PowerPoint-presentatie - Landelijke Werkdag Zorgpact

advertisement
Kennisontwikkeling van studenten in het
beroepsonderwijs op het grensvlak van
school en de beroepspraktijk
Presentatie Zorgpact- Leren in de praktijk- 2016
Siu-Siu Oen & Wenja Heusdens
Eens of oneens?
Eens = staan
Oneens = zitten
Eens of oneens

Het is belangrijk dat studenten
eerst de theorie leren en het dan
leren toepassen in de praktijk
Eens of oneens

De verschillende taal die gesproken
wordt in de beroepspraktijk en in
het onderwijs is een probleem
Eens of oneens

Reflectieverslagen maken kost
meer tijd dan dat het oplevert
Eens of oneens

Door studenten een rijke
leeromgeving aan te bieden, leren
zij alle relevante beroepskennis
Eens of oneens

Ik leer het meest van mijn fouten
Hoe leren studenten op het grensvlak van
school en beroepspraktijk?
1. Wat is het?
Perspectief op kennisontwikkeling
2. Hoe ziet het eruit?
Toetsing van het perspectief in de praktijk
3. Wat kunnen we ermee?
Resultaten en aanbevelingen
Onderwijs
Beroepspraktijk
AANLEIDING
Context van het beroepsonderwijs
Onderwijs
Beroepspraktijk
De beroepspraktijk centraal voor het leren van het beroep
AANLEIDING
Wetenschappelijk onderzoek
Theorie
Begrijpen van het
leren van het
individu
Praktijk
AANLEIDING
Groeiende kritiek


Het leren van studenten beschreven in dichotomieën:
school-werk, theorie-praktijk
Het leerproces = meer dan “samenvoegen” van typen
kennis opgedaan in verschillende praktijken
WAT IS HET?


Het is belangrijk dat studenten eerst de theorie
leren en het dan leren toepassen in de praktijk
Beroepskennis
Verwevenheid theorie-praktijk (kennishandelen);
Betekenis door het gebruik en de interpretaties
van de beroepsbeoefenaars
WAT IS HET?
Het maken van een context
Kennisontwikkeling opgevat als een proces van het
geven van betekenis door te CONTEXTUALISEREN
CONCRETISEREN
het gebruiken van kennis in specifieke
(beroeps)situaties
CONCEPTUALISEREN
het veralgemeniseren van kennis uit die specifieke
situaties naar algemenere kennisconcepten
Hoe ziet het eruit?
“In het hoofd van de student“
Hoe ontwikkelen
studenten
beroepskennis in de
praktijk?
Hoe ziet het eruit?
Beroepsmatig redeneren






Wat moet ik doen? (taak/ handeling)
Waarom moet ik dit doen? (doel/ de functie)
Hoe moet ik dit doen? (technisch-instrumentele)
Student stimuleren te beredeneren wat zij doen door
vragen te stellen
Kennis leren herkennen in het handelen
Student helpen ‘beelden’ bij beroepshandelingen te krijgen
Door studenten een rijke leeromgeving aan te
bieden, leren zij alle relevante beroepskennis
Hoe ziet het eruit?
Rol docent/praktijkbegeleider
Geen
vanzelfsprekendheid dat
de student leert wat
beoogd is om te leren
dus:
de docent/praktijkopleider is
noodzakelijk!!!



Praktijkdidactiek:
reflecteren in actie door
open vragen te stellen
Oeps- en aha-momenten
De verschillende taal die gesproken
wordt in de beroepspraktijk en het
onderwijs is een probleem
Wat kunnen we ermee?
Beroepsmatig redeneren
Resultaten:
 Reflecteren in actie
 Verbinden van kennis en
handelen
 Het inbedden en verankeren
van ervaringen
 Taal van de beroepspraktijk
eigen maken
Aanbevelingen:
 Ontwikkelen
praktijkdidactiek
 Nivea
 Begeleidingsuren
 Beroepspraktijk staat
centraal
Reflectieverslagen maken kost meer tijd dan dat
het oplevert
Wat kunnen we ermee?
Afsluitende reflectieopdracht
Do’s and Don’ts
Ik leer het meest van mijn fouten
Gedicht: Geroosterde pijnboompitten
Er gebeurt niks.
Er gebeurt niks.
Er gebeurt niks.
Oh, alles is verbrand.
Rianne Meijer
Dank voor uw aandacht!
Meer info:
Siu-Siu Oen, OCW
[email protected]
Wenja Heusdens, Hogeschool Utrecht
[email protected]
Download