Aandachtspunten voor een Goederentransportverzekering op maat

advertisement
Aandachtspunten voor een
Goederentransportverzekering op maat
Informatie voor de adviseur
Aandachtspunten voor een Goederentransportverzekering op maat
a.s.r. biedt standaard een uitgebreide dekking op Goederentransportverzekering aan. Wil verzekerde een lagere premie?
Dan kan verzekerde kiezen voor een beperkte dekking. Of heeft verzekerde juist extra wensen? Dan bieden wij een aantal
bijzondere dekkingen.
Een oplossing op maat?
a.s.r. biedt standaard een uitgebreide dekking op
Goederentransportverzekering aan. Kenmerk van dit
product is een uitgebreide basisdekking waarin bijna
alle mogelijke dekkingselementen standaard zijn
opgenomen. Tegen een scherpe premie. Deze Goederentransportverzekering is gebaseerd op de Nederlandse
Beursgoederenpolis (NBGP 2006), inclusief de clausule
G.13 All Risks en dekt bijna alle voorkomende schade
tijdens het transport van goederen.
Verzekerde kan ook kiezen voor een beperkte dekking met
een lagere premie:
- Vergoeding van schade die ontstaat doordat het
vaartuig/voertuig waarmee de goederen vervoerd
worden, strandt, zinkt, in brand vliegt, ontploft of in
aanvaring raakt.
- Vergoeding van schade die ontstaat doordat de lading
of het vervoermiddel (anders dan een vaartuig) ontploft
of in brand vliegt.
- Vergoeding van schade die ontstaat door een ongeval
van het vervoermiddel (anders dan een vaartuig).
- Vergoeding van schade die ontstaat doordat de lading
valt tijdens het laden of lossen.
Als verzekerde extra wensen heeft, dan kan hij kiezen uit
de volgende bijzondere dekkingen:
49196 (09-14)
Buyer’s of Seller’s interestdekking
Schade die verzekerde niet hoeft te verzekeren volgens
de Incoterms, maar die hij verzekert om problemen met
afnemers of leveranciers te voorkomen.
Meerdere waardeverzekering
De extra waarde van de gekochte goederen als de
leverancier deze goederen wel heeft verzekerd, maar
verzekerde dat bedrag te laag vindt.
Dekking verschil in condities
Het verschil in condities als verzekerde vindt dat de
leverancier de goederen te beperkt verzekerd heeft.
Engelse Institute Cargo Clauses
Het transport op Engelse verzekeringsvoorwaarden als
verzekerde, afnemer of leverancier dat verlangt. Dit
verzorgen wij, waarbij de oorspronkelijk gekozen dekking
intact blijft.
Schade door oorlog of stakingen (meeverzekerd in
standaard Goederentransportverzekering)
- Schade door (burger)oorlog, revolutie en opstand.
- Schade door gewelddaden als gevolg van een staking,
arbeidsonlusten, oproer en opstootjes.
Andere bijzondere dekkingen
- Exportsubsidie en accijnzen.
- Schade door diefstal als je gekozen hebt voor een
beperkte dekking.
- Bedrijfsschade.
- Opruimingskosten.
- Schade door rejection. Bijvoorbeeld: een overheidsinstantie weigert de verzekerde goederen te importeren
waardoor er schade ontstaat.
Wat krijgt verzekerde niet vergoed?
Bij een beperkte dekking vergoeden we de volgende
schades niet:
- Schade die opzettelijk is toegebracht.
- Schade door eigen gebrek, bijvoorbeeld een schade die
direct uit de goederen zelf voortkomt. In veel gevallen
kun je eigen gebrek meeverzekeren.
- Schade door eigen bederf: natuurlijke achteruitgang
van een goed. In veel gevallen kun je eigen bederf
meeverzekeren.
- Schade door een staking of oorlog.
Exportvergunning
Als verzekerde handelt in zaken of met landen waarvoor
een exportvergunning nodig is, moet hij deze vergunning
aan ons kunnen overleggen, zowel bij de aanvraag
van de verzekering als bij een schademelding. Het
gaat om goederen uit het ‘Handboek strategische
goederen en diensten’ van de overheid. Meer informatie
vind je op www.minbuza.nl en zoek op het trefwoord
‘Handboek strategische goederen’. Als verzekerde geen
exportvergunning kan overleggen, dan mogen wij voor
die zendingen geen dekking verlenen en geen schade
vergoeden.
Vrijblijvend advies van specialisten?
Wil je meer informatie hebben of een risicoanalyse voor
één van je relaties aanvragen? Neem dan contact op met
de acceptanten op de afdeling Transport. Zij bieden je
graag een passende oplossing op maat.
Team Transport
(030) 257 84 91
[email protected]
Download