ects-fiche module - CVO Provincie Antwerpen

advertisement
ECTS-fiche
MODULE
Geïntegreerd werkcollege
Afstudeerrichting:
Code:
Academiejaar:
Type:
Niveau:
Periode binnen het modeltraject:
Start binnen de programmering:
Aantal studiepunten:
Aantal lestijden:
Totaal aantal contacturen:
Totaal aantal uren afstandsonderwijs:
Totaal studietijd:
Deeltijds programma:
Examencontract:
Deliberatie:
Vrijstelling of overdracht:
Onderwijstaal:
Lector(en):
Assistent in de Psychologie
9183
vanaf 2013-2014
Kernmodule
uitdiepend
semester 4
start semester 2
6
80
60
20
150
mogelijk
niet mogelijk
mogelijk
mogelijk
Nederlands
Lode Frederix, Herman Van Eyndt
KORTE OMSCHRIJVING
In deze module vormt het schrijven van een wetenschappelijke paper de rode draad. Als
introductie wordt er een korte theoretische achtergrond gegeven over wetenschappelijke
artikels en het lezen ervan en over het structureren van informatie.
1
ECTS-fiche
EINDCOMPETENTIES EN LEERDOELEN
Deze module draagt bij tot het realiseren van onderstaande competenties en leerdoelen:
Opnemen van gepaste rollen (expert, coach, teamlid, leidinggevende) in de
psychologische werksituatie
benutten van de internationale dimensie
 vervolmaakt het professioneel handelen op basis van inzichten, technieken
en hulpverleningsvormen in het buitenland
coachen bij competentieontwikkeling
 faciliteert zelfreflectie
Vragen en antwoorden uit de psychologische praktijk analyseren en beoordelen
beroepsspecifiek redeneren
 evalueert een wetenschappelijke publicatie op basis van vooropgestelde criteria
 legt verbanden tussen leerinhouden.
informatie verwerven en verwerken
 beoordeelt ingewonnen informatie (van testgegevens, interviews, observaties...)
VEREISTE BEGINCOMPETENTIES
Modules waarvoor men voorafgaand geslaagd moet zijn:
geen
Modules die men best vooraf volgt:
Deontologie en wetenschappelijk denken, Gesprekstechnieken, Algemene psychologie,
Psychodiagnostische methoden I, Filosofie
Algemene begincompetenties:
competenties gerealiseerd in het secundair onderwijs
LEERINHOUDEN
-
-
het leren opstellen van een 'bouwplan' voor een eigen paper, aandachtpunten:
o kritisch reflecteren
o niet-selectieve luistervaardigheden zoals non-verbaal gedrag, aandachtgevend
gedrag en kleine aanmoedigingen
o literatuur leren opzoeken
kennismaking met databases
zoekstrategieën opstellen
gevonden literatuur kritisch leren beoordelen
schriftelijke rapporteringvaardigheden
mondelinge rapporteringvaardigheden
van keuze-onderwerp tot afronding van het schrijven van wetenschappelijke tekst
o keuze-onderwerp
o opstellen van bouwplan
2
ECTS-fiche
o
o
o
o
-
literatuur zoeken, op relevantie onderzoeken, samenvatten en
verwerken/interpreteren (kritisch lezen); databases
schrijven/herschrijven
verbeteren/voltooien
refereren en citeren
Nederlands : correcte spelling
oefeningen
STUDIEMATERIAAL
Eigen cursus deels op basis van de Geïntegreerd Werkcollegecursus van de Lessius
Hogeschool, deels op basis van taal- en spellingsgidsen.
WERKVORMEN
Contactonderwijs
doceren, onderwijsleergesprek, opdrachten /toepassingen, zelfstudiepakket, zelfevaluatie
Afstandsonderwijs
zelfstudiepakket, groepsdiscussie of probleemoplossend gesprek, opdrachten/toepassingen,
projectwerk
EVALUATIE
Vereiste aanwezigheid:
70%
Permanente evaluatie:
schriftelijke + mondelinge opdrachten doorheen de hele
module over de leerinhouden van de hele module; telt mee voor 50% van het totaal. Het
indienen van alle opdrachten is vereist. Het slagen in de opdrachten is geen vereiste om aan
de examenzittijd te mogen deelnemen.
Eerste examenperiode:
schriftelijk + mondeling examen op het einde van de
lessenreeks over de leerinhouden van de module; telt mee voor 50% van het totaal.
Tweede examenperiode:
schriftelijk + mondeling examen eind augustus /begin
september over de leerinhouden van de module; telt mee voor 100 van het totaal.
3
Download