DOC

advertisement
Perscommuniqué
De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden
COR/12/74
Brussel, 30 november 2012
Detachering: het CvdR pleit voor meer controle en betere
bescherming van werknemers
De Europese wetgeving moet worden aangepast om de sociale grondrechten van tijdelijk
gedetacheerde werknemers veilig te stellen. Het Commissievoorstel betreffende de
terbeschikkingstelling van werknemers gaat niet ver genoeg om die doelstelling te bereiken en
moet dus worden verbeterd. Zo luidt de boodschap uit het advies van Alain Hutchinson
(BE/PSE), lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, dat het Comité van de Regio's (CvdR)
tijdens zijn zitting heeft goedgekeurd.
Het CvdR beklemtoont dat de detachering van werknemers in de EU de afgelopen jaren is
toegenomen. Naar schatting worden ieder jaar ongeveer een miljoen werknemers door hun
werkgever naar een andere lidstaat gedetacheerd. Met name België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg
en Polen krijgen met het fenomeen te maken. Opvallend is ook dat de meeste gedetacheerden
werkzaam zijn in de sector bouw en openbare werken.
Tijdens de presentatie van zijn advies zette rapporteur Alain Hutchinson nog eens duidelijk uiteen
waar het hem om ging: "Ik wil op de eerste plaats een einde maken aan de sociale dumping, die
steeds meer gedetacheerde werknemers in de EU treft. Vaak worden die mensen aangeworven enkel
en alleen met het oog op detachering. Ruim vijftien jaar na de eerste Detacheringsrichtlijn en na vele
arresten van het Hof van Justitie in Luxemburg is het nu tijd om voor eens en altijd duidelijkheid te
verschaffen over de sociale zekerheid en arbeidsbescherming, en de juridische bepalingen op dit
gebied waar nodig aan te vullen. Vandaar dus mijn voorstellen voor wijziging van de Commissietekst".
In het CvdR-advies is dan ook een reeks wijzigingsvoorstellen terug te vinden die betrekking hebben
op het Commissievoorstel voor een herziening van de richtlijn. Het gaat o.m. om detachering uit derde
landen en de invoering van een "niet-verlagingsclausule" die moet voorkomen dat met de omzetting
van de richtlijn de hoogste nationale beschermingsniveaus naar beneden gaan. Ook zou het CvdR
graag zien dat meer aandacht wordt besteed aan de territoriale dimensie van detachering. Dit houdt
in dat de samenwerking tussen de overheden uit de verschillende lidstaten wordt versterkt, m.n. in het
geval van grensregio's. Het voorstel van de rapporteur om het aantal niveaus van onderaanneming te
beperken, werd eveneens door de voltallige vergadering goedgekeurd.
Het Comité verheugt zich over de intrekking van het Commissievoorstel voor een verordening (Monti
II), waarmee het recht van gedetacheerde werknemers om collectieve acties te voeren zou worden
geregeld. Het sluit zich aan bij de twaalf nationale parlementen die van mening zijn dat de EU op
grond van het subsidiariteitsbeginsel niet bevoegd is om wetgeving vast te stellen inzake het
stakingsrecht. Wel geven de CvdR-leden toe dat de intrekking van de tekst een juridisch vacuüm op
Europees niveau achterlaat. Zij roepen de Commissie dan ook op met een tekst te komen die de
sociale grondrechten (het recht om collectief te onderhandelen en het recht op vakbondsacties)
duidelijk laat prevaleren boven de economische vrijheden (het recht op vrije vestiging en vrije
dienstverlening).
Net voor de goedkeuring van het CvdR-advies is in de commissie Werkgelegenheid van het
Europees Parlement op 28 november al heftig gedebatteerd over een eerste ontwerpverslag ter zake,
en m.n. over regels voor onderaanneming. Het EP zal zijn advies over deze kwestie in principe in mei
2013 goedkeuren.
Meer informatie:

Ontwerpadvies van het Comité van de Regio's "De terbeschikkingstelling van werknemers met het
oog op het verrichten van diensten" (de definitieve versie zal binnenkort beschikbaar zijn)
Het Comité van de Regio's
Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De
344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale
overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te
betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de
Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en
steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten
worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel
of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.
Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu
Volg ons op Twitter: EU_CoR
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nathalie Vandelle
Tel.: +32.2282.24.99
[email protected]
Eerdere perscommuniqués
Download