PowerPoint-presentatie

advertisement
Welkom in de nieuwe werkelijkheid:
overgang of ondergang
van de GGZ organisaties?
Ariëtte van Reekum
&
Patrick Knapen,
Platform Koplopers in de Zorg,
Zeist, 25-1-2016
Samen denken over omdenken
Welkom
“Hoe gaan onze organisaties er in de toekomst
uitzien en met welke vragen en dilemma’s
worden we geconfronteerd?”
“Hoe kunnen we op alle niveaus sturing aan deze
ontwikkeling en onze organisaties geven?”
Of is dit ook al ‘oud denken”?
Tegengestelde bewegingen
• Toename van resultaatverplichtingen (
positioneel model)
• Toename van bottum-up initiatieven vanuit
burgers en professionals( transactioneel
model)
• Leven en besturen in twee werelden
Besturingsfilosofie
• Positioneel organiseren= domeindenkenstructuurdenken- individueel
resultaatsgericht-eigen belang voorop-denken
in hierarchie
• Transactioneel denken= cocreatieprocesdenken- gezamenlijk resultaat- denken
in netwerken
Eurogedreven zorg versus waarde
gedreven beweging
Kunnen we de context begrijpen?
• We leven niet in een tijdperk van
veranderingen,
• Maar in een verandering van tijdperken
• Paradigmashift op meerdere niveau’s
Citaat prof. Dr. Rotmans
Kunnen we voorspellen?
Meestal zo
Koplopers in de zorg
• Bestuurdersnetwerk
• Uitwisseling in vrije mentale ruimte
• Dromen, conceptualiseren en realiseren
Andere tijden, anders organiseren
Klimaatverandering in de GGz ?
Oud denken op de schop
• van positioneel denken (structuur)en
organiseren
• naar transactioneel (systeem ) denken en
organiseren
• levert spanningen
• maar vooral creativiteit op
Een uitstapje naar disruptieve
innovatie
Vragen en dilemma's bij een
veranderende GGZ
• Doelgroepen en echelonnering over
verschillende aanbieders
• Portfolio en toegankelijkheid wijzigt (spreiding
en concentratie)
• Setting en werkwijze felxibeler
• Genezingsgericht en/of herstelgericht?
• Effectiviteit en verantwoording
Programma
1. Organisatieconcepten voor de
toekomst?
2. Bestuur en management
3. Medewerkers
4. Veranderkundige aspecten
Resultaat Conferentie
•
•
•
•
Ontwikkelingsrichting GGZ
Gevolgen voor inrichting van organisaties
Vragen en dilemma’s
Oplossingsrichtingen op de verschillende
niveau’s
Uit de praktijk van WNB
•
•
•
•
•
•
Nieuwe besturingsfilosofie
Vraag en klant- gestuurd
Van centraal naar decentraal
RVE: de menselijke maat
Regelruimte professionals
Dienend leiderschap
Huidige uitgangspunten
(uit: besturingsvisie GGZWNB 2016)
Wat wij nastreven:
–
–
–
meerwaarde scheppen voor mensen,
bieden van gepersonaliseerde zorg,
“zelf-sturen-in-gezamenlijkheid”
Herstelgerichte visie :
–
–
–
–
–
We gaan uit van ieders kracht, houden wel rekening met kwetsbaarheid,
Iedereen gedijt het beste bij behoud of herstel van eigen regie,
We spelen in op datgene wat iemand vraagt om meerwaarde te ontwikkelen,
Iedereen doet mee,
Niet alles is haalbaar maar wat we doen gebeurt in onderling overleg/afstemming.
Dat dragen we ook uit (“Practice what you preach”): wij willen in alles wat we doen samenhang uitstralen tussen de
zorg die we leveren aan cliënten en hun omgeving, en de wijze waarop we met elkaar omgaan binnen de organisatie.
Anders gesteld:
Als je bij ons werkt of wil komen werken ga je respectvol om met mensen en zet ze waar mogelijk in hun kracht, met
respect voor hun kwetsbaarheden. Je vindt het belangrijk dat ieder de regie over het eigen bestaan zoveel mogelijk
houdt, opbouwt of terugwint. Je werkt goed en graag samen en bent aanspreekbaar op je doen en laten. Risico’s
bestaan, daar leven we mee en maken keuzes. En fouten maken mag, anders word je overdreven voorzichtig. Wat we
essentieel vinden is dat je meedenkt, transparant bent en bereid bent te leren van wat fout gaat.
De medewerker
Het is belangrijk dat elke medewerker weet welke ruimte hij of zij ter beschikking
heeft om creatief en zelfstandig te werken aan ons gezamenlijke doel. We willen
daarbij niet alles dichtregelen maar gaan voor “vrij spel binnen duidelijke kaders”.
In voetbaltermen gesteld: het is geen overtreding als de bal over de lijn gaat, dan
werpen we weer gewoon in en spelen verder. We kunnen voorkomen dat de bal buiten
gaat door ver van de lijn te blijven en veel ruimte onbenut te laten, of door betonnen
muren rond het veld te zetten. Beide willen we niet.
Omdenken (1)?
Als je vanwege psychische klachten bij ons in zorg komt ….wij bij jou
langskomen? Jij inlogt? Jouw leerkracht of leidinggevende ons om advies
vraagt?
… tref je een team van dynamische, betrokken medewerkers… bieden wij een
database of algoritme? …
…die met jou en je omgeving meedenken… kan je op www.talking.com
selecteren…/
hoe die klachten te beïnvloeden en de kwaliteit van je leven en dat van je
naasten zo goed mogelijk te bevorderen.
Daartoe denken wij samen na wat je zelf kunt (leren) en waarbij je (liefst
tijdelijk) ondersteuning nodig hebt.
(uit: besturingsvisie GGZWNB 2016)
Omdenken (2)?
• De respectvolle wijze waarop onze
zorgmedewerkers met je omgaan, weerspiegelt
dit streven. Zij werken in een team en krijgen
achter de schermen ondersteuning van collega’s
om die zorg zo goed mogelijk te kunnen bieden,
waar nodig de klok rond. Zij kunnen gebruik
maken van inzet van samenwerkende partners,
als dat beter aansluit bij waar je om vraagt en
behoefte aan hebt. Dit doen zij uiteraard in
afspraak met jou.
Wisselende wereldbeelden
• http://m.youtube.com/watch?v=Lek0M6LvH4
k
Download