PowerPoint-presentatie

advertisement
1 op 3 heeft ooit al eens last gehad van
overbezorgde periode
 1 op 4 heeft ooit al eens last gehad van
sombere of depressieve periode
 Komt meer voor bij mensen tussen 25-65j,
lager opgeleiden, werklozen, vrouwen
etc.

Psychosociale problemen
 Psychiatrische stoornissen
 Verslavingsproblemen
 Dementie

Huisdokter
 Maatschappelijk werker
 Psychologen,
 Psychotherapeuten
 Sociotherapeuten
 Verpleegkundigen (40%)


Problemen die hier worden
behandeld
Professionals












Huisartsen
Maatschappelijk werkers
Eerstelijnspsychologen
Gezondheidszorgpsychologen
Psychische problemen, zoals overspannenheid
en burn-out, angst, depressieve
klachten, onzekerheid
Relatieproblemen
Opvoedingsproblemen
Seksuele problemen
Agressie- en geweldproblemen
Verslaving
Verwerkingsproblematiek
Versterking van de eerstelijnszorg (met
ondersteuning vanuit tweede lijn kan
huisdokter patiënt behandelen)
 Specialistische zorg met meer intensiteit
(vb psychiatrische polikliniek)
 GGZ-instelling: instelling met breed
zorgaanbod

Ambulante zorg
 Intensievere zorg zonder opname
 Opname
 Opname onder dwang

= personen met psychische problemen
hebben op sommige momenten in hun
leven meer, intensiever en andere soort
zorg nodig. De GGZ organiseert de
verschillende soorten zorg.
Minder mensen worden langdurig
opgenomen
 Veel mensen moeten zich zien te redden
met ambulante zorgen
 Instellingen zijn groter geworden en
hebben een breder zorgaanbod
(geïntegreerde instellingen door fusering:
aanbieden van behandelen,
begeleiding en verblijf)






De zorg is professioneler geworden en meer
evidence based
Ontwikkeling van multidisciplinaire
richtlijnen en zorgprogramma’s
Nieuwe vormen van behandelingen
(begeleiding via internet, e-mail of
telefoon)
Interculturalisatie
Ketenzorg (zorgprogramma’s over
verschillende instellingen)
Stepped care: hulp in eerste lijn of
gespecialiseerde hulp mogelijk
 Maatschappelijke beeld van
verslaafden wordt bepaald door een
kleine groep verslaafden.
 Enkele grote instellingen voor
verslavingszorg
 Kwaliteitszorg (werken via protocollen)
 GGZ organiseert preventiecursussen

Zorg voor mensen met een dubbele
diagnose moet worden verbeterd
 Concrete knelpunten die de overheid wil
oplossen (betere samenwerking tussen
instellingen)
 Marktwerking invoeren in GGZ:
kwaliteitsverbetering!
 Verandering in de financiering van GGZ

Ambulante GGZ en behandeling van 1e
jaar wordt betaald door
basiszorgverzekering.
 Ondersteuning van patiënt gedurende
het 1e jaar van ambulante zorg vanuit
de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten.
 Persoonsgebonden budget aanvragen
bij langdurige opname

Download