Verzekeringsdekking Ingebruikname

advertisement
Verzekeringsdekking Ingebruikname
De mogelijkheid bestaat om een dekking ingebruikname af te sluiten voor bepaalde
gebouwen waarvan de Vlaamse Gemeenschapscommissie eigenaar is of het beheer heeft.
VOORWERP VAN DE VERZEKERING
De verzekering heeft tot doel het verzekeren van het aansprakelijkheidsrisico van
particulieren, verenigingen, groeperingen, instellingen of organismen allerhande alsmede
hun organen, aangestelden en andere medewerkers, in de uitoefening van hun mandaat of
functies en dit voor schade veroorzaakt door een ongeval aan derden en voortvloeiend uit
de organisatie van diverse manifestaties. Hierbij worden vooral geviseerd:
sportactiviteiten
en socio-culturele activiteiten zoals banketten, avondmalen,
conferenties, vergaderingen, tentoonstellingen, kaartavonden, fancy-fairs,….
Blijven van de dekking uitgesloten: de personen die de manifestaties bijwonen.
Zijn wel in de dekking inbegrepen: de vrijwilligers in de zin van de wet van 3 juli 2005.
De waarborg is van toepassing tijdens de duur van de manifestaties alsook tijdens het
klaarzetten en terug in orde brengen van de lokalen of plaatsen waar de activiteiten
plaatsvinden.
Is eveneens gedekt, de schade veroorzaakt door een ongeval aan de in gebruik genomen
gebouwen met het oog op de organisatie van de verzekerde activiteit of aan het materieel
en de voorwerpen die zich in de gebouwen bevinden.
VERZEKERDE PERSONEN
De particulieren, verenigingen, groeperingen, instellingen of organismen allerhande
alsmede hun organen, aangestelden en andere medewerkers, die met toestemming van de
verzekeringsnemer de genoemde gebouwen gebruiken voor de organisatie van diverse.
AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979)
Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel  Tel. : (02) 678 61 11  Fax : (02) 678 93 40
Internet : www.axa.be  RPR/BTW BE 404 483 367
VERZEKERDE BEDRAGEN
Verzekerde bedragen
Letselschade, per schadegeval
2.500.000,00 EUR
Zaakschade, per schadegeval
250.000,00 EUR
Schade aan de ingebruikgenomen lokalen
12.500,00 EUR
Franchise :
 Algemeen: nihil
 Schade aan de ingebruikgenomen lokalen: 125,00 EUR per schadegeval
PRAKTISCH:
De verzekering kan worden afgesloten door het invullen van het document waarbij de
kandidaat-verzekerde het aantal dagen ingebruikname aanduidt met een ‘1.’, waarna
vervolgens de premie berekend wordt .
Dit document wordt vervolgens teruggestuurd naar de verzekeringsmaatschappij AXA
met bijgevoegd een bewijs van betaling.
De dekking is verworven bij ontvangst van het document door de maatschappij.
Adres :
AXA Belgium
Vorstlaan 25
1170 BRUSSEL
AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979)
Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel  Tel. : (02) 678 61 11  Fax : (02) 678 93 40
Internet : www.axa.be  RPR/BTW BE 404 483 367
Download