NOTULEN van de jaarvergadering van de UPDB d.d. 1 februari

advertisement
NOTULEN van de jaarvergadering van de UPDB
d.d. 1 februari 2017 in “Het Lichtpunt” te Zeist
Aanwezig:
Afgevaardigden van ADC Amerongen, ADG Amersfoort, dc Austerlitz, DAWO Woudenberg, dc
Loosdrecht, Het Groene Hart Nieuwerbrug, Gooi en Eemland, Bunschoten / Baarn, LDV Loenen, Ons
Genoegen Utrecht en UDG-Vriendenkring Utrecht.
Namens het UPDB-bestuur: Paul de Heus (voorzitter a.i. ), Ben van der Linden, Cock van Wijk, Erik
Maijenburg, Ton van der Ploeg en Teus de Mik (notulist).
Afwezig met kennisgeving: Cees Strooper, Jelmer Martens en Evert van Grondelle.
Afwezig zonder kennisgeving: Zenderstad IJsselstein
1. OPENING
Voorzitter a.i. Paul de Heus opent om 20.00 uur de vergadering. Hij heet ons allen welkom
en memoreert het overlijden van hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Vervolgens neemt de vergadering enkele ogenblikken stilte in acht.
2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Een verslag van de kascommissie. Dat wordt behandeld bij agendapunt 7.
Daarnaast de afmelding van de afwezige leden.
3. NOTULEN jaarvergadering van 3 februari 2016
Harry de Waard vraagt naar de activiteiten van de jeugd. Die mist hij op de website.
De jeugdleider belooft zich daarvoor meer in te zetten.
Vervolgens worden de notulen goedgekeurd.
4. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS
De KNDB gaat voor het lidmaatschap weer een gebroken boekjaar gaat hanteren, dat loopt
van 1 juli tot en met 30 juni. Daarom wordt in het vervolg voor het bepalen van het ledental
van de KNDB als peildatum 1 juli aangehouden.
Het jaarverslag wordt verder zonder op-en aanmerkingen goedgekeurd.
5. JAARVERSLAG VAN DE COÖRDINATOR JEUGDZAKEN
Wegens tijdgebrek is er geen verslag gemaakt. Afgezien van een kort tussentijds verslag
zullen op de volgende jaarvergadering twee jaarverslagen gepresenteerd worden.
6. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
Ben geeft een korte toelichting op het verloop en de presentatie van de cijfers. Die zien er
opnieuw zeer rooskleurig uit. Henk Zoonen mist de aansluiting tussen de Balans en het
overzicht van de baten en lasten. Dat komt doordat het kasstelsel gehanteerd wordt,
waarbij eigenlijk geen balans hoort. Mutaties op het vermogen lopen normaliter via het
overzicht van baten en lasten.
Ben heeft vanwege de combinatieteams moeite met het juist toerekenen van de
kilometervergoedingen aan de clubs. Hij stelt voor die, mede door het geringe belang, in het
vervolg achterwege te laten. De vergadering gaat daarmee akkoord.
Het verslag wordt met applaus goedgekeurd.
7. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
1
Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen. Daarin wordt aanbevolen, de
penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid. Dat wordt -opnieuw- met
applaus- bekrachtigd.
8. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE
Voor de controle van 2017 worden benoemd Gerhard de Graaf en Sjef Valk jr., en als
reserve Wim Muijs.
9. BEGROTING 2017
De begroting voor 2017 wordt op enkele punten toegelicht. De contributie blijft hetzelfde
als in 2016. Na deze toelichting wordt de begroting goedgekeurd.
10. INVENTARISATIE RONDVRAAG
Ton van der Ploeg, Teus de Mik, Harry de Waard, Henk Zoonen en Gerard Benning geven
zich op voor de rondvraag.
11. AOW-kampioenschap
Dit wordt een toernooi voor 65-plussers. De AOW-leeftijd hanteren is moeilijk, omdat die
voorlopig steeds met een of meer maanden zal blijven stijgen. Men toont wel interesse,
daarom zal het bestuur dit idee verder uitwerken. Te denken valt aan de volgende punten:
a. De duur van het toernooi;
b. De periode, februari of augustus;
c. Speeltempo, 1.45 uur ?
d. Wie organiseren dat? Sjef Valk en Harry de Waard (samen met een bestuurslid) tonen
interesse;
e. Waar, Utrecht ?
f. Voor wie? De leden van de UPDB.
12. MASSAKAMP UTRECHT - GELDERLAND
Johan Haijtink heeft aan Teus de Mik gevraagd of er belangstelling zal bestaan om de
massakamp tussen Utrecht en Gelderland nieuw leven in te blazen. Tot 1987 werd die
jaarlijks gespeeld in het restaurant van Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Diverse
aanwezige leden kunnen zich dat nog goed herinneren. Het bestuur zal zich er in gaan
verdiepen en eerst contact opnemen met de leiding van het dierenpark om te zien wat de
mogelijkheden zijn.
13. PROMOTIE/DEGRADATIEREGELING HOOFDKLASSE
Wedstrijdleider Cock van Wijk wil graag alle teams laten spelen in de gezamenlijke slotronde
in Den Hommel. Met een kampioenspoule van 3 clubs en een degradatiepoule van
eveneens 3 clubs vallen er 2 af. Dat wil hij oplossen door de 2 laagst geëindigden een
dubbele degradatiewedstrijd te laten spelen en de 4 hoogst geëindigden een enkele ronde
van 3 wedstrijden te laten spelen. De discussie spitst zich vooral toe op het wel of niet mee
laten tellen van de behaalde punten in de reguliere ronden. Voorkomen moet worden dat er
wedstrijden gespeeld worden die nergens om gaan. Voorbeeld: De nummer 6 heeft 1 punt
en de nummer 5 heeft 6 punten. Als dan de eerder behaalde punten blijven gelden, staat de
uitslag al van te voren vast. De wedstrijdleider zal een voorstel maken.
14. BESTUURSVERKIEZING
Periodiek aftredend zijn de voorzitter en de algemeen adjunct. De voorzittersfunctie is al
enkele jaren vacant, Paul doet opnieuw een oproep aan de aanwezigen om rond te kijken
naar een opvolger.
Algemeen adjunct Teus de Mik wordt met algemene stemmen herkozen.
2
15. LOTING BEKERCOMPETITIE
Er zijn 14 teams opgegeven, dus wordt besloten met twee reserveteams te loten. Omdat
ADC en Loosdrecht er meestal in de eerste ronde uitgaan, worden die twee clubs vooraf aan
elkaar gekoppeld. Daarna is de uitslag van de loting:
Gooi&Eemland afd. Bunschoten I -- Ons Genoegen I
Reserveteam I
-- Austerlitz I
UDG-Vriendenkring I
-- Zenderstad I
Reserveteam II
-- Ons Genoegen II
Het Groene Hart I
-- LDV I
Gooi en Eemland afd. Baarn I
-- ADG II
ADG I
-- UDG-Vriendenkring II
Als Zenderstad een tweede team afvaardigt, komt dat in de plaats van reserveteam I.
De bekerwedstrijden beginnen in week 7. De tweede ronde in week 9, de halve finale in
week 11 en de finale in week 13.
16. RONDVRAAG
 Ton van der Ploeg maakt bekend dat er een reanimatiecursus gegeven kan worden in
Baarn. Kosten € 40,-- euro voor 2 avonden. Per club mag 1 persoon deelnemen op
kosten van de UPDB.
 Teus de Mik is bezig met schooldammen in Wijk bij Duurstede. Daar wordt 15 maart het
schooldamtoernooi gehouden. Op 8 april organiseert de UPDB een halve finale
schooldammen voor Pupillen in IJsselstein.
 Harry de Waard prijst Erik Maijenburg voor zijn inzet voor het persoonlijk
kampioenschap.
 Henk Zoonen komt nog even terug op het ontbreken van het jaarverslag van de
jeugdactiviteiten. Hij vindt dat Ton ten minste een A-4 tje had kunnen presenteren met
de belangrijkste gebeurtenissen.
 Gerard Benning attendeert de vergadering op het 5 e toernooi van Het Groene Hart op 25
februari.
 Erik Maijenburg wijst op “Hilversum denkt” op 8 april. Wegens verbouwing van het
winkelcentrum Hilvertshof zal er weer in een tent gespeeld gaan worden. Voor het eerst
zal deelname ook mogelijk zijn voor dammers buiten de UPDB. Zij kunnen zich daarmee
echter niet plaatsen voor het NK sneldammen. Het speeltempo wordt vastgesteld op 5
minuten en 5 seconden per zet, conform het landelijk gebruik.
 Cock van Wijk vertelt dat de UPDB het plan had om de plaatsing voor de hoofdklasse
sneldammen apart te laten verspelen. Dat om de deelnemers aan het NK ook de kans te
geven zich voor het NK sneldammen te plaatsen. Echter, Wouter Ludwig heeft zich niet
opgegeven voor de halve finale en Ben Provoost hecht daar niet aan. De noodzaak van
een apart toernooitje is daarmee vervallen. Wel is aan Ben Smeenk gevraagd, een van de
Utrechters als eerste reserve voor het sneldammen aan te wijzen.
 Cor van Setten vraagt aan Ton hoeveel scholen uit een plaats aan het provinciaal
kampioenschap mogen meedoen. In het algemeen 1 op de 4 scholen per plaats. Hij
adviseert Cor maar gewoon aan te melden en dan zien hoeveel er van gehonoreerd gaat
worden.
17. SLUITING
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.15 uur de vergadering , bedankt
allen voor hun inbreng en wenst ieder wel thuis.
3
Download