Module Marketing (9 studiepunten)

advertisement
STUDIEFICHE
CVO DE AVONDSCHOOL
Opleiding
HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten)
Module
Marketing (9 studiepunten)
Plaats van de
module in de
opleiding:
In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke, telefonische,
verbale en non-verbale communicatie binnen de bedrijfswereld.
Leerdoelen en
eindcompetenties
(1):
Je kunt
Studietijd (2):

de verschillende basiselementen van een marketingmix herkennen en
gebruiken.

de grondslagen, doelstellingen en invloed van marketing op bedrijfsvoering herkennen en formuleren.

nieuwe en bestaande doelgroepen in het eigen werkterrein benoemen
en vinden.

marketinggerelateerde trends in de eigen werkomgeving ontdekken en
benoemen.

ontdekken en formuleren wat de koopmotieven van klanten zijn en deze
beïnvloeden.

een merknaam tot stand brengen.

een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken.

een eerste aanzet geven voor het implementeren van de planning in de
bedrijfsstrategie

vanuit een marketingstandpunt en met marketingwoordenschat
bedrijfsvoering analyseren en bespreken.
-
Contacturen: 120
-
Studeertijd: geschat op 110 à 130 uren op jaarbasis
-
Studiebelasting: geschat op 6 op een schaal van 10
Studiepunten (3):
9
Vrijstelling (4):
Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven
competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen.
Vereiste voorkennis
(5):
Niet van toepassing voor deze module.
Om deze module in optimale omstandigheden aan te vatten, is het
aangewezen dat je de kennis, de vaardigheden en de attitudes, aangeleerd
in de volgende modules van de opleiding kunt toepassen: …
Je moet geslaagd zijn voor de modules … … …, een gelijkwaardig attest of
diploma kunnen voorleggen of je voorkennis kunnen bewijzen door een
vrijstellingsproef af te leggen.
Verwachte
aanvangscompeten
ties (6):
Niet van toepassing voor deze module.
Leerinhoud:
Matrix-modellen en basisbegrippen in de marketing
-
de matrix met de 4 P’s: product, plaats, prijs, promotie
de matrix met de 4 C’s: customer, convenience, cost,
communication
soorten klanten (consument of bedrijf, inkoper of
aankoper, gebruiker of koper, particulier of
organisatorisch)
Marktsegmentatie
-
-
de koopcel en de verschillende rollen van klanten
trends in klantengedrag; criteria voor on-trend of off-trend
zijn
nieuwe doelgroepen
klassieke segmentatiecriteria (demografisch, geografisch,
psychologisch, socio-cultureel, voordeel, specifieke
behoeften)
de motieven van de individuele klant: sociale,
psychologische, persoonlijke en cognitieve factoren
de motieven van de industriële klant en het verband met
de typologie van de bedrijven en de profielen van de
aankopers
Positionering
-
de geschiedenis van het fenomeen ‘merk’
wat is een merk? Het nieuwe merkartikel.
merkbekendheid, merkenvoorkeur, merkpositionering,
merkentrouw. Hoe meten we dit?
de symbool- en signaalwaarde van het merk: de
merknaam, het merkteken, het merkbeeld
Marketingplanning en –strategie
Leertrajecten en
onderwijsmethoden
:
-
De lector legt de theorie aan de hand van voorbeelden uit.
-
De lector stelt met de studenten voorbeelden op.
-
Evaluatie (7):
Er zijn twee tussentijdse evaluaties, namelijk in oktober en december.
-
Er is één afsluitende evaluatie januari.
-
-
-
Studiekosten:
Je maakt collectief en individueel oefeningen op alle onderdelen van de
module.
-
-
Studiemateriaal:
product-markt combinaties
concurrentieanalyse
portfolioanalyse
marktaantrekkelijkheid/bedrijfsaantrekkelijkheidsanalyse
sterkte-zwakte-kansen-bedreigingen analyse
het opmaken van een marketingplan
de strategische opties
Puntenverdeling: de tussentijdse evaluaties tellen voor 30 % van de
punten en 60 % van de punten wordt op de afsluitende evaluaties gezet
en 10 % op permanente evaluatie.
Om deze module te kunnen volgen is geen bijzonder studiemateriaal
vereist
Je dient bij de aanvang van het 1e of het 2e semester de respectieve
handboeken/cursussen aan te kopen.
Werkboek: niet van toepassing voor deze module.
Inschrijving: € 120
Verminderd inschrijvingsgeld: € 30
Prijs handboek/cursus: € 12
Prijs werkboek: niet van toepassing voor deze module
Prijs log-in Smartschool: nog niet van toepassing
Prijs extra oefenmateriaal en labo’s: gratis beschikbaar via ons elektronisch
leerplatform Smartschool.
De studiekosten kunnen met opleidingscheques betaald worden.
Startdatum:
september
Einddatum:
januari
Periode:
1e semester
Vorm:
Modulair
Taal:
Nederlands
Opleidingsfase (8):
Minimum 2,5 schooljaren
Voltijds / deeltijds:
deeltijds
Verplicht /
facultatief:
Verplicht
Onderwijsvormen:
Contactonderwijs (CO): 100 %
Afstandsonderwijs (AO): 0 %
Lector:
Jean-Marie De Wulf
[email protected]
Studiebegeleiding:
De lector voorziet begeleidingsmogelijkheid binnen de contacturen.
Lessenrooster:
Bekijk hier het lessenrooster B1.
(1)
Kennis, vaardigheden en attitudes.
(2)
Aantal studiebelastingsuren.
(3)
Een studiepunt bedraagt tussen de 25 en de 30 uren onderwijs- , leer- en toetsactiviteiten.
(4)
Er is enkel een vrijstelling te bekomen op basis van eerder verworven competenties. De student moet dit kunnen
aantonen via een attest of diploma.
(5)
De algemene toelatingsvoorwaarden zijn beschreven in het centrumreglement.
(6)
Verwachte aanvangscompetenties:
De lector vestigt ook de aandacht op het belang van de volgende aanvangscompetenties: …
(7)
Voor elke evaluatie krijg je studierichtlijnen van de lector.
Na elke evaluatie krijg je feedback en remediëring van de lector.
Na elke module ontvang je een deelcertificaat met de vermelding van je behaalde resultaat.
(8)
Is de minimale en maximale tijdsduur van een opleiding
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards