millesimo FT

advertisement
Brussel, juni 2014
millesimo FT
Millesimo FT beschermt het netto belegd kapitaal op einddatum. Tevens heeft de
belegger uitzicht op een meerwaarde die gekoppeld is aan de evolutie van twee
beleggingsfondsen die beiden een uitstekende reputatie genieten: BlackRock Global
Allocation Fund (euro-hedged) en Franklin Templeton Mutual European Fund.
Welke rol spelen deze fondsen in het rendement van millesimo FT?
Millesimo FT belegt enerzijds, via de combinatie van BlackRock Global Allocation Fund
(euro-hedged) en Franklin Templeton Mutual European Fund, in een gemengde
internationale portefeuille van aandelen, obligaties en monetaire activa op korte termijn.
Anderzijds kan, in geval van dalende inventariswaarden van deze twee fondsen, en met
het oog op de bescherming van het belegde nettokapitaal op eindvervaldag, ook in veilige
monetaire fondsen of een obligatieportefeuille worden belegd.
Hoe evolueerde de portefeuille in de loop van het jaar 2013?
Over de eerste maanden van 2013 zagen we de aandelen sterk opveren, ondanks de
voortdurende onzekerheid over de perifere Europese economieën en China. De meeste
fondsbeheerders zijn erin geslaagd het eerste deel van die stijging op te pikken, maar
daarna bouwden ze hun blootstelling af, wat van eind maart tot eind mei voor een minder
goede prestatie zorgde.
Vervolgens (vanaf de maand mei) daalden de aandelen en de obligaties tegelijkertijd als
gevolg van de toespraak van Ben Bernanke, voorzitter van de FED, op 22 mei. De
reikwijdte van de ommekeer op de obligatiemarkten was heel groot. Dit had een
negatieve impact op het rendement, meer bepaald voor de defensieve fondsen. De
tussenkomsten van politici en centrale banken speelden in 2013 een overheersende rol
voor de marktomstandigheden, ten nadele van de marktfundamentals, wat woog op de
prestaties. De onzekerheden in verband met de kwantitatieve versoepeling of de Duitse
verkiezingen in september 2013 brachten risico's met zich mee die de volatiliteit op de
aandelenmarkten alleen maar konden doen toenemen.
AXA Belgium, N.V. van verzekeringen
maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25, B-1170 Brussel, KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel, tel.: 02 678 61 11, fax: 02 678 93 41, e-mail: [email protected], internet: www.axa.be, erkend
onder het nr. 0039 voor de verzekeringstakken leven en niet-leven (K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) bij de Nationale Bank van België, gelegen in de Berlaimontlaan 14 te B-1000 Brussel
Het begin van 2014 werd gekenmerkt door de grote terugkeer van de volatiliteit op de
financiële markten. De oorzaak daarvan is het geo-politieke risico tussen Oekraïne en
Rusland dat weer de kop opsteekt en dat het risico van een burgeroorlog in Oekraïne
inhoudt. Als gevolg van de sancties die aan Rusland werden opgelegd, blijft de Europese
zone achter, maar het herstel zet door.
De Amerikaanse economie werd getroffen door de weersomstandigheden in het eerste
kwartaal van 2014. Voor het tweede kwartaal stellen we echter vast dat de
groeiversnelling in de Verenigde Staten vorm krijgt. De opkomende markten leden eind
2013 en begin 2014 onder financiële onrust (wegvallen van kapitaalstromen) en de
beperkingen die de Chinese centrale bank vrijwillig invoerde om het kredietvolume in te
perken en de stijging van de prijzen voor residentieel vastgoed tegen te gaan.
Al die gebeurtenissen samen hebben op de rentemarkt bijgedragen aan de daling van de
soevereine rente van de ontwikkelde (Europese en Amerikaanse) economieën.
Die evolutie leidde tot een progressieve stijging van het deel van de portefeuille van
millesimo FT dat kon worden belegd in het BlackRock-fonds en het Franklin Templetonfonds, van 19,2% in de twee fondsen op 31 december 2012 tot 26,8% op 31 december
2013.
De vrij lage participatie van millesimo FT in de twee fondsen heeft desondanks in 2013
toch een positieve prestatie van 1,3% opgeleverd. Op 02/05/2014 bedroeg de prestatie 0,42%.
Wat zijn de vooruitzichten?
De economische omgeving blijft gunstig in de ontwikkelde economieën. In de Verenigde
Staten zorgden de geruststellende economische gegevens (werkgelegenheid, industrieindex) ervoor dat de FED haar discours over haar programma voor inkoop van aandelen
licht verhardde, zonder dat dat de markten verontrustte.
Het vertrouwen van de markten in de opkomende landen neemt toe dankzij een daling
van het politieke risico in Oekraïne en Turkije, een stabilisering van sommige opkomende
munten en ten slotte de voor groei gunstige relancepolitiek in China.
De verbetering in de opkomende markten, de groeiversnelling in de Verenigde Staten en
de lopende normalisering van de monetaire politiek geven ons vertrouwen in de toekomst
van de aandelen als activaklasse.
In die context en gezien de participatie van het fonds in risicoactiva voor 26,8%
behouden we ons vertrouwen in het toekomstige groeipotentieel van millesimo FT.
Wat gebeurt er bij een vervroegde uitstap of overlijden?
Bij een vervroegde uitstap wordt de eenheidswaarde toegepast zoals die is bepaald in de
algemene voorwaarden. Het zal ten vroegste de eerste waarde betreffen zoals die werd
vastgesteld op de tweede werkdag na de ontvangst van alle documenten die AXA nodig
heeft. Die inventariswaarde wordt gepubliceerd in de financiële pers en op www.axa.be.
AXA Belgium, N.V. van verzekeringen
maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25, B-1170 Brussel, KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel, tel.: 02 678 61 11, fax: 02 678 93 41, e-mail: [email protected], internet: www.axa.be, erkend
onder het nr. 0039 voor de verzekeringstakken leven en niet-leven (K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) bij de Nationale Bank van België, gelegen in de Berlaimontlaan 14 te B-1000 Brussel
Download