Voor de delegaties gaan hierbij ter bekrachtiging door de Raad

advertisement
Brussel, 16 februari 2015
(OR. en)
Raad van de
Europese Unie
6140/15
SOC 66
EMPL 27
ECOFIN 93
SAN 44
INGEKOMEN DOCUMENT
van:
Het Comité voor sociale bescherming (SPC)
aan:
het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) / de Raad (Epsco)
Betreft:
Financieringsregelingen en de effectiviteit en efficiëntie van de toewijzing van
middelen: gezamenlijk verslag van het Comité voor sociale bescherming en
de Commissie
- Bekrachtiging van de kernboodschappen
Voor de delegaties gaan hierbij ter bekrachtiging door de Raad (Epsco) op 9 maart 2015 de
kernboodschappen van het in hoofde genoemde gezamenlijk verslag.
Het volledige verslag staat in document 6140/15 ADD 1 en de overzichten per land in
document 6140/15 ADD 2.
_______________________
6140/15
DG B 3A
dau/GRA/jg
1
NL
Het Comité voor sociale bescherming
Socialebeschermingsstelsels in de EU:
Financieringsregelingen en de
effectiviteit en efficiëntie van
de toewijzing van middelen
Verslag van het Comité voor sociale bescherming en
de Europese Commissie
Kernboodschappen
1.
Sociale bescherming is een integrerend deel van het functioneren van zeer inclusieve en
sterk presterende sociale markteconomieën met een hoge werkgelegenheidsgraad. De
hoge prioriteit die in de Europese Unie aan sociale bescherming wordt gegeven, komt tot
uiting in de hoge sociale uitgaven in de meeste lidstaten, waar gemiddeld bijna 30% van het
bbp naar sociale bescherming gaat. In goed opgezette socialebeschermingsstelsels worden
daarbij de onderling gerelateerde doelstellingen inzake bescherming, stabilisatie en sociale
investeringen op een evenwichtige manier gecombineerd.
2.
De dringende noodzaak, als gevolg van de crisis, om de overheidsfinanciën te
consolideren, komt nu bovenop de druk van de vergrijzing op de socialebeschermingsstelsels, die toereikende uitkeringen en diensten zullen moeten verstrekken aan een
toenemend aantal ouderen terwijl de bevolking in de werkende leeftijd krimpt.
6140/15
DG B 3A
dau/GRA/jg
2
NL
3.
Voor het herstel is het van cruciaal belang dat hervormingsstrategieën worden
ontwikkeld die helpen verzekeren dat inclusieve economische groei door adequate en
houdbare socialezekerheidsstelsels wordt ondersteund. Dit vereist dat de lidstaten moeten
proberen de effectiviteit en efficiëntie van hun stelsels te vergroten, mede door sociale
investeringen, die voor mensen van alle leeftijden nuttig kunnen zijn en op langere termijn
hun behoefte om zich te verlaten op sociale bescherming kunnen verminderen.
4.
Een modern beleid inzake sociale bescherming moet de ontwikkeling en ontplooiing
ondersteunen van vaardigheden en competenties die cruciaal zijn voor toekomstige groei
en concurrentiekracht in een kennismaatschappij. Adequate toegang tot uitkeringen en
zorgdiensten en een prominentere rol voor preventie- en activeringsmaatregelen zal het
arbeidspotentieel helpen versterken, mobiliseren en handhaven, waarbij meer mensen in staat
zullen worden gesteld actief aan de samenleving en de economie deel te nemen en een goed
inkomen te verwerven.
5.
Socialebeschermingsstelsels moeten op toekomstgerichte wijze de behoeften van alle
leeftijdsgroepen dekken. De sociale uitgaven moeten gebaseerd zijn op de levensloopbenadering en op het inzicht dat passende sociale bescherming op hoge leeftijd afhangt van
investeringen in een goed opgeleide, gezonde en zeer productieve beroepsbevolking.
6.
Er is een bredere wetenschappelijke onderbouwing nodig voor een algehele evaluatie
van het functioneren van socialebeschermingsstelsels. Vorderingen bij de evaluatie van de
financieringsstructuur, de effectiviteit en efficiëntie, en het op sociale investeringen
afstemmen van socialebeschermingsstelsels in een actueel en toekomstgericht perspectief zijn
van cruciaal belang voor een goed onderbouwde beleidsvorming. Dit verslag is een eerste stap
in de richting van een systematische en vergelijkende evaluatie van de financiering,
effectiviteit en efficiëntie van het sociaal beleid in de Europese Unie.
7.
Bij de beoordeling van de sociale bescherming moet rekening worden gehouden met de
multidimensionale processen die tot maatschappelijke resultaten leiden.
Socialebeschermingsstelsels, die zeer complex van aard zijn, bestaan uit een breed scala van
regelingen en beleidsinstrumenten met verschillende en soms botsende doelstellingen. Dit
vereist een brede aanpak die verder gaat dan afzonderlijke indicatoren en uitdrukkelijk recht
doet aan de meervoudige doelstellingen van het socialebeschermingsbeleid en de daarmee
verband houdende maatschappelijke resultaten en resultaten op werkgelegenheidsgebied.
6140/15
DG B 3A
dau/GRA/jg
3
NL
8.
Een vergelijkende aanpak kan helpen sociale uitdagingen op macroniveau te herkennen.
Op basis van de beschikbare pool van maatschappelijke EU-indicatoren wordt een gestileerd
kader ingevoerd om de toezichtsfocus te verschuiven van de afzonderlijke analyse van
specifieke effecten van sociale bescherming naar de evaluatie van potentiële trade-offs tussen
verschillende terreinen van het sociaal beleid, alsook een meer geïntegreerde benadering van
de interactie van het belasting-, het economisch, het werkgelegenheids- en het sociaal beleid.
9.
Het voorgestelde kader zou een aanvulling kunnen vormen op de bestaande Europese
instrumenten voor maatschappelijk toezicht. De uitgebreide toelichting bij de belangrijkste
kenmerken van socialebeschermingsstelsels in de overzichten per land zou in het EU-kader
voor maatschappelijk toezicht, en met name in het gezamenlijk evaluatiekader, kunnen
worden opgenomen. Conform het gezamenlijk advies van het Comité voor de werkgelegenheid en het PSC over de tussentijdse evaluatie van de Europa 2020-strategie wordt de
SPC-ISG verzocht met concrete voorstellen te komen voor die opneming en meer in het
algemeen voor de herziening van de instrumenten voor maatschappelijke evaluatie van de EU
in het licht van de bevindingen in dit verslag.
10.
Aan de hand van materiaal uit de Europese vergelijkende analyse kan worden
opgemaakt hoe socialebeschermingsregelingen effectiever en efficiënter kunnen worden
gemaakt. Het brede scala van bestaande uitgaven- en financieringsregelingen voor sociale
bescherming vormt een ruime verzameling van verschillende benaderingen voor het
verstrekken van sociale bescherming en is bijgevolg een belangrijke bron voor het delen van
kennis en wederzijds leren. Een grotere transparantie en een betere vergelijkbaarheid van
nationale socialebeleidsregelingen kan de lidstaten aanmoedigen om actief te zoeken naar
manieren om de effectiviteit en efficiëntie van hun stelsels te verbeteren.
11.
De vergelijkende evaluatie van de lidstaten moet een follow-up op nationaal en op
regionaal niveau krijgen. Er kunnen vele redenen zijn waarom het beleid van een land
minder effectief of efficiënt lijkt dan dat van ander. Het in dit verslag voorgestelde instrument
biedt een uitgangspunt voor een diepere analyse van de kenmerken van socialebeschermingsstelsels en de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. Er bestaat een reeks
alternatieve methodes om de analyse op het meest geaggregeerde niveau aan te vullen. Over
het algemeen moeten de vergelijkingen op EU-niveau worden gevolgd door een diepgaande
analyse van de landspecifieke omstandigheden.
____________________
6140/15
DG B 3A
dau/GRA/jg
4
NL
Download