Essentiële Beleggersinformatie

advertisement
Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is
bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan
deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
Fund of Alternatives (FOA) – ISIN NL0011352828
Een subfonds van het Fund Of Special Financial Products (FundOf)
Het Fund of Special Financial Products wordt beheerd door De Veste Vermogensbeheer B.V.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
Doelstelling
De doelstelling van FOA is het behalen van een positief
rendement
ongeacht
de
richting
van
de
aandelenmarkten.
Beleggingsbeleid
FOA investeert in fondsen of strategieën met bewezen
kwaliteiten die zich onafhankelijk van de beurs
ontwikkelen. Hierbij moet voornamelijk, maar niet
uitsluitend, worden gedacht aan hedge funds, CTA’s
en
andere
fondsen
met
een
absolute
rendementsdoelstelling. Niet het verslaan van een
index, maar het streven naar absoluut rendement is de
doelstelling van deze fondsen. Hiertoe wordt door
dergelijke fondsen belegd in een breed spectrum aan
financiële
instrumenten,
waaronder
aandelen,
obligaties en derivaten en er kan sprake zijn van een
brede geografische spreiding.
Benchmark
Door het subfonds wordt geen specifieke benchmark
gehanteerd.
Dividend
Door het subfonds wordt geen dividend uitgekeerd.
Dividenden die eventueel door het subfonds worden
ontvangen worden herbelegd.
Beleggingsperiode
Aan- en verkopen kunnen twee keer per maand
plaatsvinden, per de eerste en zestiende kalenderdag
van de maand. De minimum investering bedraagt
€10.000 per deelnemer bij initiële deelname en €1.000
bij bijstorting.
Risico- en opbrengstprofiel
Lager risico
Mogelijk lager rendement
1
2
3
Hoger risico
Mogelijk hoger rendement
4
5
6
7
-
-
-
-
De historische gegevens die zijn gebruikt voor de
berekening van de indicator, zijn mogelijk geen
betrouwbare indicatie voor het toekomstige
risicoprofiel van het product;
De aan het product verbonden risicocategorie
wordt niet gegarandeerd en kan in de loop van de
tijd veranderen;
De laagste categorie betekent niet dat er sprake is
van een risicoloze belegging;
Het subfonds is ingedeeld in bovenstaande
categorie op basis van de historische volatiliteit;
Op het product wordt geen kapitaalgarantie
geboden.
Risico’s die in de indicator niet voldoende in
aanmerking worden genomen, maar die van belang
zijn voor het subfonds kunnen zijn:
- Marktrisico: financiële markten kunnen volatiel
zijn en worden onder andere beïnvloed door
onvoorspelbare gebeurtenissen.
-
-
-
De waarden van posities in het fonds kunnen
hierdoor zowel stijgen als dalen, mogelijk
resulterend
in
een
ongewenste
waardeontwikkeling van een belegging;
Valutarisico: beleggingen waarvan de waarde niet
genoteerd is in euro, kunnen de waarde van het
subfonds beïnvloeden door ontwikkelingen op
valutamarkten;
Tegenpartijrisico: het subfonds kan verlies lijden
in geval een tegenpartij niet aan haar
verplichtingen kan voldoen;
Liquiditeitsrisico: het subfonds belegt in financiële
producten die in extreme marktomstandigheden
mogelijk niet of moeilijk verkocht kunnen worden.
Dit risico is het grootst met betrekking tot
aandelen van kleine ondernemingen;
Operationeel risico en bewaringsrisico: het
subfonds kan verlies lijden als gevolg van fraude of
fouten door medewerkers van de beheerder of
bewaarder of door derden.
Voor meer informatie over de risico’s wordt verwezen
naar de prospectus van FundOf.
Kosten
De kosten en vergoedingen die betaald worden, worden aangewend om de beheerkosten van het product, met
inbegrip van de administratie, marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de
potentiële groei van de beleggingen.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend.
Instapvergoeding
0,00%
Uitstapvergoeding
1,00%
Dit is het maximale bedrag dan van uw geld zou
kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt
/ voordat de opbrengsten van uw belegging worden
uitbetaald.
Kosten die in de loop van één jaar aan het subfonds
worden onttrokken.
Lopende kosten
4,30%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden
aan het subfonds worden onttrokken
Prestatievergoeding
10% van nieuw gerealiseerde als ongerealiseerde
beleggingswinsten,
na
aftrek
van
de
beheervergoeding en de kosten die direct gelieerd zij
aan de beleggingsstrategie met dien verstande dat
eerder gemaakte verliezen volledig dienen te worden
gecompenseerd alvorens winstdeling te berekenen.
Het bedrag dat op deze wijze gedurende het laatste
boekjaar in rekening is gebracht: 0,12%.
De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximum
percentages; het kan zijn dat u in sommige gevallen
minder moet betalen. Het feitelijke bedrag van de
kosten kunt u vernemen van uw adviseur of
distributeur.
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de
kosten van het vorige boekjaar, dat werd afgesloten
op 31 december 2015. Het bevat geen
transactiekosten of eventuele prestatievergoeding.
Omdat het fonds pas op 1 oktober 2015 van start is
gegaan, betreft het een geannualiseerd cijfer. Dit
geldt ook voor het cijfer met betrekking tot
winstdeling.
Voor meer informatie over kosten wordt verwezen
naar de prospectus, die beschikbaar is op
www.deveste.net.
In het verleden behaalde resultaten
In het verleden behaalde prestaties zijn geen
indicatie voor toekomstige prestaties.
Alle resultaten zijn in EUR na aftrek van kosten,
uitgezonderd de instapvergoeding.
Het subfonds is gestart op 1 oktober 2015.
Praktische informatie
-
-
-
-
-
De bewaarder van het subfonds is SGG Depositary B.V.;
Verdere informatie over FundOf, het geldende prospectus inclusief de voorwaarden van beheer- en
bewaring en het meest recente jaarverslag of halfjaarverslag, zijn in het Nederlands kosteloos verkrijgbaar
op de website www.deveste.net of kunnen eveneens kosteloos bij de beheerder worden opgevraagd;
De meeste recente prijzen van rechten van deelneming kunnen via www.deveste.net worden opgevraagd;
De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het subfonds kan van invloed zijn op de
persoonlijke situatie van de belegger. Wij verzoeken u om de fiscale gevolgen van een belegging in het
subfonds te bespreken met uw fiscaal adviseur;
De Veste Vermogensbeheer B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document
opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen
van het prospectus van FundOf is;
Dit document beschrijft een subfonds van FundOf, een paraplustructuur die meerdere subfondsen bevat. Dit
document geldt specifiek voor het subfonds dat aan het begin van dit document is vermeld. Het prospectus
en de (half)jaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur;
Tussen subfondsen van FundOf kan kosteloos worden gewisseld. Meer informatie hierover is te vinden in de
prospectus te verkrijgen via www.deveste.net;
De activa en passiva van het subfonds zijn bij wet gescheiden van de activa en passiva van de andere
subfondsen van FundOf. Dit betekent dat de resultaten van een subfonds geen invloed hebben op de
resultaten van de andere subfondsen en dat een subfonds niet aansprakelijk is voor de schulden van een
ander subfonds.
Aan dit fonds is in Nederland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 13 februari 2017.
Download