dfd

advertisement
15 september 2010
Checklist visie en verantwoording rekenonderwijs
Hoe gebeurt het nu op school?
Verantwoordelijk
of uitvoerder?
Bespreek- of
actiepunt?
Hoe gebeurt het nu op school?
Verantwoordelijk
of uitvoerder?
Bespreek- of
actiepunt?
Onderwijskundige visie en visie op rekenen
1. Welke algemene onderwijskundige visie heeft de school?
2. Welke visie heeft de school op
het gebied van rekenen?
En specifiek voor getallen,
verhoudingen, meten en
meetkunde en verbanden?
3. Kunt u een relatie leggen tussen
de algemene visie van de school
en de visie op rekenen? Zo ja
welke? Zo nee, waar zijn
verschillen zichtbaar? Kunt u
voorbeelden geven van de
schoolvisie in relatie tot rekenen?
4. Welke consequentie(s) heeft de
visie voor de organisatie van het
rekenonderwijs op school?
5. Welke consequentie(s) heeft de
visie voor het rekenaanbod op
school?
Opbrengstgericht werken
6. Welke opbrengsten streeft u bij
u op school per groep/leerjaar na
voor rekenen en specifiek voor
getallen, verhoudingen, meten en
meetkunde en verbanden?
7. Welke instrumenten gebruikt u
om de opbrengsten voor rekenen
zichtbaar te maken?
KPC Groep Programmalijn 1 SLOA (2008)
Hoe gebeurt het nu op school?
Verantwoordelijk
of uitvoerder?
Bespreek- of
actiepunt?
Hoe gebeurt het nu op school?
Verantwoordelijk
of uitvoerder?
Bespreek- of
actiepunt?
Opbrengstgericht werken
8. Kunt u trends onderscheiden in
de toetsresultaten van de
afgelopen drie jaar op het gebied
van rekenen en specifiek voor
getallen, verhoudingen, meten en
meetkunde en verbanden?
9. Welke relatie kunt u leggen
tussen de opbrengsten en de
visie/aanpak van de school op het
gebied van rekenen en specifiek
getallen, meten en meetkunde,
verhoudingen en verbanden?
10. Welke rol hebben toetsresultaten op de aanpak naar
leerlingen toe? Welke knelpunten
ervaart u daarbij? Welke verbeterpunten? Welke succeservaringen?
Kwaliteitszorg
11. Heeft de school een
gezamenlijk begrippenkader in
gesprekken over rekenen en
bijbehorende domeinen en het
praten over toetsuitslagen? Zo ja,
is dit begrippenkader vastgelegd?
Is het zichtbaar in de aanpak van
de diverse leerjaren?
12. Welke afspraken maakt uw
school als het gaat om de
overdracht en toetsgegevens van
het ene schooltype naar het
andere en hoe evalueert u deze
als school (plan-do-check-act)?
KPC Groep Programmalijn 1 SLOA (2008)
2
Bespreek- of
actiepunt?
Hoe gebeurt het nu op school?
Verantwoordelijk
of uitvoerder?
Kwaliteitszorg
13. Welke relatie bestaat er tussen
de deskundigheidsbevordering
van leraren en de analyse van de
resultaten op het gebied van
rekenen?
KPC Groep Programmalijn 1 SLOA (2008)
3
Download