Module De Verzuimeconoom

advertisement
Module De Verzuimeconoom
1.1 Wat houdt deze module in?
Met de module De Verzuimeconoom bieden wij u en uw werknemer ondersteuning aan, gericht op het
voorkomen en beperken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.
We richten ons daarbij op de mogelijkheden van uw zieke of arbeidsongeschikte werknemer om de eigen of
andere passende werkzaamheden te hervatten, in uw bedrijf of in het bedrijf van een andere werkgever.
1.2 Clusters Module De Verzuimeconoom
De Module De Verzuimeconoom is opgedeeld in de volgende clusters: Verzuimanalyse en –advies
• Arbodienstverlening
• Re-integratie- en interventiebegeleiding
• Vitaliteit en inzetbaarheid van uw medewerkers
• Advies over vergoedingen en subsidies
• Juridische bijstand
Ieder cluster bestaat uit één of meerdere diensten. Een actueel overzicht met alle diensten vindt u op
www.deverzuimeconoom.nl.
Voor het cluster Juridische bijstand gelden de voorwaarden in hoofdstuk 8 van de Aanvullende
voorwaarden.
Heeft u gekozen voor het cluster Arbodienstverlening binnen het Verzuimpakket Werkgever, dan gelden
daarvoor de voorwaarden die u apart bijgevoegd aantreft.
1.3 Kosten Module De Verzuimeconoom
De kosten van de dienstverlening komen voor uw rekening, wij hebben deze echter verwerkt in de
verzuimpremie en bedragen 5% van de premie. U kunt van ons een gedeeltelijke of volledige vergoeding krijgen
van de kosten als de ondersteuning een bijdrage levert aan behoud, herstel of het verkrijgen van de
mogelijkheid- om de eigen of andere passende werkzaamheden- te verrichten. De verlaging van de
uitkeringslasten voor ons moeten daarbij groter zijn dan de -voor de ondersteuning- gemaakte kosten.
Wij vergoeden de kosten niet:
• voor het cluster Arbodienstverlening;
• als u of uw werknemer niet aan de verplichtingen heeft voldaan, zoals beschreven in de voorwaarden “Wat
te doen als uw werknemer ziek wordt”.
Download