Statement: Duurzame Ontwikkelingen vanuit het Europees Parlement

advertisement
Statement:
Duurzame Ontwikkelingen vanuit het Europees Parlement
Presentatie: Rianne Meester-Broertjes, Vereniging Wageningse Ingenieurs (VWI)
Stelling:
De NVR vindt het belangrijk dat de doelstelling van Duurzame Ontwikkeling, zijnde een
balans tussen sociale, ecologische en economische invalshoeken en belangen, een
belangrijke rol speelt in de Europese besluitvorming. En dat de uitvoering van al bestaande
Europese regels op hun invloed op duurzaamheid worden getoetst en zo nodig aangepast.
Toelichting:
Duurzame ontwikkeling is de laatste jaren uitgegroeid tot een breed gedragen en
internationaal gehanteerde doelstelling, omdat de aarde alleen dan behouden kan blijven, als
het beheer ervan op een verantwoorde wijze geschiedt met grote aandacht voor nadelige
langetermijn effecten. Dit betekent niet dat er niets mag veranderen, maar wel dat deze
veranderingen zodanig moeten zijn, dat de kans op het voortbestaan van het systeem: aarde
voor mens, dier en plant, gegarandeerd en geoptimaliseerd wordt, zowel in de Westerse
wereld als in de ontwikkelingslanden.
Duurzaamheid (sustainability) richt zich op de fysieke aarde zelf, te weten de gevolgen voor
klimaat, energie, water, lucht en biodiversiteit, op de mensen die er wonen en werken
(ontwikkelingskansen, gezondheid, voeding, een gezonde geest), en op een duurzame
economische beschikbaarheid (kosten en baten – in geld en in natura). Samengevat betekent
dit, dat People, Planet en Prosperity in balans moeten zijn.
Nu de kennis over duurzame ontwikkeling en de kennis van duurzame technieken toeneemt,
maar daarnaast de kwaliteit van de planeet (klimaatprobleem, biodiversiteit) afneemt en ook
de welvaart door de financiële crisis onder druk staat, is het van belang om vanuit de politiek
een duurzame koers te varen. Echte participatie van de verschillende stakeholders, en
daarbinnen de major groups, zoals vrouwen, is noodzakelijk. Deze participatie beperkt zich
niet tot consultatie, maar betekent een actieve deelname van alle betrokkenen.
Dit betekent dat bij het handelen van de Europese Unie duurzame ontwikkeling de leidraad
moet zijn. Zowel bij de eigen acties, zoals bij het ontwikkelen en verlenen van Europese
subsidies, het Europese kartelbeleid en de bijdrage van de Europese Unie in de World Trade
Organisation, alsook in de doorwerking van de Europese regelgeving in de Europese landen.
Een hernieuwde economie moet minder energie gebruiken en beter omgaan met de natuur.
Het is van belang om vanuit het Europees Parlement expliciet te benadrukken dat de
deelnemende landen de Europese regelgeving uitvoeren en zo nodig verbeteren en niet
wachten tot zij door het Europese Hof hiertoe worden gedwongen.
Vraag:
Hoe denkt u (uw partij) dit de komende jaren te verwezenlijken? Hoe denkt u te bevorderen
dat afspraken over participatie (bijv. op grond van art. 14-1 van de ER Water Directive en die
uit de Aarhus Conventie), daar daadwerkelijk in worden meegenomen en geïmplementeerd?
Hoe gaat u zonne-energie bevorderen? Welke maatregelen wilt u voorstellen om minder
verspilling van energie en grondstoffen te bevorderen?
Download