Persbericht - Landelijk Platform GGz

advertisement
Persbericht
Utrecht, 9 oktober 2013
Patiënten en zorgverleners gaan samen de kwaliteit van de geestelijke
gezondheidszorg verbeteren
Op woensdag 9 oktober start een nieuw samenwerkingsverband; het netwerk
‘Kwaliteitsontwikkeling GGz’. Doel van dit netwerk is de planmatige continue verbetering en
innovatie van de beroepsuitoefening van zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg,
waarbij ook patiëntenorganisaties in de gelegenheid worden gesteld om samen met de
zorgverleners op een gelijkwaardige basis tot kwaliteitsstandaarden te komen. Het netwerk
‘Kwaliteitsontwikkeling GGz’ is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
(NVvP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en patiënten- en familiekoepel
Landelijk Platform GGz (LPGGz).
Professionalisering van de zorg
Het netwerk ‘Kwaliteitsontwikkeling GGz’ heeft als doel om de beroepsuitoefening van de zorgverleners
continue te verbeteren en te vernieuwen, waardoor de zorg aan mensen met psychiatrische en psychologische
problemen verder wordt geprofessionaliseerd. Dit gebeurt door het ontwikkelen en verspreiden van
kwaliteitsstandaarden, die normen voor goede zorg beschrijven en goed implementeerbaar zijn. Voorbeelden
hiervan zijn behandelrichtlijnen, zorgstandaarden en instrumenten voor het meten van het effect van een
behandeling. Maar het gaat ook om de informatie die wordt verstrekt aan patiënten en naasten over de
diagnose en behandeling.
Unieke samenwerking
Naast de drie oprichtende partijen participeren in het netwerk de aanbieders van zorg (o.a. GGZ Nederland en
het Nederlands Huisartsengenootschap), de gezamenlijke zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland) en
enkele andere beroepsverenigingen. Het Kwaliteitsinstituut i.o. , onderdeel van het College voor
Zorgverzekeringen, erkent het netwerk ‘Kwaliteitsontwikkeling GGz’ in haar doelstellingen.
De nieuwe organisatie is door haar samenstelling (professionals, cliënten én hun naasten) én haar draagvlak in
de GGz-sector uniek voor de Nederlandse gezondheidszorg. De oprichting van het netwerk vloeit voort uit
het met de overheid gesloten Bestuurlijk Akkoord Toekomst ggz. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt om als
sector gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor een aanbod van kwalitatief goede en doelmatige zorg
tegen aanvaardbare kosten. Een en ander versterkt de behoefte aan multidisciplinaire kwaliteitsinstrumenten.
Het domein van het netwerk ‘Kwaliteitsontwikkeling GGz’ is de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen,
kinderen en ouderen, waaronder ook de verslavingszorg en de forensische geestelijke gezondheidszorg.
Geestelijke gezondheidszorg vindt plaats in het continuüm van huisartsenzorg, Generalistische Basis GGZ en
Gespecialiseerde GGZ, incl. topzorg.
Feestelijke start
De feestelijke start van de nieuwe organisatie vindt plaats op woensdag 9 oktober a.s. van 17.00 tot 18.00 uur
in de Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht. Bestuursvoorzitter Jeroen Muller verricht de
openingshandeling via de presentatie van het logo van het netwerk ‘Kwaliteitsontwikkeling GGz’.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor redactie
Voor meer informatie naar aanleiding van dit bericht of contact met woordvoerders kunt u contact opnemen
met Hilke Verdijk, communicatiemedewerker ‘Kwaliteitsontwikkeling GGz’, [email protected], tel. 0302823893/ 06-83201248.
Download