Actuele vraagstukken van de Europese politieke

advertisement
Besluitvorming in de Europese Unie
Richtlijnen / verordeningenopdracht
Doelstelling : dring door tot in het hart van de Europese besluitvorming en ontdek niet alleen
de juridische procedures maar vooral de feitelijke mechanismen (macht, belangen, informele
kanalen, specifieke gewoonten en gebruiken, …). Doe dit a.d.h.v. een (ogenschijnlijk)
technisch dossier uit een bepaald beleidsdomein, waarop een trajectanalyse wordt
uitgevoerd.
Opdracht :
a) Wat ligt aan de basis van het voorstel / besluit ?
Bijv.: waren er impulsen van de Europese Raad ?; werd er in het betreffende domein een
witboek, groenboek, mededeling, actieprogramma gepubliceerd (goedgekeurd) door de
Commissie, waarin het voorstel / besluit al op een of andere manier werd aangekondigd /
verantwoord (en wat was het standpunt van de Raad) ?; gaat het om een internationale
verplichting waaraan de EU voldoet (naleven van multilaterale afspraken) ?; had de Raad
een opdracht gegeven aan de Commissie ?
Informatiebronnen : verslagen van de Raad en Europese Raad, witboeken / groenboeken
(internet); multilaterale afspraken en verdragen (doorgaans ook op internet, via de website
van de betrokken internationale organisatie); ‘memorie van toelichting’ (zie de tekst van het
commissievoorstel – cf. internet), achtergrondinformatie in oeil, etc.
b) In welke fase bevindt het voorstel zich of welke fasen heeft het besluit doorlopen ?
De meeste dossiers volgen de medebeslissingsprocedure (soms wijziging van
rechtsgrondslag of van procedure tijdens het verloop). Welke consultaties en besluiten zijn er
al geweest, in welke fase zit het dossier nu ?
Informatiebronnen : pre-lex en oeil.
c) Doelstelling
Niet te technisch ; tevens situeren in de bredere EU-doelstellingen voor dit beleidsdomein.
Informatiebronnen: eigen redenering, ‘memorie van toelichting’ (zie de tekst van het
commissievoorstel – cf. internet), achtergrondinformatie in oeil, witboeken / groenboeken /
mededelingen / actieprogramma’s, etc.
d) Standpunten van de betrokken actoren
Voor welke actoren (lidstaten, instellingen, belangengroepen, …) zal het voorstel welke
consequenties hebben ? Hoe is hun houding ?
Informatiebronnen : Agence Europe (papieren versie), websites van de belangengroepen,
adviezen van diverse adviesorganen (Comité van de Regio’s of Economisch en Sociaal
Comité, via internet), ‘klassieke’ media, heel waardevol zijn vaak ook de precieze notulen
van de Raadszittingen en de addenda (met stemverklaringen e.d.) (via internet).
1
e) Knelpunten
Waarover is er duidelijk geen consensus tussen de betrokken partijen ?
Informatiebronnen : Agence Europe, kritische lezing van verslagen of adviezen van Raad,
Parlement, Comité van de Regio’s, Economisch en Sociaal comité (websites), etc.
f) Mogelijke impact in België
Is de richtlijn makkelijk om te zetten ? Welke reputatie heeft België in dit beleidsdomein
m.b.t. omzetting ?
Informatiebronnen : Belgische media, evt. scoreborden van de Commissie
(http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm), etc.
g) Forward look
Doe een poging om de uitkomst van het dossier in te schatten (tenzij het uiteraard om een
afgerond dossier gaat). Welke zijn de alternatieven ? Welke hebben hoeveel kans ? etc.
Samenvatting informatiebronnen :
Agence Europe (Bulletin Quotidien Europe), EU-observer, Euractiv, Eupolitix
(www.euobserver.com, www.euractiv.com, www.eupolitix.com), elektronische archieven van
diverse binnen- en buitenlandse media (Mediargus, Economist, etc.), conclusies van Raden
en Europese Raden, mededelingen, actieprogramma’s, groenboeken, witboeken (via
Europa-website), standpunten en adviezen van Comité van de Regio’s, Economisch en
Sociaal Comité, Parlementscommissie, etc. (allemaal via Europa-website), soms
gespecialiseerde tijdschriften (Europa van Morgen, Internationale Spectator), databanken
(vnl. pre-lex en oeil), Publicatieblad.
Heel interessant is ook deze bron:
http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=MBZ421546
(fiches van de meeste lopende dossiers, samengesteld door het Nederlandse ministerie van
buitenlandse zaken)
Plaats / datum mondelinge evaluatie wordt later bepaald.
Schriftelijk verslag wordt ingediend 1 week vóór de presentatie.
2
Download