Gebiedsanalyse Regionale Wijkscan/ VAAM/ rVTV

advertisement
De module zorgaanbod
Hoe verhoudt zich het aantal zorgverleners tot de extramuralisering; is er voldoende zorgaanbod in uw wijk nu en in de toekomst?
Komende jaren worden grote veranderingen
doorgevoerd in de organisatie van de
(langdurige) zorg voor en ondersteuning van
ouderen. De oudere die voorheen naar een
verzorgingshuis ging, blijft nu langer thuis
wonen met zorg en ondersteuning vanuit zijn
mantelzorg / sociale netwerk, de hulpverleners
in de buurt (de wijkverpleegkundige, de huisarts
en paramedische zorg) en indien nodig zorg en
ondersteuning vanuit een thuiszorgorganisatie
en/of de gemeente. Partijen die elkaar steeds vaker vinden in wijkteams of specifieke
netwerken voor ouderenzorg.
Vragen die bij een dergelijke verandering de kop op steken zijn bijvoorbeeld:
 Welke partijen in de zorg zijn er actief in mijn wijk?
 Hoe is de spreiding en de bereikbaarheid van disciplines in mijn wijk?
 Welke (nieuwe) partijen zijn er nodig in mijn wijk om een volledig zorgaanbod te kunnen
bieden aan de oudere die thuis blijft wonen?
De module zorgaanbod van de ROS-Wijkscan ouderenzorg is bedoeld om een antwoord te generen
op vragen zoals die hierboven zijn benoemd. Hij geeft zicht op de aantallen, kansen en knelpunten op
wijkniveau, zodat, mede op geleide van de inzichten die deze analyse biedt, de zorg en ondersteuning
voor ouderen integraal en in de buurt vorm kan worden gegeven.
Om vragen als deze te beantwoorden geeft de module thuiszorg inzicht in locatie en het aantal voor
de volgende categorieën zorgverleners/zorginstellingen:
 Huisartsen
 Kaderartsen ouderengeneeskunde
 Klinisch geriaters
 Internisten
 Specialisten ouderengeneeskunde
 Fysiotherapeuten en Geriatrie fysiotherapeuten
 Thuiszorginstellingen
 Verpleeg- en verzorgingshuizen
De ROS Wijkscan Ouderenzorg
De ROS Wijkscan Ouderenzorg is een
uitgebreid instrument waarmee de
veranderingen en ontwikkelingen in de
ouderenzorg tot op 4-positie-postcodeniveau in
kaart worden gebracht. Hoe sneller eventuele
knelpunten en ontwikkelkansen zichtbaar
worden, hoe meer tijd er is om u hier, samen
met anderen, op voor te bereiden. In het
instrument zijn de volgende modules
beschikbaar:
- Module kwetsbaarheid: ontwikkeling &
risicofactoren
- Module huisartsenzorg
- Module thuiszorg
- Module intramurale zorg
- Module zorgaanbod
Werkwijze
Afgestemd op uw specifieke vragen kunnen wij
een beknopte tot desgewenst uitgebreide
analyse maken van het zorgaanbod op
wijkniveau, waarbij we doorgaans met u de
volgende stappen zullen doorlopen:
- verhelderen van de vragen die bij u leven
middels een intakegesprek
- verzamelen van juiste informatie,
grafieken en kaarten;
- interpreteren en combineren van
gegevens;
- presentatie van analyse en interpretatie
van uitkomsten in samenspraak met klant;
- vertaling uitkomsten naar conclusies en
praktische aanbevelingen.
Inzet ROS-adviseur
De ROS-adviseur helpt u om focus te geven
aan uw analyse, biedt ondersteuning bij de
interpretatie van de uitkomsten en het
formuleren van aanbevelingen dan wel
inzichtelijk maken van mogelijke
oplossingsrichtingen. Aansluitend kunnen wij u
tevens ondersteunen bij het maken van
plannen alsook de uitvoering van specifieke
projecten die u helpen uw doel te bereiken.
Resultaat
-
pdf-bestand van de gemaakte analyse;
beknopte weergave van belangrijkste
bevindingen en aanbevelingen in de vorm
van een power point presentatie.
Kosten
De module zorgaanbod maakt deel uit van een
instrument dat de veranderingen en
ontwikkelingen in de ouderenzorg in kaart
brengt. Een basisanalyse omvat een gebied
van maximaal 10 postcodes. Deze analyse
geeft inzicht in alle beschikbare modules. Wilt
u meer postcodes afnemen of bent u alleen
geïnteresseerd in een specifieke module dan
kan dat uiteraard ook. Op basis van uw intake
ontvangt u vooraf een offerte die inzage geeft
in het aantal uren dat voor uw opdracht
begroot wordt. Als gedurende de uitvoering
van de opdracht blijkt dat extra
werkzaamheden of nadere analyse gewenst is,
ontvangt u van ons een aangepaste offerte.
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Willem Goedhart, 06 319 55 014,
[email protected].
Download