Jaarplan 2015 Rondom de zorg Directe inhoudelijk zorg Extra

advertisement
Jaarplan 2015
Rondom de zorg
Directe inhoudelijk zorg



Extra aandacht voor de nazorg. Aanbieden huisbezoek bij naasten na overlijden en eventueel
organiseren van lotgenotengroep.
De info- en wensenwaaier in gebruik nemen en aanbieden aan andere organisaties.
Samenstellen map met de verschillende mogelijkheden voor de bijeenkomst na het
overlijden. De map wordt alleen aangeboden als nabestaanden behoefte hebben aan deze
informatie.
Ons aanbod van zorg



Contacten leggen met de verzorgings- en verpleeghuizen over mogelijke continue inzet
intramuraal, mits financiën geregeld.
In beeld brengen van de mogelijkheid waarbij een regelmatig bezoek van de coördinator
gebracht wordt aan mensen thuis voorafgaand aan daadwerkelijke inzet. Functie is dat
mensen terecht kunnen met al hun vragen bij iemand die de ondersteuningsmogelijkheden
kent en tevens veel praktische vragen kan beantwoorden.
Nachtzorg bij burgers en verwijzers onder de aandacht brengen.
Kwaliteit van zorg





Evalueren Zorgpad stervensfase en bij positieve uitkomst vervolg opzetten. In dat geval ook
voortzetten van de walk-inn scholing rond het zorgpad Stervensfase.
Voortzetten samenwerking met de kaderarts palliatieve zorg. Zij zal een rol spelen bij second
opinions, consultatie huisartsen en deskundigheidsbevordering. Eveneens zal zij een
verbinding zijn met het Cirkelteam en een rol spelen tussen Cirkelteam in de wijk en Palliatief
team in het ziekenhuis.
Het Cirkelteam zal opgezet worden vanuit het netwerk met Mantelmeeuw als kartrekker. Wij
zijn 0-delijns organisatie en gaan nauw samenwerken met 1ste-lijnzorg en 2de-lijnzorg. 2015
zal een pilotjaar worden met mogelijk een tijdelijke financiering. In 2015 zal structurele
financiering gerealiseerd worden.
De competentie van het wijkverpleegkundig team werkzaam in het hospice zal verbeterd
worden en daarmee aangepast worden aan de eisen van de omschrijving van V en VN. De
verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij Vierstroom. Mantelmeeuw is klant.
Onze enquete die we voorleggen aan nabestaanden willen we vergelijken met de enquête
die is ontwikkeld door VPTZ. En verbeteringen doorvoeren.
1
Rondom vrijwilligers




Vrijwilligers bestand stabiel houden in aantal, kwaliteit en leeftijd.
Werven vrijwilligers voor waken in de nacht bij mensen thuis.
Opfris cursus voor zittende groep.
Individueel gesprek met elke vrijwilliger eenmaal per 2 jaar.
Rondom publiciteit
Publiciteit en overige PR-activiteiten






Bezoeken alle huisartsenpraktijken en thuiszorgteams met nieuwe folder.
Distributie folder naar overige adressen.
Uitnodigen gemeenteraad voor werkbezoek.
Jubileum activiteiten volgens PR plan.
Benutten lokale radio/televisie.
Voortzetting van het Project Levensjas.
Het externe veld




Deelname stuurgroep PTZ netwerk met voornaamste speerpunt opzetten Cirkelteam en
samenwerking met palliatief team hofpoort.
Deelname aan kerngroep Netwerk Informele Organisaties en daarmee deze organisaties
beter in beeld te brengen en samenwerking te stimuleren met beroepszorg en gemeente.
Samenwerking met de vptz organisatie Stichtse vecht.
Actieve betrokkenheid bij de VPTZ landelijk t.a.v. beleid, financiering en samenwerking met
de AHCH.
Financiën




Subsidie aanvragen bij de bestaande regeling vanuit VWS.
Subsidieaanvraag doen bij de gemeente voor 2016.
Sponsoraanvragen bij de fondsen voor alle incidentele kosten,waaronder de
jubileumactiviteiten.
Contacten leggen met zorgverzekeraars en waar nog geen hospicevergoeding mogelijk is of
geen rechtstreekse declaratie vanuit de aanvullende polis, dit realiseren.
2
Download