rechtsbijstand vliegtuigen

advertisement
Speciale voorwaarden N5006
06/2013
Rechtsbijstand
Vliegtuigen
Artikel 1
met deze verzekeraar optreedt. Er is geen tussenkomst voor schadegevallen
Wie zijn de verzekerde personen?
waarvan de schade lager dan of gelijk is aan de vrijstelling voorzien in de
De verzekeringsnemer is verzekerd als eigenaar, houder van het (de) in de polis aangeduide vliegtuig (en)
aansprakelijkheidspolissen;
5.4. Er wordt geen dekking verleend wanneer op het ogenblik van het plaatsvinden
Artikel 2
van het schadegeval, de piloot geen titularis is van een vliegvergunning, en
Welke zijn de verzekerde risico’s?
wanneer het vliegtuig niet wettelijk tot het luchtverkeer toegelaten werd. De
De rechtsbijstand omvat
ƒƒ het burgerlijk verhaal;
ƒƒ de strafrechtelijke verdediging;
ƒƒ de contracten vliegtuig
Artikel 3
Detail van de verzekerde risico’s
1. Burgerlijk verhaal
De vorderingen tot schadeloosstelling voor schade veroorzaakt aan het verzekerd
vliegtuig op grond van een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid.
2. Strafrechtelijke verdediging
ƒƒ Op strafrechtelijk gebied verleent D.A.S. u bijstand wanneer u vervolgd
wordt wegens inbreuk van wetten, besluiten, decreten en reglementen
voortvloeiend uit verzuim, onvoorzichtigheid, nalatigheid of onvrijwillige feiten,
alsook één verzoek om gratie indien een vrijheidsstraf uitgesproken werd.
ƒƒ Er is geen dekking voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook
niet in geval van vrijspraak. Voor alle andere misdrijven zal onze dekking u
verleend worden voor zover:
ƒƒ de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde u vrijspreekt of
ƒƒ het om de vervolging van ouders voor de daden van minderjarige kinderen
gaat.
dekking wordt echter verleend aan de verzekerde personen die zonder nalatigheid
van hunnentwege niet wisten, hetzij dat de piloot geen vliegvergunning had,
hetzij dat het vliegtuig niet wettelijk tot het verkeer toegelaten was.
Artikel 6
Maximale tussenkomst
Overeenkomstig de artikelen 2.3.1. en 2.3.2. van de algemene voorwaarden van het
contract, zijn de volgende maximale tussenkomsten van toepassing :
ƒƒ Voor de waarborgen Burgerlijk verhaal ( art. 3.1, verdediging in strafzaken (art.
3.2), bedraagt de maximale tussenkomst € 40.000 voor zover het schadegeval
zich voorgedaan heeft in Europa of in de landen die grenzen aan de Middellandse
zee; voor schadegevallen die zich buiten dit gebied voordoen bedraagt de
maximale tussenkomst € 7.500.
ƒƒ De maximale tussenkomst voor de waarborg Contracten bedraagt € 7.500,
behalve voor de expertises die uitgevoerd dienen te worden binnen deze
dekking. De expertisekosten zijn gedekt tot maximaal € 2.500.
ƒƒ Voor de waarborg Contracten vliegtuig bedraagt het minimumgeschil € 500.
3. Contracten “Vliegtuigen”
De bescherming van uw belangen bij alle geschillen in verband met contracten
betreffende de in de bijzondere voorwaarden aangeduide vliegtuig (en).
Artikel 4
Waar is de verzekering geldig?
Behoudens andersduidende bepaling, wordt de dekking verleend voor alle schadegevallen, die zich hebben voorgedaan in Europa of in de landen die grenzen aan de Middellandse Zee, en dit voor zover de verdediging van uw belangen in deze landen waargenomen kan worden. Voor de waarborg Contracten Vliegtuigen ( art. 3.3 ) is dekking
geldig in de landen van de Europese Unie en Zwitserland.
Artikel 5
Welke zijn de algemene uitsluitingen?
5.1. Zijn uitgesloten, de schadegevallen in verband met :
5.1.1. het fiscaal recht;
5.1.2. de burgerlijke verdediging tegen vorderingen tot schadeloosstelling op extracontractuele gronden.
5.1.3. de geschillen voortvloeiend uit contracten onderworpen aan het
verbintenissenrecht met uitzondering van de toepassing van artikel 3.3.
5.1.4. het administratief recht
5.2. Daden van grove schuld. Overeenkomstig artikel 8 van de wet op de
landsverzekeringsovereenkomst aanzien we, in hoofde van verzekerde, de
volgende feiten als daden van grove schuld waarvoor D.A.S. geen dekking
verleent: opzettelijke slagen en verwondingen, fraude en/of oplichting, diefstal,
gewelddaden, agressie, vandalisme en loutere wanbetaling;
5.3. de burgerlijke verdediging tegen vorderingen tot schadeloosstelling op
extracontractuele gronden als een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid de
verdediging ten laste neemt of zou moeten nemen en er geen belangenconflict
D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij N.V. Lloyd Georgelaan 6 – 1000 Brussel – Tel. + 32 2 645 51 11 – Fax +32 2 640 77 33
Onderneming toegelaten onder codenummer 0687 (tak 17). R.P.R. 0401.620.778.
N5006 Nf
Download