De Kwaliteitsslag - Landelijk Platform GGz

advertisement
DE KWALITEITSSLAG
KWALITEIT IN CONTEXT
• Kwaliteit is waardegebonden
• Wetenschap niet allesbepalend
• Waarden spelen op verschillende niveaus: micro
(individu/familie), meso (instelling/zorg), macro (stelsel,
politiek)
• Complexe relaties
• De historische context van de cliëntenbeweging & herstel
• “De autoriteit in Nederland is vacuüm verpakt.”
ROM EN BENCHMARKING
• Zijn gevonden verschillen toe te schrijven aan
kenmerken van behandelaar/instelling of aan
dingen die niks met de behandeling te maken
hebben?
• Meten de instrumenten wel wat belangrijk is?
• Wij van WC-Eend
RISICO’S
• Altijd een risico: gaming the system, bias, risicoselectie
• Niet valide uitkomsten -> ROM, benchmarking en zorginkoop obv
onjuiste informatie: kwaliteit en doelmatigheid, zinloze
investering met zeer hoge kosten
• Sturen op homogene groepen: lagere toegankelijkheid voor
ernstige/complexe problematiek
• Hogere bureaucratie draagt bij aan ondoelmatige inzet van
professionals en (oa) wachtlijsten
• “Onbewust onwetend”
• Lager vertrouwen van burger/patiënt ivm ontbrekend grip op
kwaliteit
HET AR-RAPPORT
AANBEVELINGEN AR
ZIJN WE HET EENS?
• Nuttig als instrument in individuele behandelingen
• Misschien geschikt voor interne benchmarking
• Niet geschikt voor externe benchmarking
• Niet geschikt voor zorginkoop nu – toekomst: verdeeld
• Sinds 2012 niet een oplossing voor de vertekeningen
• Behandelaars en cliënten willen instrumenten met zeggingskracht
Beekman
& Schroevers
Edwin
de Beurs,
TvP 2017
(hoogleraren psychiatrie)
De Jonge e.a. (REDROM)
KWALITEITSONTWIKKELING
MEERSTEMMIGE KWALITEIT
Kwantitatief
Kwantitatief én Kwalitatief
Kwaliteit centraal bepaald
Centraal én lokaal
Rigide vorm
Flexibele vorm
Stoornis
Herstel
Individueel
Individueel, groep, populatie
Top-down
Circulair
Uitkomst
Uitkomst
Proces
Proces inclusief PDCA
Structuur
Structuur
Verzameld door instelling
Verzameld door patiënt(en)
Data in handen van
instelling/SBG/verzekeraar
Data in handen patiënt/MIND
en voor researchers open access
Vragenlijsten
Meervoudig incl visitatie
LEAN AND MEAN ALTERNATIEF
•1. Aantal trajecten met GGZ-problematiek, geïnitieerd en
16. Samenstelling en multideskundige mix van hulpverleners
1. Een bij
population-based
in Aantal
het lokale
(wijk)netwerk
afgesloten
de huisarts (virtuele) organisatie en afstemming17.
intensieve
GGZ zorggebruikers
2.
verwijzingen van huisarts naar GGZ
18. Aantal mensen met combinatie psychische en somatische
• Aantal
2. Toegankelijkheid
3. Aantal trajecten geïnitieerd en afgesloten in de GGZ
DBC’s
• 3. Mogelijkheid tot flexibele op- en afschaling van zorg.
4. Aantal mensen geïnitieerd op en gestopt met psychofarmaca 19. Aantal intensieve somatische zorggebruikers met GGZ
•5. Aantal
4. Mogelijkheid
tot maatwerk
mensen
met
comorbiditeit comorbiditeit
mensen geïnitieerd
op enbijgestopt
met
nietfarmacologische
therapie
20. Het aantal patiënten met polyfarmacie
• 5. Mogelijkheid
tot etnische matching indien wenselijk.
6. Aantal mensen opgenomen en ontslagen in de GGZ
21. Het aantal patiënten met medicatie voor diabetes,
•7. Aantal
6. Nauwe
aansluiting
van
de
zorg
bij
het
sociale
domein.
beddagen in de GGZ
hypertensie en andere indicatoren van metabool syndroom
• Aantal
7. Beperking
de administratieve
last van hulpverleners tot22.
maximaal
van de tijd; 20% vaninde1-21.
tijd beschikbaar voor
8.
en type van
DBC’s
in de GGZ
Etnische5%
en geslachtsverschillen
niet tijdschrijfbare
zorg. en ontslagen in beschermd
9. Aantal
mensen opgenomen
wonen
• 8. ‘Lean’ en slagvaardige organisatie van de lokale GGZ – met beperking van het aantal managementlagen.
10. Aantal mensen met een BOPZ maatregel
•11. Aantal
9. Aanwezigheid
suïcides van goed opgeleide multideskundige (i.e. inclusief GGZ gebruikers en betrokkenen) hulpverleners, actieve
intervisie, zelf-evaluatie en bijscholingsprogramma’s.
12. Aantal EHBO parasuïcides
• Aantal
10. Behandeling
metpsychische
focus op weerbaarheidsbevordering
13.
mensen met
klachten in en uit WIA gericht op symptomatisch, maatschappelijk en persoonlijk herstel
volgensmensen
CHIMEmet
principes
(Leamy
e.a., 2011)
14. Aantal
psychische
klachten
in en uit werk
15. Aantal mensen met psychische klachten in en uit bijstand
MEER INFORMATIE
Download