Samen naar een hoger doel: over cascaderen en

advertisement
Samen naar een hoger doel: over cascaderen en effectiviteit
Buitenishetduidelijkherfst,eninveelorganisatiesisdathetmomentwaaropdekoersende
plannenvoorhetkomendejaarwordenvastgesteld.Somsbelandikineenorganisatiewaarhard
gewerktwordt,maarwaareeneenduidigekoersontbreekt.Datereffectiviteitverlorengaatinzo
eenorganisatiebehoeftnauwelijksbetoog.Maarheelvoordehandliggendiseenoplossing
blijkbaarniet;daarvoorkomthetnogtévaakvoor.
Eensindezoveeltijdzouelkeorganisatiezichmoetenafvragenwaarvoorzijopdeez'aardis,wat
dewerkelijkebedoelingisvanhaarbestaan.Diedoelstellingkanhoogdravendzijn('dewereldeen
stukjemooiermaken')enissomsookheelplat('geldverdienenvooronzeaandeelhouders').Geen
waardeoordeelvanmijnkant;iedermagvoorzichbepalenwaaraanhijwilbijdrageninzijn
werkzameleven.Maarvoormedewerkersopalleniveausishetwelvanbelangomtewetenwat
dezeultiemeambitievanhunwerkgeveris.Enerzijdsomvoorzichzelfuittekunnenmakenofdat
pastbijhunpersoonlijkewaardenpakket;anderzijdsomdaarookbewusteenbijdrageaante
kunnenleveren.Watdateerstebetreft:ikbenzeervoordiversiteit,nietalleeninaangeboren
kenmerkenmaarookinmeningenmentaliteit.Maarenigeovereenkomstinonderliggende
overtuigingmoeterwelzijn;hetzoubesteengekkekeuzezijnombijABNAMROtegaanwerken
alsjeovertuigdantikapitalistbent,bijvoorbeeld.Enbijhettweede:onderschatvooralnietde
krachtdieuitgaatvaneenintrinsiekgemotiveerdemedewerker.Datisechtdoodzonde.
Entochgebeurthettevaakdatdelinktussenhethogere
doelendedagelijksewerkzaamhedenverrevanhelderis.
Omdaterteveellagentussenzitten,omdatereen
reorganisatieheeftplaatsgevonden,omdatde
communicatietewensenoverlaat...Ofdooreen
combinatievanfactoren.
Dezesituatiekanlangdurigvoortbestaanzonderdat
iemandaandebeltrekt.Dedirectiestaatvervandewerkvloer,somsinletterlijkezin.Het
overdragenvandecorporatedoelstellingenverlooptviadiverseschijven,waarbijveelinformatie
verlorengaatofwordtvervormd.Deomgekeerdewegwordtnietgetoetst.Elkehiërarchischelaag
krijgtzijndoelstellingen‘vanboven’maarwordtnietgevraagdomdeuitwerkingvandie
doelstellingenterugtekoppelen.Zoudatconsequentgebeuren,danzouookconsequentgetoetst
wordenofdegeaggregeerdeuitwerkingendaadwerkelijkoptellentotdegezamenlijkeambitie.
Doordezetoetsachterwegetelatenontstaatwildgroeienvervagingvandoelstellingen.
Endatisjammer,wanthetgaattenkostevandeeffectiviteit.
Ongeachtderaisond’êtrevanuworganisatieisdezegebaatbijeen
helderecascadering(doorvertaling)vandoelstellingenvanboven
naarbeneden.Ditstimuleertuwmedewerkersopalleniveausom
eensubstantiëlebijdrageteleverenaandegezamenlijkeopgaveen
creëertdraagvlakvoordeextrainzetdiehiervoorsomsgeleverd
moetworden.
Het‘hoe’vandezeexercitieisopvelemanierenintevullen;het
belangrijksteisechterdatdetoetsintweerichtingenplaatsvindt.
Top-down:zijndeindividueledoelstellingenvanmedewerkers
logischafteleidenuitdeteam-enorganisatiedoelstellingen?En
bottom-up:voeltdecentraledirectiezichookgesteundinderealisatievanhaardoelstellingen
doordeeffortdieindelageneronderwordtgeleverd?
Alsjongestudentleerdeikoverdesamenhangtussenanalyseensynthese,
infeiteisdatwaarhethieromgaat.Verdeeldeambitieinkleine,‘hapklare’
brokjesenvoegderesultatenweersamentoteeninspirerendgeheel.Loop
alsdirecteurofmanagereensoverdewerkvloerensteljezelfende
medewerkersdevraaghoedezetweerichtingsalignmentzichmanifesteert.
Gametjemenseningesprekendeeljouwuitdaging,daagzeuitommeete
denkenentewerken.Enweesnietverbaasdalsdaarmeejeeigenwerkeen
stukgemakkelijkerIsgeworden.
PeaxConsult–oktober2016
Voormeerinformatie:www.futureproof.nu
Tijdvooreengesprek?Bel06-54687600
Download