Her Examen aardr 2010

advertisement
MINISTERIE VAN ONDERWIJS
EN VOLKSONTWIKKELING.
UNIFORM HEREXAMEN VWO 2010
VAK
: Aardrijkskunde.
DATUM :
TIJD
:
Aantal opgaven bij dit vak
: 6
Aantal pagina’s
: 5
Controleer zorgvuldig of alle pagina’s in de goede volgorde aanwezig zijn.
Neem in geval van een afwijking onmiddellijk contact op met een surveillant.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
1. De lands- en distriktsgrenzen van Suriname
a. Hoe wordt de zijwaartse zeegrenslijn tussen ons land en Frans Guyana
gevormd? [2p]
b. Hoe loopt de westelijke landsgrenslijn van Suriname ?[2p]
c. Welke zeewaartse grens ligt op 12 zeemijl van de basislijn (de nul-lijn )
verwijderd?[2p]
d. De distriktenindeling van 1927 is gebaseerd op de gedachte van de
riviervlakte ontwikkeling. Geef aan welke twee distrikten niet voldeden
aan dat uitgangspunt [2p]
e. Op 1 januari 1985 werden per decreet 10 distrikten onderscheiden. Een
uitgangspunt voor deze indeling was : de bruikbare potenties van een
gebied. Noem drie ontwikkelingspotenties die thans voor het distrikt
Brokopondo gelden[3p]
f. Sipaliwini is qua oppervlakte het grootste distrikt. Dit uitgestrekt
oppervlak van Sipaliwini bracht op bestuursniveau problemen met zich
mee. Hoe heeft men dit probleem opgelost?[2p]
2. Suriname geologie en geomorfologie
Het kustgebied van Suriname
Langs vrijwel de gehele noordrand van het Guyanaschild tussen de
mondingen van de Amazone- en de Orinocorivier vinden we een brede
kuststrook die bestaat uit zee- en rivierafzettingen. Hiertoe behoort ook het
kustgebied van Suriname.
a. Welke is de jongste zeeafzetting in het kustgebied van Suriname?[2p]
b. De zogenaamde Nickerie Episode heeft het relief van het
grondgebergte enigszins veranderd. Noem twee veranderingen aan het
relief in deze periode.[2p]
c. De bodem van de Jonge Kustvlakte is samengesteld uit drie belangrijke
bodembestanddelen. Noem ze op en welk bodembestanddeel heeft de
grootste chemische vruchtbaarheid? [4p]
d. In welk stadium van de landschapsontwikkelingscyclus bevindt ons
Binnenland zich?[2p]
e. Welke twee belangrijke functies vervult de mangrove vegetatie bij de
instandhouding van de kust?[2p]
f. Landschapsontwikkeling is het resultaat van de endogene en exogene
krachten.Welke van de twee krachten overheerst tegenwoordig bij de
vorming van het Surinaamse landschap en noem twee fysische
processen die bij deze landschapsontwikkeling een rol spelen.[3p]
g. Typeer het binnenland van Suriname en let daarbij op het relief.[2p]
h. Hoe verklaren we het verschil in kwaliteit tussen de kustvlakte- en
plateaubauxiet in Suriname[2p]
3.Het Klimaat van Suriname en Brazilië
Gemiddelde maandelijkse neerslag Paramaribo/Cultuurtuin
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Kijk naar de grafiek hierboven.
Wat was de positie van de ITCZ in de maanden februari en mei ten
opzichte van Suriname? Motiveer met behulp van de grafiek .[4p]
Welke wind(en)waait(en) in de maand november over ons land ?[2p]
Neerslag ontstaat door opstijging en afkoeling van de lucht. Noem 2
oorzaken voor het opstijgen van de lucht in ons land en de
neerslagtypen die daarbij ontstaan.[4p]
In twee seizoenen is de luchtdruk in Suriname het laagst. Welke en
verklaar deze lage luchtdruk in die perioden.[4p]
Tussen welke breedtecirkels ligt het Wiskundig gematigd klimaat van
Brazilië?[2p]
Noem twee redenen waarom in Porto Alegre een lagere temperatuur
verwacht wordt dan in Manaus?[3p]
4. Bevolking van Brazilië op het platteland en de steden
a. Een groot deel van de stedelijke bevolking is woonachtig in metropolen.
Raadpleeg je atlas en noem drie metropolen langs de oostkust.[3p]
b. Naast armoede en geringe ontwikkeling zijn er nog andere factoren die
het hoog geboortecijfer in Brazilie verklaren. Noem nog twee andere
factoren die deze natuurlijke aanwas verklaren.]2p]
c. De agrarische bevolking wordt op basis van de mate van zeggenschap
over de belangrijke produktiefactor grond, verdeeld in verschillende
groepen. Hoe wordt de groep genoemd die zijn grond doorgaans
extensief exploiteert?[2p]
d. In de metropolen hebben de inwoners te kampen met grote
werkloosheid en armoede. Waarom kunnen deze problemen niet
verholpen worden met industrialisatie?[4p]
e. Een grote groep stedelingen kan geen emplooi vinden in de industrieën,
Daardoor belanden ze in de ‘’informele sector’’.Noteer twee activiteiten
van de ‘’informele sector’’.[2p]
5.Het Zuidoosten van Brazilië
a. Noem 2 fysische factoren die hebben geleid tot de belangrijke rol van
het Zuid-Oosten op agrarisch gebied.[2]
b. Noem 2 stedelijke problemen van Sao Paulo die overeenkomen met die
van Paramaribo[2p]
c. Sao Paulo, het voornaamste stedelijk centrum van heel Brazilie is
momenteel een weinig aantrekkelijke woonstad. Welke sociale aktiviteit
is hiervoor een bewijs[2p]
d. Welke funktie heeft deze stad voor het platteland?[2p]
e. Welk verband bestaat er tussen de ontwikkeling van de agrarische sector
en de Industrie in deze Macro regio. [2p]
6. Het Noorden en het westen: de lege binnenlanden:
a. Karakteriseer het Noorden op grond van de economische ontwikkeling
en de akkerbouw.[3p]
b. Noteer twee kenmerken van de temperatuur in dit gebied en verklaar
deze.[2p]
c. Over het algemeen zijn de bodems van het Amazonegebied chemisch
weinig vruchtbaar. Geef een verklaring hiervoor.[3p]
d. Er zijn toch plaatsen waar [vruchtbare] alluviale bodems voorkomen in
dit gebied. Waar en hoe zijn ze gevormd?[3p]
e. Verklaar het voorkomen van savannes in bepaalde delen van de Macro
regio Noorden en Westen? Gebruik hiervoor de wereldklimaatkaart in je
Atlas[2]
f. Een groot deel van het Westen wordt vaak aangeduid met de term
SERTAO.Wat wordt hiermee bedoeld? [2]
Cijfer = (score + 10) : 10
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards