Presentatie Heico Klumpen bijeenkomst Deventer

advertisement
Beschermd wonen
Dannenberg rapport
•Beschermd wonen: was ggz, sinds 2015 gemeenten
•Zelfde taken met minder geld
•Continuüm woonvarianten en flexibele ondersteuning
•Sociale inclusie en ambulantisering
•Geeft een uitgebreid overzicht van belangrijke factoren
Gelijkwaardigheid: VN ratificatie
Sociale inclusie
Beeldvorming GGZ cliënt
Gevaarlijk, onbetrouwbaar, onberekenbaar etc.
Van incident naar incident
Actualiteit: 66.000 incidenten met verwarde personen 2015
Oorzaak ?
Aanjaagteam VWS
Als cliëntenorganisaties (ondankbare) taak; krediet opbouwen
‘Professionele distantie’
Beschermd wonen
• In het spectrum tussen intramuraal en zelfstandig wonen
• 2x maatwerk: woonvorm en begeleiding
• Schakelmomenten beperken (verhuizen)
• Rol voor ervaringsdeskundigen en maatjes: signalerend
voor opschalen / afschalen. Ambassadeurs.
• Zinvolle laagdrempelige dagbesteding essentieel: onder de
mensen; in beeld; structuur; tegen ledigheid
• Eigen bijdrage dagbesteding disproportioneel
en contraproductief
Beschermd wonen
Rol gemeenten oa:
• Wooninitiatieven ihkv WMO honoreren / faciliteren. Wopit
• In- en doorstroom: 1/3 stroomt uit
• Schakelmomenten minimaliseren
• Ook ‘zware cliëntele’: langdurig en intensief
• Continuïteit bieden, levensbestendig bouwen
• Stabiele woonsituatie, flexibele begeleiding
• Geleidelijke overgang BW > zelfstandig
• Geen kwetsbare mensen tussen wal en schip
• Dus: expertise nodig
GGZ-N: Paul van Rooij
Blog 5 feb 2016: over GGZ:
•Trend: kleinschalig wonen
•Meer oog voor wens cliënt en veilige samenleving
•Bureaucratie is nog verstikkend
•Meer preventie, ambulantisering, ketenzorg, e-health
•Positieve gezondheid, regie patiënt, passende zorg, herstel,
burgerschap.
•Eigen kracht patiënt en professional (zelfsturing)
•Zelfs de minister ziet ‘passie en compassie’.
Bezuiniging op ggz: preventie van zorg
•Inloop
•Dagactiviteiten
•Maatjesprojecten: 100 maatjes = 1 bed
•Zelfregiecentra: herstel, positieve psychologie
•Mensen in beeld
•Ook in belang verzekeraars: hersteleuro
•Herstel: ability to adapt
Speerpunten GGZ
•Preventie van zorg: honoreren cliëntinitiatieven; bv
hersteleuro; ism gemeenten
•Bureaucratie verminderen: meer minuten per cliënt
en scheelt veel geld
•Landelijk financieel kader ervaringsdeskundigen:
transparant en consistent
•Gelijkwaardigheid bij triade (familiebeleid)
•Gemeenten in beeld (BW, WMO)
•Zorgstandaarden: transparantie: keuze aan cliënt
•Beeldvorming GGZ en z’n cliënt; stigma
Nieuws deze week:
Sloop + verkoop > bouw
Gemeenten: woningen nodig: betaalbaar en veilig
Download