Factsheet Achmea mixfonds Ambitieus A

advertisement
Achmea mixfonds ambitieus A
4e kwartaal 2016
Ontwikkelingen markt en fonds
De beleggingen in vastrentende waarden in het fonds kregen in het vierde kwartaal te
maken met oplopende rentestanden. Na een lange periode waarin het ruime monetaire
beleid van centrale banken zorgde voor stijgende koersen, resulteerde de recente
opleving van de rente in een keerpunt. De ECB liet in de december vergadering weten
dat vanaf april 2017 het maandelijkse aankoopbedrag wordt verlaagd van 80 miljard
naar 60 miljard euro. De looptijd van het programma werd wel uitgebreid tot eind 2017.
De Duitse 10-jaars rente op staatsobligaties is gedurende het kwartaal gestegen van
licht negatief naar circa 0,2% positief.
De Fed besloot, zoals unaniem werd verwacht, op de vergadering in december de rente
te verhogen Aankomend president Trump beloofde om de economie te stimuleren met
onder andere investeringen en belastingverlagingen. Omdat de verwachting is dat de
korte rente en de obligatierendementen in de VS sneller zullen stijgen dan in Europa, is
de onderweging van in dollar luidende bedrijfsobligaties versterkt. De voorkeur voor in
euro’s luidend papier werd gehandhaafd, dat technisch bezien nog altijd profiteert van
het opkoopprogramma van de ECB.De categorie wereldwijde aandelen beleefden een
zeer sterk kwartaal. Na de verkiezingszege van Trump hield de markt rekening met
snellere economische groei. Op sectorniveau deden financiële waarden het goed. Ook
industriële ondernemingen en basisindustrie werden gesteund door de hoop op meer
investeringen in infrastructuur. Energie-aandelen wonnen terrein door de OPECovereenkomst om de olieproductie te beperken. Europese aandelen profiteerde mee
van het positieve sentiment. De Europese markten trokken zich weinig aan van de
negatieve uitslag van het Italiaanse referendum en het daaropvolgende vertrek van
Premier Renzi. De categorie aandelen opkomende markten opnieuw mooie
koerswinsten. Voornamelijk cyclische aandelen droegen bij aan het positieve resultaat.
De olieprijs steeg als gevolg van productieafspraken door de OPEC, waardoor
olieproducerende landen profiteerden. De overwinning van Trump pakte negatief uit
voor opkomende markten, omdat het voorgestelde beleid zorgde voor een stijging van
de lange rente. Met name Mexico en Brazilië gingen gebukt onder zorgen over het
beleid van de aanstaande regering in de VS en politieke onrust. De stijging van
grondstoffen werd vooral gedreven door de energiesector en industriële metalen, terwijl
de edelmetalen een daling lieten zien. De olieprijs steeg gedurende het kwartaal van
ongeveer 52 dollar naar bijna 57 dollar per vat. Een andere positieve uitschieter werd
gevormd door de koperprijzen die met circa 20% toenamen. De prijs van koper hangt
nauw samen met de verwachtingen voor de economische groei. Aanleiding van de
stijging vormde de belofte van aankomend president Trump om de economie te
stimuleren met onder andere investeringen en belastingverlagingen.
Benchmark
Profiel
Dit fonds belegt in een mix van wereldwijde aandelen,
aandelen van opkomende markten wereldwijd, investment
grade bedrijfsobligaties, Euro staatsobligaties, grondstoffen
en Euro liquiditeiten. De nadruk ligt op wereldwijde
aandelen.
Het beleggingsbeleid van het fonds wordt omschreven in
het aanvullend prospectus.
Verantwoord Beleggingsbeleid
Wij voeren een uitgebreid verantwoord beleggingsbeleid,
met aandacht voor milieu, maatschappij en goed bestuur.
Lees meer over ons verantwoord beleggingsbeleid.
Fondsgegevens
Fondstype
Oprichtingsdatum
Beursnotering
Mix
1 juli 2015
Nee
Belangrijkste kosten
Lopende kosten
In-/uitstapkosten
Servicekosten
0,35%
0,50%
€ 11,75 (maximaal) per kwartaal per
beleggingsrekening
Voor meer informatie over de kosten, verwijzen wij u naar
het aanvullend prospectus, welke beschikbaar is op
www.achmeainvestmentmanagement.nl, keuze ‘particulier’
Samenstelling op 31 december 2016
60,0%
10,0%
10,0%
10,0%
MSCI Developed Countries World Total Return Index (hedged naar euro)
MSCI Emerging Markets Net Return Index (EUR)
Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return index
50% Barclays Capital US Credit Total Return Index en
50% Barclays Capital Euro Credit Total Return Index (hedged naar euro)
5,0%
5,0%
Bloomberg Commodity Total Return Index (hedged naar euro)
driemaands Euribor
Fondsrendement
Wereldwijde aandelen
Aandelen van opkomende markten wereldwijd
Euro staatsobligaties
Investment Grade Bedrijfsobligaties
Grondstoffen
Euro liquiditeiten
60,8%
10,2%
9,6%
9,6%
5,0%
4,7%
Ontwikkeling intrinsieke waarde in euro
Q4 2016
Year to
date
Vanaf
oprichting
12 mnd
36 mnd
(op
jaarbasis)
Fondsrendement* **
2,41%
8,21%
4,13%
8,21%
-
Benchmark
2,53%
7,88%
4,14%
7,88%
-
* op basis van intrinsieke waarde en inclusief eventueel uitgekeerd dividend
** er zijn geen gegevens van voor 1 juli 2015
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Achmea mixfonds ambitieus A is een subfonds van de beleggingsinstelling Achmea paraplu fonds A. De beheerder is Achmea Investment Management B.V. Centraal
Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist (KvKWereldwijde
18059537), welke
beschikt over een vergunning als beheerder
aandelen
van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht. Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven in het register van de Stichting
Autoriteit Financiële Markten onder nummer 15001209.
Voor dit fonds bestaat de Essentiële Beleggersinformatie en een prospectus. Daarin vindt u meer informatie
over
het fonds, de kosten en de risico’s. Het prospectus bestaat
Euro
Staatsobligaties
uit een basisprospectus (met bijlage) en een aanvullend prospectus. Deze documenten zijn verkrijgbaar op de website van de beheerder
Euro
liquiditeiten
(www.achmeainvestmenmanagement.nl, keuze ‘particulier’). Lees de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus voordat u besluit in dit fonds te beleggen.
Aandelen van opkomende markten
Grondstoffen
Dit document heeft een informatief karakter en is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de beheerder. Dit document en de
daarin opgenomen informatie is geen aanbod en ook geen advies tot aan- of
verkoop van uw belegging(en). Dit document is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Download