Uploaded by daanvdb92

De Europese Unie

advertisement
Ontstaan en doel van de Europese Unie
De Europese Unie of de EU is een intergouvernementele en supranationale organisatie van Europese
staten, die momenteel uit 28 lidstaten bestaat.
Binnen de EU wordt er onder andere samengewerkt op politiek, economisch en juridisch vlak.
De Europese Unie is onder deze naam opgericht door het Verdrag van Maastricht.
Vele aspecten van de EU bestonden echter al in de voorlopers van deze Unie, daterend uit de jaren ’50.
Belangrijkste instellingen binnen de EU :
Ministerraad
De Raad van de Europese Unie vertegenwoordigt de lidstaten op het niveau van de Europese Unie en
is de BELANGRIJKSTE INSTELLING waar het gaat om besluitvorming.
De regeringsvertegenwoordigers die in de Raad zitting hebben, zijn hun politieke verantwoording
verschuldigd aan hun nationaal parlement.
Europees Parlement
Het Europees Parlement is de direct gekozen volksvertegenwoordiging van de EU.
Het is het enigste instituut van de EU dat direct door de burgers wordt gekozen:
hiervoor vinden 1 keer per 5 jaar de Europese verkiezingen plaats in de diverse lidstaten.
Het Europese Parlement stelt samen met de Raad van Ministers, de Europese wetgeving op.
Europese Commissie
De Europese Commissie belichaamt en behartigt het algemeen belang van de EU.
De voorzitter én de leden van de Commissie worden door de lidstaten benoemd, na goedkeuring door
het Europees Parlement.
Download