Het streekziekenhuis voor psychiatrische zorg

advertisement
Het streekziekenhuis
voor psychiatrische zorg
Persoonlijke zorg
dichtbij
Jaarlijks krijgt een op de vier Nederlanders met psychische problemen te
maken. Dat kunnen kortdurende klachten zijn, maar ook aandoeningen
waarbij langdurige begeleiding en behandeling noodzakelijk zijn.
Bij welke psychische problemen
kunnen wij u helpen?
Wij bieden een volledig en gevarieerd
aanbod aan jeugdigen, volwassen en
ouderen met (ernstige) psychische
problemen en psychiatrische stoornissen.
Wij bieden onze zorg aan vanuit twee
behandelniveaus. Elk behandelniveau is
ondergebracht bij een bedrijfsonderdeel:
GR1PP voor de Generalistische Basis GGZ
GGZ Delfland voor de Specialistische GGZ
Daarnaast bieden wij vanuit ons
bedrijfsonderdeel DOEL dagbesteding aan.
Wat zijn de kosten?
Na de behandeling
Als u bij ons in zorg komt zijn hier kosten
aan verbonden. Om er voor te zorgen dat u
niet voor verrassingen komt te staan, vindt u
op onze website informatie over de
mogelijke kosten die u moet betalen.
Aan het eind van de behandeling stellen we
samen met u een plan op om te voorkomen
dat de problemen weer terugkomen of
verergeren.
Uw dossier
Wat hebben wij van u nodig voordat uw
behandeling start
Voordat uw behandeling kan starten moeten
wij de onderstaande informatie van u
hebben:
De verwijzing. In veel gevallen ontvangen
wij deze digitaal van uw verwijzer. Mocht
dit niet zo zijn, dan dient u een
verwijsbrief mee te nemen;
Uw verzekeringspas;
Een geldig identiteitsbewijs.
Intakegesprek
Behandelen via
Internet
GGZ Delfland biedt u de mogelijkheid
om samen met een behandelaar via
internet aan uw psychische
problemen te werken.
De internetbehandeling is een
gecombineerde behandeling van
contacten via een beveiligd platform
met uw behandelaar en één op één
gesprekken.
WWW.GGZ-DELFLAND.NL
De eerste afspraak is een intakegesprek.
Tijdens dit gesprek vragen we wat er wel en
wat er niet goed gaat en waar u mee
geholpen wilt worden. Samen maken we
een behandelplan. Hierin staan de diagnose
en de behandeldoelen vermeld.
De behandeling
Een behandeling bestaat uit een aantal
gesprekken, soms ondersteund met
medicatie. De behandeling kan zowel
individueel als in groepsverband
plaatsvinden. Bij het begin van de
behandeling maken we afspraken over het
aantal gesprekken. Tussentijds evalueren
we of het beter met u gaat. Ons
uitgangspunt is om de zorg te bieden die u
nodig heeft: zo intensief als nodig en zo kort
als mogelijk.
Bij ons heeft elke cliënt een eigen
elektronisch dossier. Uw dossier is alleen
toegankelijk voor medewerkers die bij uw
behandeling betrokken zijn. Uiteraard heeft
u altijd het recht om zelf uw dossier in te
zien. En mocht dat aanleiding tot vragen
geven, dan kunt u daar altijd met uw
behandelaar over praten. Meer informatie
over uw dossier vindt u op onze
internetpagina.
Familieparticipatie
Wij vinden het belangrijk dat ook
familieleden nadrukkelijk betrokken worden
bij de behandeling. Liefst op een
consequente, niet vrijblijvende manier. Wij
beschouwen familieleden van onze cliënten
als partners in de zorg. Daarnaast doen wij
ons best om de familie bij te staan bij het
dragen van de ziekte en de gevolgen ervan.
De familieraad behartigt de belangen van
diegenen die direct bij de zorg betrokken
zijn.
Kijkt u voor meer informatie en het telefoonnummer van een locatie bij u in de buurt op onze website.
Onze behandelaren helpen jaarlijks
ruim 13.000 cliënten. Zij doen dit
door passende zorg aan te bieden
op één van onze locaties en via
internet.
DOEL helpt u om weer actief te worden
Samenwerkingspartners
Als u niet tevreden bent
Wij werken nauw samen met onder andere
regionale ziekenhuizen en zorginstellingen.
Maar ook met huisartsen, maatschappelijke
organisaties en collega GGZ instellingen.
Bij klachten hopen wij uiteraard dat u deze
in eerste instantie met uw behandelaar
bespreekt. U kunt zich ook tot de manager
of directie wenden.
Mocht u dan nog niet tevreden zijn dan zijn
er andere stappen die u kunt ondernemen.
Meer informatie hierover vindt u op onze
internetsite.
Erkend opleidingsinstituut
Wij zijn een erkend opleidingsinstituut voor
een groot aantal opleidingen. Zoals de
opleiding voor psychiaters, GZ,- en klinisch
psychologen en psychotherapeuten.
Daarnaast hebben wij een leerafdeling voor
verpleegkundigen.
Wetenschappelijk onderzoek
In het kader van uw behandeling worden
gegevens verzameld. Het is mogelijk dat
deze gegevens, geheel geanonimiseerd,
worden gebruikt voor wetenschappelijk
onderzoek. De resultaten van dit soort
onderzoek helpen om de zorg in de
toekomst te verbeteren.
Tevreden cliënten
Uw mening telt! Wij onderzoeken al jaren de
tevredenheid van onze cliënten. We
gebruiken de uitkomsten om de kwaliteit
van onze zorg te verbeteren. De
onderzoeken worden uitgevoerd door
externe bureaus en zijn anoniem en
vrijwillig.
Kijk voor meer informatie op:
www.mijndoel.info
Onze locaties
Wij hebben poliklinieken in:
Delft,
Naaldwijk,
Rotterdam,
Bergschenhoek,
Den Haag / Ypenburg,
Leiden,
Maassluis,
Schiedam.
Spoed
Als u niet goed kunt reizen, kan behandeling
of begeleiding thuis een oplossing bieden.
Soms is dit niet voldoende en is een
tijdelijke opname in een van onze klinieken
in Delft of Schiedam nodig.
Heeft u met spoed psychische hulp
nodig? Neemt u dan contact op met
uw huisarts of de huisartsenpost.
Deze schakelt vervolgens de
crisisdienst van GGZ Delfland in.
Contact
De crisisdienst van GGZ Delfland is
24 uur per dag en 7 dagen per week
bereikbaar
Kijkt u voor het telefoonnummer van een
locatie bij u in de buurt op onze website:
www.ggz-delfland.nl
Algemene leveringsvoorwaarden: U vindt de algemene leveringsvoorwaarden op onze website.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Wanneer u te maken heeft (gehad) met een
psychiatrische aandoening of op een andere
manier de aansluiting met de maatschappij
bent kwijtgeraakt, kunt u best wat hulp
gebruiken om weer actief te worden.
Met passende dagbesteding,
werkervaringsplekken in- en extern en hulp
bij het vinden van een opleiding of
vrijwilligerswerk, helpen de medewerkers
van DOEL u om weer dagritme op te bouwen
en vertrouwen te krijgen in uw eigen
kunnen.
Download