Workshop *Volkshuisvestelijke doelen: beleid en

advertisement
Verdieping
6 PE-punten
Masterclass “Strategieontwikkeling in de volkshuisvesting” GEEFT
INZICHT IN KENMERKEN VAN STRATEGIEONTWIKKELING BIJ WONINGCORPORATIES, MET
VOLKSHUISVESTELIJKE DOELEN ALS VERTREKPUNT EN VASTGOED ALS MIDDEL OM DE
DOELEN TE REALISEREN EN HET VERMOGEN OP PIJL TE HOUDEN. BESPREEKT DE ROL
BELANGRIJKE STAKEHOLDERS EN VAN DE RVC IN DIT TRAJECT.
Inhoud
Een duidelijke, onderbouwde strategie is gezien de ontwikkelingen in en rondom de sector
belangrijker dan ooit. Strategieontwikkeling bij woningcorporaties kent een aantal
bijzonderheden.
De volkshuisvestelijke doelstellingen dienen het vertrekpunt te zijn. Gevoed door wensen
van belanghebbenden en feiten over bijvoorbeeld demografische, sociaal-culturele en
economische ontwikkelingen moet de corporatie tot keuzen komen. Vastgoed is het
voorname middel voor het realiseren van de maatschappelijke doelen èn voor het creëren
de financiële middelen om die doelen te blijven realiseren. Dat komt onder meer tot
uitdrukking in het strategisch voorraadbeleid, ook portefeuillebeleid genoemd.
Nu de middelen van corporaties krapper worden, wordt het maken van keuzen belangrijker.
Tegelijk zal – zo beogen de plannen van de overheid – de invloed van stakeholders en
vooral gemeenten en huurders toenemen en zal de corporatie meer aandacht moeten
besteden aan legitimering van haar handelen.
De masterclass geeft u inzicht in de verschillende elementen van strategieontwikkeling bij
corporaties en hoe zij met elkaar verweven zijn. Zo krijgt u een nog beter beeld van wat u
van de bestuurder mag verwachten en wordt u nog beter in staat gesteld om voor de
bestuurder als sparringpartner te fungeren. Van de RvC wordt een actievere rol verwacht, in
het voortraject van strategieontwikkeling, bij het monitoren en zo nodig bijsturen van de
realisatie van het strategisch beleid en bij de verantwoording over geleverde prestaties. Hoe
kan de RvC die rol invullen en hoe ver gaat dat? Die vraag wordt eveneens geadresseerd.
Deelnemers
De workshop richt zich op alle commissarissen die zich willen verdiepen in het proces van
strategieontwikkeling bij corporaties en hun rol als commissaris in dit proces.
Indicatief programma
9.30 - 10.00
Ontvangst
10.00 - 11.00 Volkshuisvestelijke doelen: het speelveld van de corporatie
Historische schets van het overheidsbeleid, met accent op het huidig
speelveld voor corporaties en de beleidsonderwerpen die gaan spelen.
11.00 – 12.45 Volkshuisvestelijke doelen in het strategisch beleid van de corporatie
-
Concepten en hulpmiddelen voor sturing op volkshuisvestelijke
doelen: strategieontwikkeling, vertaling in targets en monitoring.
Gedachtevorming over de rol van de RvC in deze.
12.45 – 13.30
Lunch
13.30 – 16.30
Vastgoed (en financiën) als onderdeel van het strategisch beleid
-
Concepten en hulpmiddelen voor het ontwikkelen van portfoliobeleid
aansluitend bij volkshuisvestelijke doelen financiële vereisten.
Sturingsinstrumenten en de rol van de RvC in deze.
16.30 – 17.00 Verantwoording over het strategisch beleid en de gerealiseerde prestaties
Suggesties voor het verder optimaliseren van de verantwoording.
17.00
Afsluiting
Docenten: drs. A. (Arjen) Zandstra, manager Strategie en Beleid bij Wooncompagnie
dr. ir. P. (Peter) van Os, partner bij RIGO Research en Advies
Docenten
Peter van Os is partner bij RIGO Research en Advies, waar hij onder meer werkzaam is op
het gebied van financiële en volkshuisvestelijke sturing en stedelijke herontwikkeling.
Hiervoor heeft hij diverse beleids- en managementfuncties bij Mitros, een corporatie in
Utrecht bekleed. Recent is Peter gepromoveerd op het proefschrift “Verdeel en beheers”,
waarin op basis van onderzoek een allocatiemodel voor corporaties is ontwikkeld. Peter
heeft tal van publicaties op het gebied van volkshuisvestelijk beleid en sturing op zijn naam
staan.
Arjen Zandstra is manager Strategie en Beleid bij Wooncompagnie, een woningcorporatie
werkzaam in de Kop van Noord Holland. Hiervoor was Arjen partner bij RIGO Research en
Advies waar hij tal van gemeenten en woningcorporaties hielp bij het ontwikkelen van
woonbeleid en de vertaling daarvan in uitvoeringsstrategieën en prestatieafspraken. Voor
Aedes, VNG en VTW schreef hij diverse handreikingen, namens KWH is hij visitator. Arjen
was tot 2010 commissaris bij een woningcorporatie.
Wanneer en waar
De workshop wordt aangeboden op:
 donderdag 9 april 2015; VOL
 donderdag 30 april 2015; locatie Grand Hotel Karel V, Utrecht
Deelname
Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 15. De masterclass staat open voor leden
van de VTW alsook voor commissarissen die geen lid zijn van de VTW.
De kosten per deelnemer bedragen 650 euro voor leden van de VTW en 925 euro voor nietleden van de VTW.
Leden kunnen zich aanmelden via de aanmeldingslink.
Niet-leden kunnen zich aanmelden door een bericht te sturen naar [email protected].
Annulering voor leden en niet-leden is mogelijk door een bericht te sturen naar
[email protected].
Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen waar binnen kosteloos
geannuleerd kan worden.
Annuleringsvoorwaarden
Vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de masterclass brengen wij u 50% van
de kosten in rekening, bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de
masterclass100% van de kosten. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten
vervangen door een collega commissaris; informeer ons hierover per mail. De VTW behoudt
zich het recht voor de data van de workshop, de locatie of de kosten te wijzigen. Een
inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen: 030 - 25 25 785.
Download