Rekenspel (volledig)

advertisement
Rekenspel: Generieke eisen koppelen aan beroepscontext
Om voor studenten de relevantie van rekenen beter zichtbaar te maken en hen de mogelijkheid te geven om rekenvaardigheden te oefenen in de
beroepscontext, is een rekenspel voor docenten samengesteld. Dit spel kan in teamverband (een mix van rekendocenten en docenten voor andere
onderdelen van de opleiding) gespeeld worden, zodat samen gezocht wordt naar manieren om het vak rekenen meer te koppelen aan het beroep.
Benodigdheden
Werkvorm

Pennen
Het spel wordt gespeeld in een groep van 5 à 6 personen. Pak om de beurt een kaart en

Twee notitieblaadjes met “Ja” en “Nee”
lees de vraag voor. Beantwoord de vraag gezamenlijk. Hiervoor kan ook gebruik worden

Rekenkaarten (volgende pagina’s)
gemaakt van de tip aan de achterkant.
Weet de speler een voorbeeld bij de vraag? Schrijf het genoemde voorbeeld dan op de
Kaarten en stapels
speelkaart. De ingevulde kaart wordt vervolgens op de Ja-stapel gelegd.
De rekenkaarten bevatten vragen en tips. Op de voorkant van de kaart staat een vraag.
Weet de speler geen voorbeeld? Leg de lege kaart dan op de Nee-stapel.
Op de achterkant van de kaart staat een tip.
De vragen op de voorkant van een kaart zijn bedoeld om in groepjes over te discussiëren
Afronding
en om elkaar te inspireren. Ze kunnen zijn gericht op:
Pak de kaarten op de Ja-stapel en bekijk welk idee de groep nader uit zou willen werken.

Gebruik van de beroepscontext (lees: ook andere vakken) in rekenlessen;

Gebruik van rekenen in de beroepsles/bpv (lees: ook andere vakken).
Maak afspraken welke speler of spelers dit gaat/gaan doen.
Ingevulde kaarten
Functie van de context
Bewaar alle ingevulde kaarten, zodat daar op een later moment mee aan de slag gegaan
In principe zijn alle rekenkaarten te gebruiken voor elke opleiding. Maar, niet elke kaart is
kan worden.
even relevant voor elke opleidingscontext.
Veel speelplezier!
Theoretische achtergrond
Theoretische achtergrond
Gebruik beroep in rekenles
Gebruik rekenen in beroepsles/bpv
Bevatten de theorieboeken die bij de opleiding informatie vanuit onderzoek of wordt er in
Zit er in de vakkennis van de opleiding informatie vanuit onderzoek?
de opleiding gebruik gemaakt van onderzoeksartikelen?
Denk aan grafieken, tabellen, statistische gegevens, formules etc.
Denk aan grafieken, tabellen, statistische gegevens, formules, etc.
Beschrijf een concreet voorbeeld
Beschrijf een concreet voorbeeld
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.......................................................................
......................................................................
.......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.......................................................................
......................................................................
Bij welk rekenonderdeel (getallen, meten/meetkunde, verhoudingen, verbanden) sluit dit
Bij welk rekenonderdeel (getallen, meten/meetkunde, verhoudingen, verbanden sluit dit
aan?
aan?
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Tip
Tip
Maak in de rekenlessen gebruik van voorbeelden uit de theorieboeken.
Besteed in de theorieles aandacht aan de tabellen, grafieken en formules die in het boek
of vakliteratuur staan.
Bespreek wat uit de tabellen/grafieken afgelezen kan worden en hoe de informatie te
gebruiken is.
Bespreek waar de formules voor dienen en in welke beroepssituaties ze tegengekomen
kunnen worden.
Onderliggende beroepsvaardigheden Onderliggende beroepsvaardigheden
Gebruik beroep in rekenles
Gebruik rekenen in beroepsles/bpv
Wordt in de beroepspraktijk systematisch gewerkt en geregistreerd? Denk aan
Wordt in de beroepspraktijk systematisch gewerkt en geregistreerd? Denk aan
observeren, registreren, afwijkingen rapporteren, onderzoeken etc.
observeren, registreren, afwijkingen rapporteren, onderzoeken etc.
Beschrijf een concreet voorbeeld
Beschrijf een concreet voorbeeld
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.......................................................................
......................................................................
.......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.......................................................................
......................................................................
Bij welk rekenonderdeel (getallen, meten/meetkunde, verhoudingen, verbanden) sluit dit
Bij welk rekenonderdeel (getallen, meten/meetkunde, verhoudingen, verbanden sluit dit
aan?
aan?
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Tip
Tip
Besteed in de rekenles aandacht aan manieren waarop studenten informatie
Laat studenten in de beroepspraktijk en de beroepsgerichte vakken oefenen met
gestructureerd kunnen verzamelen en vastleggen. Leg hierbij de koppeling met
gangbare registratiemethoden en bespreek deze in de (beroeps/reken)les.
specifieke voorbeelden in de beroepspraktijk.
Plannen en organiseren
Plannen en organiseren
Gebruik beroep in rekenles
Gebruik rekenen in beroepsles/bpv
Worden in de beroepspraktijk activiteiten uitgevoerd waarbij werkvolgorde en
Worden in de beroepspraktijk activiteiten uitgevoerd waarbij werkvolgorde en
tijdsbesteding per taak van te voren wordt vastgelegd?
tijdsbesteding per taak van te voren wordt vastgelegd?
Beschrijf een concreet voorbeeld
Beschrijf een concreet voorbeeld
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.......................................................................
......................................................................
.......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.......................................................................
......................................................................
Bij welk rekenonderdeel (getallen, meten/meetkunde, verhoudingen, verbanden) sluit dit
Bij welk rekenonderdeel (getallen, meten/meetkunde, verhoudingen, verbanden sluit dit
aan?
aan?
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Tip
Tip
Besteed in de rekenles aandacht aan manieren waarop studenten een planning maken.
Laat studenten in de beroepspraktijk ervaring opdoen met het uitvoeren van planningen
Besteed aandacht aan het inschatten van benodigde tijd en manieren om efficiënt te
van anderen en het maken van eigen planningen. Leg hierbij de link met onderliggende
werken. Gebruik voorbeelden uit de beroepspraktijk.
rekenvaardigheden of grijp terug naar rekenlessen.
Plannen en budgetteren
Plannen en budgetteren
Gebruik beroep in rekenles
Gebruik rekenen in beroepsles/bpv
Worden in de beroepspraktijk activiteiten uitgevoerd waarvoor kosten worden gemaakt,
Worden in de beroepspraktijk activiteiten uitgevoerd waarvoor kosten worden gemaakt,
een budget wordt opgesteld of een financiële bijdrage wordt berekend?
een budget wordt opgesteld of een financiële bijdrage wordt berekend?
Beschrijf een concreet voorbeeld
Beschrijf een concreet voorbeeld
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.......................................................................
......................................................................
.......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.......................................................................
......................................................................
Bij welk rekenonderdeel (getallen, meten/meetkunde, verhoudingen, verbanden) sluit dit
Bij welk rekenonderdeel (getallen, meten/meetkunde, verhoudingen, verbanden sluit dit
aan?
aan?
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Tip
Tip
Besteed in de rekenles aandacht aan het opstellen van een budget. Wat voor type kosten
Laat studenten in de beroepspraktijk ervaring opdoen met het maken van begrotingen
komen studenten tegen in hun beroep? (vast/variabel).
voor verschillende type activiteiten.
Hoe werken bijvoorbeeld groeps- of leeftijdskortingen etc.
Laat ze nadenken hoe ze op de kosten kunnen besparen.
Laat ze de afweging maken of een activiteit kan plaatsvinden binnen het gegeven budget
of dat er bijvoorbeeld een financiële bijdrage nodig is.
Sla af en toe een brug naar soortgelijke activiteiten buiten de beroepspraktijk of in de
rekenles.
Aanpassen en inrichten van ruimten
Aanpassen en inrichten van ruimten
Gebruik beroep in rekenles
Gebruik rekenen in beroepsles/bpv
Worden in de beroepspraktijk ruimten aangepast/ingericht voor specifieke activiteiten?
Worden in de beroepspraktijk ruimten aangepast/ingericht voor specifieke activiteiten?
Beschrijf een concreet voorbeeld
Beschrijf een concreet voorbeeld
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.......................................................................
......................................................................
.......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.......................................................................
......................................................................
Bij welk rekenonderdeel (getallen, meten/meetkunde, verhoudingen, verbanden) sluit dit
Bij welk rekenonderdeel (getallen, meten/meetkunde, verhoudingen, verbanden sluit dit
aan?
aan?
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Tip
Tip
Laat studenten een plattegrond maken van hun bedrijfsruimte waarin ze werken.
Laat studenten in de beroepspraktijk een opdracht uitvoeren waarin de ruimte moet
worden aangepast.
Welke elementen staan vast en welke zijn verplaatsbaar?
Laat hen hiervoor een plan maken, bedenken of zij voor de aanpassingen hulp nodig
Bespreek hoe ruimten snel/efficiënt kunnen worden aangepast aan veranderende
hebben en hoeveel tijd ze nodig hebben om de aanpassing uit te voeren.
gebruiksbehoeften.
Besteed aandacht aan maten en uitvoering.
Bereiden van producten
Bereiden van producten
Gebruik beroep in rekenles
Gebruik rekenen in beroepsles/bpv
Komt in het in de beroepspraktijk voor dat producten, voorafgaand
Komt in het in de beroepspraktijk voor dat producten, voorafgaand
aan gebruik, bereid worden door deze bijvoorbeeld te: mengen, afwegen, en/of
aan gebruik, bereid worden door deze bijvoorbeeld te: mengen, afwegen, en/of
verhitten?
verhitten?
Beschrijf een concreet voorbeeld
Beschrijf een concreet voorbeeld
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.......................................................................
......................................................................
.......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.......................................................................
......................................................................
Bij welk rekenonderdeel (getallen, meten/meetkunde, verhoudingen, verbanden) sluit dit
Bij welk rekenonderdeel (getallen, meten/meetkunde, verhoudingen, verbanden sluit dit
aan?
aan?
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Tip
Tip
Laat studenten etiketten van verschillende producten die zij in de beroepspraktijk
Laat studenten in de beroepspraktijk voorbeelden verzamelen waarin ze bezig zijn met
gebruiken meebrengen en behandel deze in de les.
het bereiden van producten. Laat ze eerst schatten bij het afmeten van hoeveelheden.

Wat zit er in het product?

Hoe moet het worden bereid?

Reken de maten om.
Laat ze discussiëren over maten, hoeveelheden en uitbreiden van recepten of lijstjes.
Beroepsrekenen
Beroepsrekenen
Gebruik beroep in rekenles
Gebruik rekenen in beroepsles/bpv
Is er in de praktijk expliciet sprake van beroepsrekenen? (Meten/wegen, budgetteren,
Is er in de praktijk expliciet sprake van beroepsrekenen? (Meten/wegen, budgetteren,
kassahandelingen, maken van berekeningen, etc.)
kassahandelingen, maken van berekeningen, etc.)
Beschrijf een concreet voorbeeld
Beschrijf een concreet voorbeeld
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.......................................................................
......................................................................
.......................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.......................................................................
......................................................................
Bij welk rekenonderdeel (getallen, meten/meetkunde, verhoudingen, verbanden) sluit dit
Bij welk rekenonderdeel (getallen, meten/meetkunde, verhoudingen, verbanden sluit dit
aan?
aan?
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Tip
Tip
Gebruik in zo veel mogelijk gevallen beroepsrekenen in plaats van algemeen rekenen.
Maak studenten ervan bewust dat zij niet alleen bezig zijn met beroepsrekenen, maar
Denk wel aan de vertaalslag (transfer) van beroepsrekenen naar de algemene context.
zich ook verder bekwamen in algemeen rekenen. Maak duidelijk dat zij in al deze
Overweeg of aparte rekenlessen nodig zijn.
situaties bezig zijn met rekenen, om de vertaalslag tussen de verschillende situaties
(transfer) te bevorderen.
Download