Projectgroep NKOP Ambulant Ouderen

advertisement
Workshop
Intensieve Ambulante
Behandelmethoden
T. Ehling, psychiater/circuitmanager
behandelbeleid
G. Luinge, circuitmanager bedrijfsvoering
GGZ Drenthe
Extramuralisering in de GGZ
 Externe factoren:
- Eis veldpartijen (VWS/verzekeraars):
vermaatschappeling GGZ-zorg
- Versterking ketenzorg
 Interne factoren:
- Afbouw klinische bedden
- Kwaliteit van zorg
- Kostenreductie
- Efficiency (o.a. ligduur)
20-11-2014
NKOP-symposium
2
Rol NKOP

-
Facilitering brainstorming/overleg/coördinatie
Niet het wiel opnieuw uitvinden
GGZ-instellingen aan tafel
Gezamenlijke visieontwikkeling
Ontwerp ambulante zorgmodel(len)
Opstelling notitie
Lobbywerk/PR
20-11-2014
NKOP-symposium
3
Zorgmodel
 Wijkgerichte zorg voor EPA-patiënten
- Elementen van FACT en rehabilitatiebenaderingen (SRH/IRB)
- Herstelgerichte visie
- Secundaire preventie
- Zoveel mogelijk thuisbehandeling
- Zo min mogelijk intramurale zorg/opnames
- Stabilisatie/stabiliteit behouden
- Geen kopie van FACT voor volwassenen
- Streven naar kwaliteitsnormering en
standaardisering
20-11-2014
NKOP-symposium
4
Doelgroep

-
Intensieve ambulante behandelmethoden voor:
Patiënten ›60 jaar (3e en 4e levensfase)
Chronische psychiatrische aandoening
Hoge recidief- en crisisgevoeligheid
Aanhoudende hulpvraag
Frailty/kwetsbaarheid
Belemmering op meerdere levensdomeinen
Somatische co- en multimorbiditeit
Sociaal-maatschappelijke problematiek
20-11-2014
NKOP-symposium
5
Aanbod




-
Multidisciplinaire benadering
Zorgpad Langdurige behandeling/stabilisatie
Stepped care module: opschalen op indicatie
Opschaling op 3 niveau’s:
Planbaar: combinatie farmacotherapie/
steun/structuur (variabel in frequentie)
Flexibel beschikbaar: inzet meer disciplines,
hogere frequentie, Telefoon op Recept (TOR)
24/7 Crisisinterventie: hoogfrequente zorg,
Bed op Recept (BOR), kortdurende opname
20-11-2014
NKOP-symposium
6
Behandelmethoden
Onderhoudsmedicatie (incl. spiegelcontroles)
Spoedmedicatie bij crisis
Steun/structuur
Psychotherapie (o.a. CGT)
Psycho-educatie
Stigmabestrijding/voorlichting
Ondersteuning familieleden, mantelzorgers,
naastbetrokkenen
 Inzet ervaringsdeskundigen op indicatie
 ROM als kwaliteitsinstrument







20-11-2014
NKOP-symposium
7
Organisatie
 Kernteams (psychiater, verpleegkundigen, spv)
 Flexibele schil (gz-psycholoog, MW,
vaktherapeut, ervaringsdeskundige, researchverpleegkundige etc.)
 Flexibele inzet personeel (min-max contracten)
 Cursus Transmuraal werken klinisch personeel
 Flexibele werkplekken (minimaal gebruik
vastgoed, mobiel werken, digitale
communicatie, digitale FACT-board etc.)
 Afstemming met huisarts, POH-GGZ, BasisGGZ, V&V-sector, gemeenten e.a.
20-11-2014
NKOP-symposium
8
Financiering
 DBC-bekostigingssystematiek
 Diversificatie naar POH-GGZ, Basis-GGZ, sGGZ
 Toekomstscenario: verplaatsing verzekerde
zorg naar gemeenten (WMO)
 Inzet intensieve ambulante behandeling steunt
deze koerswijziging
 Doelen:
- “Met minder geld meer mensen helpen”
- Reductie bedden/klinische opnames
- Voorkómen onnodige opnames in GGZ en V&V
20-11-2014
NKOP-symposium
9
Epiloog
 Never waste a good crisis (Milton Friedman).
20-11-2014
NKOP-symposium
10
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards