Psychologenpraktijk Lionarons

advertisement
Kwaliteitshandboek
Document 2.1.1.4
Document GGZ in de eerste en tweede lijn
Doelgroep
Secretariaatsmedewerkers
Behandelaren
Beschrijving
Algemeen
De GGZ omvat de eerstelijnspsychologische zorg en de gespecialiseerde, tweedelijns
GGZ. Tot de gespecialiseerde GGZ behoort tevens de psychotherapie. Omdat er
sprake is van verschillende aanspraken, en binnen de vigerende
vergoedingensystematiek van verschillende beperkingen en eigen bijdragen, is het
belangrijk als poortwachter/verwijzer aan te geven wanneer er noodzaak lijkt voor
eerstelijnspsychologische zorg, tweedelijnsGGZ of psychotherapeutische
behandeling.
Deze notitie is bedoeld ter verduidelijking van de verschillende aanspraken en hun
vergoeding. Daar waar relevant voor de verwijzer zijn de op handen zijnde
veranderingen in de zorgfinanciering eveneens in de notitie opgenomen.
Eerstelijnspsychologische zorg
In het rapport ‘Eerstelijnspsychologische zorg in het ziekenfondspakket’ van februari
2003 is de eerstelijnspsychologische zorg omschreven als: kortdurende behandeling
van ‘lichte psychologische problematiek’ door middel van een generalistische aanpak.
Bij eerstelijns GGZ gaat het om problematiek met het volgende profiel:
 Aard van de klacht: niet-complexe psychische problematiek, veelal recent ontstaan
en naar aanleiding van een objectiveerbare stressor.
 Ernst van de klacht: de klacht heeft slechts een matige invloed op iemands
functioneren, maar moet wel behandeld worden om stagnatie of verergering te
voorkomen.
 Hulpverleningsgeschiedenis: er heeft nog geen eerdere psychologische behandeling
plaats gevonden en/of eerdere behandeling van overeenkomstige psychische
problematiek is succesvol afgesloten.
 Draagkracht: cliënt geeft blijk van voldoende egosterkte. Ernstige ontregeling, acute
crises en psychoses zijn niet te verwachten tijdens behandeling.
 Diagnostiek/indicatiestelling: snelle en doeltreffende diagnostiek en een beperkt
aantal behandelsessies zijn mogelijk.
Tweedelijns GGZ
Tot de gespecialiseerde, tweedelijns GGZ behoort de behandeling ten gevolge van
ernstige psychische ontregeling of een psychiatrische stoornis. De aandoening kan
geclassificeerd worden in een van de DSM-IV of ICD-9-CM categorieën.
De problematiek beantwoordt aan het volgende profiel:
 Aard van de klacht: complexe psychische problematiek, in het algemeen reeds
langer bestaand. De klachten kunnen zich langzaam, en aanvankelijk niet als
psychische problematiek herkenbaar, hebben ontwikkeld, maar ook naar aanleiding
van een duidelijke stressor zijn ontstaan.
 Ernst van de klacht: er is sprake van ernstige symptomen (stoornis in de stemming,
vitale functies, cognitieve functies, affectieve functies, oordeelsvorming) gepaard
Datum actuele versie:
Datum vorige versie:
Juni 2007
Autorisatie:
Directie
Pagina:
1/2
Kwaliteitshandboek
Document 2.1.1.4
Document GGZ in de eerste en tweede lijn
gaand met belangrijke beperkingen op verschillende terreinen (werk, school, gezinof familierelaties, etc).
 Hulpverleningsgeschiedenis: er heeft in het algemeen al eerder behandeling binnen
de GGZ plaats gevonden, maar dit is zeker niet altijd het geval. Sommige clienten
stellen zich pas heel laat, en dan vaak ook nog op aandringen van de omgeving,
onder behandeling.
 Draagkracht: de klachten zijn van dien aard dat afzien van interventie ernstige
ontregeling of crises tot gevolg kan hebben;
 Diagnostiek/indicatiestelling: de problematiek vraagt om grondig onderzoek naar
klachten, achtergronden en therapeutische mogelijkheden van de cliënt.
Psychotherapie
De psychotherapie behoort tot de gespecialiseerde GGZ. Psychotherapie is
geïndiceerd bij clienten die meer dan bij een uitsluitend klachtgerichte behandeling het
geval is, zich willen bezighouden met klachtveroorzakende en -instandhoudende
factoren binnen zichzelf, en waarvan aangenomen wordt (op basis van onderzoek) dat
zij hiertoe ook in staat zijn. De discussie of de psychotherapie een eigen discipline is,
of eerder een behandelmethode genoemd kan worden, is met de intrede van de
kortdurende psychotherapie toegenomen en heeft de behandelindicatie er niet
eenvoudiger op gemaakt.
Datum actuele versie:
Datum vorige versie:
Juni 2007
Autorisatie:
Directie
Pagina:
2/2
Download