
Vraag de patiënt hoe bezorgd hij is over de scores.
6.
7.
Weeg de voordelen van het gebruik af tegen…
… de nadelen van het gebruik.
8.
Reflecteer en vat samen wat de patiënt heeft gezegd, met de nadruk op de
nadelen van het gebruik.
9.
Vraag de patiënt hoe bezorgd hij is over de nadelen.
10. Geef de patiënt folders en zelfhulpmateriaal mee.
69
Zin in meer van dit…..
• Korte training motiverende gepsreksvoering in de
huisartsenpraktijk
• Training van 2 x 2uur
• Naam + contactgegevens doorgeven op het einde van deze
voorstelling
• Met de geïnteresseerden wordt dan verder concreet
afgesproken
Farmacotherapie
•
•
•
•
Reductie van inname alcohol
Vitaminetekorten
Ontwenning
Terugvalpreventie
• Kan door de huisarts als hij zich geroepen voor voelt en bij het
voldoen van enkele randvoorwaarden.
Afhankelijkheid
• Totaalscore > 19
• Idem interventies problematisch gebruik
+
• Brede screening a.d.h.v. LOCUS
• Detox
• Ambulant
• Residentieel, bij voorkeur in AZ
• Na detox
• Module ambulante zorg
•
•
•
•
Groepsaanbod , “pritlink”
Zelfhulpgroep AA
Zelfhulp via e – health
Ambulante psychotherapie
Ambulante aanpak ontwenning
• Ernst ontwenning afhankelijk van voorgeschiedenis ( delier,
ontwenningsinsulten) en de huidige klinische toestand ( reeds
ontwenningssymptomen, nog onder invloed …).
• Kans neemt toe als er meer dan 8(man) / 6 (vrouw) eenheden
per dag worden gedronken, meer dan 30 j, AUDIT boven 12,
afwijkende levertesten, alcoholgerelateerde problemen (
lever, cardiaal, pancreas), ernstige somatische problemen,
ondervoeding, alc-stigmata (abn vascularisatie)..
• Labo-onderzoeken minder significant dan AUDIT
Ambulante aanpak ontwenning
• Laboresultaten weinig sensitief of specifiek.
• Kan gebruikt worden om pt te wijzen op gevolgen van zijn
alcoholgebruik en hem zo motiveren om te stoppen.
• Leverfunctietesten zijn eerder indicatief voor schade alcohol
aan het lichaam.
• CDT is indicator van lange termijn hoog risico gebruik.
• Pt laten blazen is goede indicator van huidig gebruik
• Zelfrapportage vragenlijsten zoals de AUDIT en klinische
oordeel zijn meer sensitief voor het detecteren van
alcoholproblemen.
Ambulante aanpak ontwenning
THUIS ?
•
•
•
•
Aanwezigheid mantelzorg die bereid is tot ondersteuning pt
Als niet geintoxiceerd ( bloedalcohol < 0.5)
afwezigheid psychische en fysische comorbiditeit
geen voorgeschiedenis van problemen bij ontwenning en
reeds succes bij ontwennen in verleden
• Controle over het drinken ( nog niet de ganse dag door
drinken)
• geen andere verslavingen van psychoactieve stoffen
Ambulante aanpak ontwenning
Voorwaarden
• Op vraag patient en met toestemming voor opname bij
verergeren fysische/psychische toestand tijdens ontwennen.
• aanmoedigen om voldoende te drinken en te eten
• aangename en matig verduisterde omgeving
• Medicatie voorzien
• Patient en omgeving inlichten over te verwachten symptomen
en risico’s
• Ondersteuning door Huisarts/thuisvpl/mobiel team voor
opvolging ontwenningssymptomen en adequate behandeling
• Opvolgen met CIWA-AR
Ambulante aanpak ontwenning
Medicamenteuze aanpak
ontwenning
• Benzodiazepines meest aangewezen bij ontwenning omdat ze :
- meeste ontwenningssymptomen verlichten
- ernstige ontwenningssymptomen kunnen verhinderen als
preventief gegeven ( epilepsie, delier)
- grote veiligheidsmarge bij goede opvolging
- weinig kans op kruis-afhankelijkheid bij volgen van
afbouwschema’s
Voorkeur voor langwerkende benzo’s ( Tranxene, Diazepam), bij CI (
COPD, lever- en hartlijden) verdient het kortwerkende Lorazepam
de voorkeur
Op Geleide van de CIWA-AR (withdrawal assessment schaal)
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/measuringinstrume
nts/meetinstrumenten_33pdf.pdf
Medicamenteuze aanpak
ontwenning
• Bij score 0-9 : geen tot minimale ontwenningsverschijnselen, geen
behandeling nodig
• Bij score 10-19 : milde tot gemiddelde ontwenningsverschijnselen,
behandeling aangewezen.
• Bij score = of > 20 ernstige ontwenning, behandeling noodzakelijk.
• Vanaf 15 steeds toedienen Tranxene/diazepam, tussen 10-14 te
overwegen, zeker als ook andere parameters (bloeddruk, pols,
temperatuur) verhoogd zijn, tot score terug onder de 10
• Toediening op geleide van de ernst van de symptomen verkort de
duur van de behandeling en verminderd de totaal toegediende
benzodiazepines.
• Zo frequent mogelijk registeren score ( eerste 3 dagen om de 4u)
• Bij agitatie en verstoringen in de gewaarwording ( delier) best
neuroleptica ( Haldol, tot 5 mg)
Medicamenteuze aanpak
Vitaminetekorten
• Bij problematisch alcoholgebruik altijd Thiamine 100 mg ( befact
forte = 250 mg) in multivitamine-B complex.
• bij ontwenning minimum 300 mg (Neurobion IM (= 100 mg
thiamine) en Befact forte 2/d) 2 dagen en daarna enkel Befact forte
2/d gedurende minimum 14 dagen (als terug normaal eten ),
daarna tot max 3 maand 1/d.
• Bij verhoogd risico op Wernicke ( chronische drinker met cognitieve
stoornissen, slechte fysieke toestand, polyneuropathie) minimum 35 dagen Neurobion IM, verder zelfde regime Befact forte
• Bij vermoeden Wernicke ((sub)acute verwardheid,
bewustzijnsverandering, ataxie, nystagmus en dubbelzicht en
cognitieve veranderingen) 6 dagen Neurobion IM en 500 mg Vit C,
zelfde regime Befact forte
• Preventie van Wernicke, cerebellaire ataxie, perifere
polyneuropathie en vesterkt cognitief herstel.
Medicamenteuze aanpak
diverse
Medicamenteuze aanpak
hervalpreventie / reductie
• Acramposaat ( Campral) :
- herstelt de balans GABA -/Glutamaat + centraal
- grotere kans op nuchter blijven door vermindering hunkering
- tussen 1 jaar doorgeven, 1/3 geeft er voordeel bij, onduidelijk wie
baat heeft, mag tijdens ontwenning gestart worden.
- 4 co/d onder 60 kg, 6 co/d boven 60 kg.
- Combineren met psychosociale interventies en evtl disulfiram
• Disulfiram ( Antabuse) :
- aversietherapie , verhindert afbraak aceetaldehyde dewelke giftig is (
roodheid, zweten, hoofdpijn, naussea, hypotensie, pijn op de borst)
- enkel effectief bij gecontroleerde inname. Cavé cardiale risico’s, niet
geven bij cardiale problemen, impulsieve pt. of zij die
oordeelsstoornissen hebben.
Medicamenteuze aanpak
hervalpreventie / reductie
• Nalmefene ( Selincro) :
- opoid antagonist die genot en roes door het drinken
verminderd en daardoor geschikt is voor reductie
alcoholgebruik als het gecombineerd wordt met
psychologische begeleiding.
- nemen 2u voor het drinken, werkt 24 u
- Wordt terugbetaald in hfdst IV op voorwaarde :
1. Afhankelijkheid zoals in DSM IV
2. hoog risico alcoholgebruik ( man > 60 g/d, vrouw > 40 g/d)
3. pas na 2de afspraak en nog steeds te hoog
4. ontwennen niet nodig is
5. psychosociale opvolging gericht op verminderen alcohol
Na detox
• Module ambulante zorg
•
•
•
•
Groepsaanbod in PRIT-LINK
Zelfhulpgroep AA (Vera en Marjan en Rudy)
Zelfhulpprogramma www.alcoholhulp.be
Ambulante psychotherapie
• Indien geen verbetering of herval
• Module verslavingszorg PAAZ
• Module verslavingszorg PZ
Zorgpad alcohol en de AA
AA = ANONIEME ALCOHOLISTEN
Wie en wat zijn de Anonieme Alcoholisten?
Het ontstaan van AA
Hoe AA bereiken?
Hoe werkt een AA vergadering
(De 12 stappen van AA)
Openbare informatie
Al-Anon familie groepen: voor familie en vrienden van
alcoholisten
Wie en wat zijn de Anonieme Alcoholisten
• AA is een netwerk van wereldwijde zelfhulpgroepen voor mensen die elkaar helpen
met hun gemeenschappelijk alcoholprobleem.
• www.aavlaanderen.org
03 239 14 15
24u/24u bereikbaar
• In de meeste steden zijn er meerdere vergaderingen per week.
Zie : http://www.aavlaanderen.org/groepen/groepen.php
• Men hanteert het 12-stappen herstelprogramma van AA.
• De anonimiteit van de leden wordt gerespecteerd.
• AA bestaat volledig autonoom. Men werkt zonder subsidies of sponsoring van buiten af.
AA wordt financieel gedragen door de boekenverkoop en tijdschriften onder de leden
en hun vrijwillige bijdrage in de vergadering.
• Er is geen bijdrage voor deelname. AA is gratis.
• Ons hoofddoel in AA is zelf nuchter blijven en anderen helpen nuchterheid te bereiken.
Het ontstaan van AA
Op 10 juni 1935 hebben een effectenmakelaar Bill en een chirurg Bob, beiden totaal verslaafd
aan de drank, elkaar gesteund in een poging om ieder voor zich nuchter te blijven door de
ander te helpen in de strijd om nuchter te worden.
"Op eigen kracht komen we er toch nooit", redeneerden zij. Op dat ogenblik ontstond de
vriendenkring van de: "Anonieme Alcoholisten"
Het is deze vriendenkring van AA die eerst in Akron - Ohio, in de Verenigde Staten, later ook
buiten Amerika, werkgroepen zou stichten om alcoholisten de gelegenheid te bieden herstel
van hun ziekte te vinden.
AA groeide intussen uit tot een wereldwijd verspreide organisatie met meer dan 2 miljoen
Anonieme Alcoholisten.
Aldinea – Bel
Ten einde een rechtszekerheid op te bouwen werd er in 1971 een vereniging zonder
winstoogmerk opgericht:
Algemeen Dienstbeheer van de Nederlandstalige AA in België (Aldinea - Bel)
De statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad
AA wordt ook bijgestaan door niet alcoholisten beheerders A genoemd die zich onbaatzuchtig
inzetten om mee de boodschap van AA uit te dragen en de eenheid in AA te bewaren.
Hoe AA bereiken
We zijn telefonisch bereikbaar: 24 uur per dag, zeven op zeven!
bel: 03 239 14 15 of mail: [email protected]
Tijdens de kantooruren kunt u terecht bij onze bediende Michèle.
Buiten de kantooruren wordt de telefoon doorgeschakeld naar AA-leden die dag en nacht
vrijwillig hun medewerking verlenen.
Deze AA-ers vragen aan de hulpzoekende die een oproep doet, of hij/zij graag een bezoekje
krijgt van AA-leden vooraleer de stap naar AA te zetten als eerste kennismaking en om de
drempel te verlagen.
Indien dit bezoek niet hoeft, geeft men de adressen door van de AA vergaderingen in zijn of
haar buurt of men probeert telefonische afspraken te maken.
Indien de plaats van de AA groep niet gemakkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer of
men kan er door de één of andere reden niet geraken, is er de mogelijkheid onderlinge
afspraken te maken onder de AA-ers zodat iedereen ter plaatse geraakt.
AA-ers beseffen heel goed dat zij hun tevreden nuchterheid - dag per dag - enkel kunnen
behouden wanneer zij ook deze boodschap van kracht en hoop blijven doorgeven aan een
hulpzoekende.Zo buigen ze hun verleden om tot een kracht.
Hoe werkt een AA vergadering
Elke AA’er komt vrijwillig naar een AA vergadering. We spreken elkaar aan met de voornaam en
we respecteren de anonimiteit van elkaar.
De voorzitter van een AA vergadering is ook een vrijwillige AA’er die gekozen wordt door de
groep . De meeste groepen kiezen elke 3 of 6 maanden een nieuwe voorzitter.
Aan nieuwkomers wordt veel aandacht besteed. Er worden tips uitgewisseld om dat eerste glas
alcohol te weerstaan. Men krijgt ook telefoon nummers van AA’ers die men dag en nacht
kan bereiken om hun bij te staan in moeilijkere momenten.
De ‘dag per dag’ methode is ook belangrijk in AA. De leuze is wat er ook moge gebeuren,
vandaag drinken we geen alcohol. Morgen is een andere dag.
De leidraad van een AA vergadering is gebaseerd op het 12 stappen programma van AA die
wereldwijd gebruikt wordt.
Onder de benoeming van het Minnesota model wordt het 12-stappenprogramma ook in de
meeste landen gebruikt en erkend in de reguliere verslavingszorg : Nederland , Engeland ,
Amerika , Zwitserland , Zuid-Afrika , ..
De 12 Stappen van AA
Vanuit een ziektevisie op alcoholisme hanteren de Anonieme Alcoholisten(AA ) een stappenbenadering
waarbij de nadruk op abstinentie en revalidatie liggen:
• Allereerst (STAP 1-3) aanvaardt de verslaafde dat hij geen controle heeft over zijn alcoholisme
en dat herstel vertrouwen in hulp van buitenaf impliceert.
• Vervolgens (STAP 4-6) wordt een inventarisatie gemaakt van de gevolgen van het
alcoholmisbruik, waardoor het bewustzijn van de problematiek en de nood aan verandering
groeit.
• In een derde fase (STAP 7-9) worden deze veranderingen daadwerkelijk doorgevoerd.
• Om ten slotte ( STAP 10-12) deze houding te integreren in de levenshouding met het oog op
het behoud van verworven herstel.
OPENBARE INFORMATIE
Informatievergaderingen, aangevraagd door derden, en door AA-sprekers gehouden, vinden plaats:
•
•
in scholen en ziekenhuizen
bij dokters, verenigingen en politiecentra en bij ieder die erom verzoekt, vooral gaat het om personen die beroepshalve betrokken zijn
bij het probleem van het alcoholisme.
Hiervoor kunnen de DVD’s van AA gebruikt worden:
•
•
Jonge mensen in AA, Who Me?
The Road back.
Verder worden er acties op touw gezet met:
•
•
•
•
•
artikels in dag- en weekbladen
interviews en een spot voor radio’s en TV
medewerking aan bedrijfscampagnes rond veiligheid en verslaving
speciale aandacht voor de “Week van het Alcoholisme”
medewerking aan zelfhulpbeurzen en tentoonstellingen.
Voor deze activiteiten beschikt het COI (comité openbare informatie) over kleine geluidsbandjes, die gratis aan de radio’s ter beschikking
gesteld worden, een infostand om op te stellen in inkomhallen en op beurzen en folders naar bepaalde doelgroepen toe.
Het COI kan een korte spot aanleveren voor TV of andere 'beeldmedia'.
COI – documentatie AA : Brochures die kunnen bedeeld worden ter kennismaking:
AA in een oogopslag
Beknopte Gids voor AA
Alcoholisme: een probleem in de onderneming?
TE JONG?
Een boodschap aan tieners
AA en de medische beroepen
Ooit doorgezakt, te vaak?
Affiches met vraagteken
: voor de huisdokter
Al-Anon familie groepen: voor familie en vrienden van
alcoholisten
Omgaan met het drankprobleem van een ander.
Al-Anon / Alateen - Vlaanderen
Helenalei 24 - gelijkvloers
2018 Antwerpen
Tel: 03 218 50 56
www.al-anonvl.be
SAMENWERKING
ZORGPAD ALCOHOL / AA
• Wij verlenen graag onze volledige medewerking aan het zorgpad alcohol.
• In AA zijn wij ook overtuigd van de verschillende fases in een
drankprobleem. Dit werd in het zorgpad alcohol deskundig aangeduid door
de scores.
• Wij zien zeker onze mogelijkheden tot medewerking in die verschillende
fases.
• Enerzijds als ervaringsdeskundigen om mee te helpen bij vroeg detectie van
een alcoholprobleem. Het logo in gedachte, hier is het 5 voor 12.
• Anderzijds in de nazorg om personen met een drankprobleem naar een AA
vergadering te begeleiden. Hier is het 1 voor 12.
• Volgens de traditie van AA is deze medewerking kosteloos.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards