Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor

advertisement
# 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
versie: 23-07-2017
A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
-1-
# 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
versie: 23-07-2017
Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door:
A. Tweede Kamer
MINISTERIE: BuZa
Kamerstuk nr.
A 31 590
Titel wetsvoorstel
voorstel van wet houdende goedkeuring van de op 9 juli 2008 te Brussel totstandgekomen
Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Albanië en
Republiek Kroatië
Status
4
Motivering wetsvoorstellen:
A. Spoedige bekrachtiging gewenst. De NAVO-lidstaten streven ernaar nationale ratificatieprocedures af te ronden in de eerste
maanden van 2009, zodat de daadwerkelijke toetreding van Albanië en Kroatië kan plaatsvinden tijdens de NAVO Top in april 2009.
1: departementale voorbereiding
2: aanhangig bij (R )MR
3: in adviesprocedure Raad van State
4: bij Tweede Kamer ingediend, verslag Tweede Kamer nog uit te brengen
5: verslag Tweede Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
6: gereed voor plenaire behandeling in Tweede Kamer
7: aanvaard in Tweede Kamer en ingediend bij Eerste Kamer, verslag nog uit te brengen
8: verslag Eerste Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
9: gereed voor plenaire behandeling in Eerste Kamer
-2-
# 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
versie: 23-07-2017
Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door:
A. Tweede Kamer
MINISTERIE: Justitie
Kamerstuk nr.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
31 436
31 386
31 058
31 522
31 518
31 513
31 358
31 596
31 575
Titel wetsvoorstel
Wijziging Justitie-wetten aan de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
Wetsvoorstel identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen
Wijziging Sr. en Sv. m.b.t. o.a. uitvoering EU-kaderbesluit wijziging kaderbesluit terrorisme
Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht
Wijziging van de Uitvoeringswet EU-betekeningsverordening
Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade
Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure
Wetsvoorstel elektronisch verkeer (onderhandse akten en algemene voorwaarden)
Uitvoering Europese procedure geringe vorderingen
Wetsvoorstel herziening griffierechten
Wetsvoorstel LBIO inning partneralimentatie
Wetsvoorstel versterking toezicht auteursrecht
Wetsvoorstel Bestuur en toezicht in naamloze vennootschappen
Status
3
6
5
5
4
4
5
6
4
3
4
3
3
Motivering wetsvoorstellen:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
Parlementaire behandeling dient i.v.m. inwerkingtreding Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen te zijn afgerond
Coalitieakkoord en Beleidsprogramma
Internationale verplichting
Lastenverlichtingsproject
Implementatiewetgeving (implementatiedatum 12-12-2008)
Beleidsprioriteit verbetering toegang burger tot rechter
Implementatiewetgeving (implementatiedatum 1-1-2009)
Lastenverlichtingsproject
Implementatiewetgeving (implementatiedatum 31-12-2008)
Beleidsprioriteit
-3-
# 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
versie: 23-07-2017
K. Coalitieakkoord
L. Beleidsprioriteit/werkgroep TK
M. Beleidsprioriteit
1: departementale voorbereiding
2: aanhangig bij (R )MR
3: in adviesprocedure Raad van State
4: bij Tweede Kamer ingediend, verslag Tweede Kamer nog uit te brengen
5: verslag Tweede Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
6: gereed voor plenaire behandeling in Tweede Kamer
7: aanvaard in Tweede Kamer en ingediend bij Eerste Kamer, verslag nog uit te brengen
8: verslag Eerste Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
9: gereed voor plenaire behandeling in Eerste Kamer
-4-
# 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
versie: 23-07-2017
Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door:
A. Tweede Kamer
MINISTERIE: BZK
Kamerstuk nr.
A 31117
B
C 31467
Titel wetsvoorstel
Wet veiligheidsregio's
Doorzettingsmacht burgemeester richting instellingen en overlastgevende gezinnen
Wijziging Gemeentewet i.v.m. maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast
D 31561
Wijziging Wet schadeloosstelling uitkeringen en pensioen leden EP i.v.m. totstandkoming Statuut 5
leden EP
Wijziging Paspoortwet i.v.m. herinrichten reisdocumentenadministratie en opnemen
6
vingerafdrukken
E 31324
Motivering wetsvoorstellen:
A.
B.
C.
D.
E.
Urgentie i.v.m. afspraken daarover in het Bestuursakkoord Rijk – VNG d.d. 4 juli 2007
De ernst van de maatschappelijke problematiek maakt een oplossing politiek urgent
De ernst van de overlastproblematiek noodzaakt tot voortvarende behandeling
Betreft EG-implementatie; wet moet tijdig vóór nieuwe EP-verkiezingen in werking zijn
Betreft EG-implementatie
1: departementale voorbereiding
2: aanhangig bij (R )MR
3: in adviesprocedure Raad van State
4: bij Tweede Kamer ingediend, verslag Tweede Kamer nog uit te brengen
5: verslag Tweede Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
6: gereed voor plenaire behandeling in Tweede Kamer
7: aanvaard in Tweede Kamer en ingediend bij Eerste Kamer, verslag nog uit te brengen
8: verslag Eerste Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
9: gereed voor plenaire behandeling in Eerste Kamer
-5-
Status
5
1
5
# 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
versie: 23-07-2017
Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door:
A. Tweede Kamer
MINISTERIE: OCW
Kamerstuk nr.
A
B 31 411
C
Titel wetsvoorstel
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe mediawet 200* i.v.m. organisatie/financiering publieke omroep
Voorstel van Wet, houdende instelling van een College voor examens, alsmede houdende wijziging van de Wet op het
onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs
Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet
verzelfstandiging Informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het
vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding
Status
3
6
3
Motivering wetsvoorstellen:
A. Omdat procedure nieuwe erkenningverlening start in 2009 is aanvaarding Tk voor kerst zeer wenselijk
B. Inwerkingtreding per 01.01.2009 gewenst
C. Inwerkingtreding 1 augustus 2009 om vanaf dat schooljaar wettelijke basis te hebben voor verzuimmelding via de IB-Groep; in het
(huidige) schooljaar 2008-2009 wordt gefaseerd landelijk uitgerold; onderdeel van het kabinetsbeleid ter bestrijding van het voortijdig
schoolverlaten
1: departementale voorbereiding
2: aanhangig bij (R )MR
3: in adviesprocedure Raad van State
4: bij Tweede Kamer ingediend, verslag Tweede Kamer nog uit te brengen
5: verslag Tweede Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
6: gereed voor plenaire behandeling in Tweede Kamer
7: aanvaard in Tweede Kamer en ingediend bij Eerste Kamer, verslag nog uit te brengen
8: verslag Eerste Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
9: gereed voor plenaire behandeling in Eerste Kamer
-6-
# 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
versie: 23-07-2017
Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door:
Ministerie van Financiën heeft geen voorstellen
-7-
# 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
versie: 23-07-2017
Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door:
Ministerie van Defensie heeft geen voorstellen
-8-
# 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
versie: 23-07-2017
Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door:
A. Tweede Kamer
MINISTERIE: VROM
Kamerstuk nr.
A
Titel wetsvoorstel
Wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het ministerie van VROM in
verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten
Status
3
Motivering wetsvoorstellen:
A. In verband met de codificatie van richtlijn 96/61/EG van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging (IPPC-richtlijn) is een aantal wijzigingen, zoals verwijzing naar het gewijzigde richtlijnnummer, in het wetsvoorstel
opgenomen die zo spoedig mogelijk in werking moeten treden. Wijzigingen in verband met de codificatie dienen meteen in te gaan
ondanks het ontbreken van een implementatietermijn. Het betreft een wetvoorstel waarin wetstechnische gebreken worden hersteld
en een aantal wijzigingen van ondergeschikte en niet beleidsinhoudelijke aard worden aangebracht. Dit voorstel bevat ook
wijzigingen van de WRO en van de invoeringswet WRO met betrekking tot lacunes in het overgangsrecht die met terugwerkende
kracht tot 1 juli 2008 in werking moeten treden.
1: departementale voorbereiding
2: aanhangig bij (R )MR
3: in adviesprocedure Raad van State
4: bij Tweede Kamer ingediend, verslag Tweede Kamer nog uit te brengen
5: verslag Tweede Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
6: gereed voor plenaire behandeling in Tweede Kamer
7: aanvaard in Tweede Kamer en ingediend bij Eerste Kamer, verslag nog uit te brengen
8: verslag Eerste Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
9: gereed voor plenaire behandeling in Eerste Kamer
-9-
# 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
versie: 23-07-2017
Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door:
A. Tweede Kamer
MINISTERIE: VenW
Kamerstuk nr.
A 31 562
Titel wetsvoorstel
Status
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een herziening en vereenvoudiging 4
van de voertuigregelgeving en ter implementatie van richtlijn nr. 2007/46/EG
Motivering wetsvoorstellen:
A. Het wetsvoorstel strekt ter implementatie van richtlijn nr. 2007/46/EG met als implementatiedatum 29 april 2009. Gezien de termijn
benodigd voor de behandeling in de Eerste Kamer en de afhandeling van de uitvoeringsregelgeving, is behandeling door de Tweede
Kamer voor het kerstreces wenselijk.
1: departementale voorbereiding
2: aanhangig bij (R )MR
3: in adviesprocedure Raad van State
4: bij Tweede Kamer ingediend, verslag Tweede Kamer nog uit te brengen
5: verslag Tweede Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
6: gereed voor plenaire behandeling in Tweede Kamer
7: aanvaard in Tweede Kamer en ingediend bij Eerste Kamer, verslag nog uit te brengen
8: verslag Eerste Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
9: gereed voor plenaire behandeling in Eerste Kamer
- 10 -
# 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
versie: 23-07-2017
Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door:
A. Tweede Kamer
MINISTERIE: EZ
Kamerstuk nr.
A 31 540
B 31 579
Titel wetsvoorstel
Status
Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in verband met uitsluiting 4
van huisaansluitingen
Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne 4
markt (Dienstenwet)
Motivering wetsvoorstellen:
A. Betreft toezegging aan de Eerste Kamer om huisaansluitingen buiten de werkingssfeer van de Wet informatie-uitwisseling
ondergrondse netten te brengen.
B. Implementatietermijn verstrijkt 28 december 2009. Voor de invulling van de feitelijke implementatiewerkzaamheden en de
voorbereiding van de aanpassingswetgeving is van belang dat zo snel mogelijk (ruim voor de implementatietermijn) vaststaat op
welke wijze de hoofdverplichtingen van de richtlijn in Nederland zullen worden geïmplementeerd.
1: departementale voorbereiding
2: aanhangig bij (R )MR
3: in adviesprocedure Raad van State
4: bij Tweede Kamer ingediend, verslag Tweede Kamer nog uit te brengen
5: verslag Tweede Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
6: gereed voor plenaire behandeling in Tweede Kamer
7: aanvaard in Tweede Kamer en ingediend bij Eerste Kamer, verslag nog uit te brengen
8: verslag Eerste Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
9: gereed voor plenaire behandeling in Eerste Kamer
- 11 -
# 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
versie: 23-07-2017
Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door:
A. Tweede Kamer
MINISTERIE: LNV
Kamerstuk nr.
A
B 31389
Titel wetsvoorstel
Status
Wijziging Gezondheids- en welzijnswet voor dieren tot het opnemen van bestuurlijke boetes 3
Wetsvoorstel Wet dieren
5
Motivering wetsvoorstellen:
A. Tussentijdse aanvulling vooruitlopend op Wet dieren, nodig n.a.v. politieke toezegging minister van LNV. Spoed gewenst vanwege
aard van de problematiek en de winst die naar verwacht met bestuurlijke boetes kan worden behaald bij de naleving.
B. Belangrijk onderdeel van beleid en wens dit wetsvoorstel te realiseren binnen de kabinetsperiode.
1: departementale voorbereiding
2: aanhangig bij (R )MR
3: in adviesprocedure Raad van State
4: bij Tweede Kamer ingediend, verslag Tweede Kamer nog uit te brengen
5: verslag Tweede Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
6: gereed voor plenaire behandeling in Tweede Kamer
7: aanvaard in Tweede Kamer en ingediend bij Eerste Kamer, verslag nog uit te brengen
8: verslag Eerste Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
9: gereed voor plenaire behandeling in Eerste Kamer
- 12 -
# 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
versie: 23-07-2017
Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door:
A. Tweede Kamer
MINISTERIE: SZW
Kamerstuk nr.
A
B 31713
C
D
E
F
G 31586
Titel wetsvoorstel
Wijziging van de WW i.v.m. het vergroten van de kans op werk van langdurig werklozen (passende arbeid)
Wijziging van de ZW om uitkering van ziekengeld mogelijk te maken aan personen die op zaterdagen en zondagen
werken
Wetsvoorstel Regeling van de rechtsgevolgen van het niet-meewerken aan een huisbezoek i.v.m. controle van de
leefsituatie in de sociale zekerheid
Wetsvoorstel loonaansprakelijkheid inlener BW
Wetsvoorstel Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
Wetsvoorstel investeren in jongeren
Wetsvoorstel medewerking schuldregelingen
Status
3
4
1
3
3
3
4
Motivering wetsvoorstellen:
A. Wetsvoorstel is een onderdeel van de invoering van de voorstellen van de commissie Arbeidsparticipatie, beoogde inwerkingtreding
1 januari 2009
B. Wetsvoorstel is belangrijk voor belanghebbenden en een uitdrukkelijke wens van de Kamer
C. Wetsvoorstel is van belang voor handhaving sociale zekerheid
D. Met deze wet wordt een verdere stap gemaakt in de aanpak van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche
E. Wetsvoorstel moet op 1 april 2009 in werking treden
F. In het Coalitieakkoord is afgesproken dat er voor jongeren tot 27 jaar een leer/werkplicht gaat gelden. Behandeling in de TK en het
aanhangig maken van het wetsvoorstel bij de EK voor het kerstreces is gewenst omdat gemeenten dan volgens de gebruikelijke
procedure 3 maanden de tijd hebben zich voor te bereiden op het nieuwe wetsvoorstel. Invoeringsdatum is 1-7-2009
G. Belang van de uitvoeringspraktijk om mee te kunnen werken aan minnelijke schuldregelingen
1: departementale voorbereiding
2: aanhangig bij (R )MR
3: in adviesprocedure Raad van State
4: bij Tweede Kamer ingediend, verslag Tweede Kamer nog uit te brengen
5: verslag Tweede Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
- 13 -
# 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
versie: 23-07-2017
6: gereed voor plenaire behandeling in Tweede Kamer
7: aanvaard in Tweede Kamer en ingediend bij Eerste Kamer, verslag nog uit te brengen
8: verslag Eerste Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
9: gereed voor plenaire behandeling in Eerste Kamer
- 14 -
# 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
versie: 23-07-2017
Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door:
A. Tweede Kamer
MINISTERIE: VWS
Kamerstuk nr.
A
B
C 31466
D 31452
E
F
Titel wetsvoorstel
Wijziging van de Wmo wat betreft wijze waarop aanspraak op individuele voorziening
waarmee beoogd wordt een persoon in staat te stellen een huishouden te voeren tot gelding
kan worden gebracht
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg in verband met de invoering van
een maatstafsysteem
Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de
elektronische informatie uitwisseling in de zorg
Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met
evaluatie en herstel van onvolledige implementatie van Rl. 2001/20/EG
Wijziging van de Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag houdende maatregelen
om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen
wanbetalers)
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in
verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking
Motivering wetsvoorstellen:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Uitkering behoeft wettelijke basis
Invoering maatstafconcurrentie per 2010 behoeft wettelijke basis
Tijdige invoering EPD alleen mogelijk als wetsvoorstel op tijd gereed is
Snelle invoering digitale aanlevering en snelle reparatie implementatieprobleem
Oplossen wanbetalersproblematiek
Taakherschikking noodzakelijk onderdeel oplossing arbeidsmarktproblematiek
1: departementale voorbereiding
2: aanhangig bij (R )MR
3: in adviesprocedure Raad van State
4: bij Tweede Kamer ingediend, verslag Tweede Kamer nog uit te brengen
- 15 -
Status
3
3
6
5
3
3
# 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
versie: 23-07-2017
5: verslag Tweede Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
6: gereed voor plenaire behandeling in Tweede Kamer
7: aanvaard in Tweede Kamer en ingediend bij Eerste Kamer, verslag nog uit te brengen
8: verslag Eerste Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
9: gereed voor plenaire behandeling in Eerste Kamer
- 16 -
# 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
versie: 23-07-2017
Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door:
A. Tweede Kamer
JG
Kamerstuk nr.
A
B
Titel wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg ivm de introductie v.e. verwijsindex waarin
jeugdigen kunnen worden gemeld die bepaalde risico's lopen (verwijsindex risico's
jeugdigen)
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met wijziging van de financiering en
enige andere zaken
Motivering wetsvoorstellen:
A. Snelle versterking van instrumentarium aanpak problemen jeugdigen
B. Huidige wettelijke basis voor financiering jeugdzorg vervalt 2009
1: departementale voorbereiding
2: aanhangig bij (R )MR
3: in adviesprocedure Raad van State
4: bij Tweede Kamer ingediend, verslag Tweede Kamer nog uit te brengen
5: verslag Tweede Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
6: gereed voor plenaire behandeling in Tweede Kamer
7: aanvaard in Tweede Kamer en ingediend bij Eerste Kamer, verslag nog uit te brengen
8: verslag Eerste Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
9: gereed voor plenaire behandeling in Eerste Kamer
- 17 -
Status
3
1
# 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen
versie: 23-07-2017
Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door:
A. Tweede Kamer
WWI
Kamerstuk nr.
A 31 439
Titel wetsvoorstel
Status
Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de behandeling en 5
registratie van klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke
antidiscriminatievoorzieningen)
Motivering wetsvoorstellen:
A. De Minister voor WWI wil het wetsvoorstel z.s.m. behandelen in de Tweede Kamer. Zij heeft aangegeven dat haar intentie is dat de
wet op 1 januari 2009 in werking treedt n.a.v. Kamervragen (Aanhangsel Handelingen II 2007/08, nr. 2487). Hoewel deze planning
waarschijnlijk niet meer haalbaar is, is het wenselijk dat de wet in ieder geval z.s.m. na 1 januari 2009 in werking treedt.
1: departementale voorbereiding
2: aanhangig bij (R )MR
3: in adviesprocedure Raad van State
4: bij Tweede Kamer ingediend, verslag Tweede Kamer nog uit te brengen
5: verslag Tweede Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
6: gereed voor plenaire behandeling in Tweede Kamer
7: aanvaard in Tweede Kamer en ingediend bij Eerste Kamer, verslag nog uit te brengen
8: verslag Eerste Kamer uitgebracht, nota naar aanleiding van het verslag nog uit te brengen
9: gereed voor plenaire behandeling in Eerste Kamer
- 18 -
Download