Richtlijnen opstart ondersteuningsmodel 17-18

advertisement
OPSTART ONDERSTEUNINGSMODEL LEERPLICHTONDERWIJS
SCHOOLJAAR 17-18
Zoals jullie allicht al via de media hebben vernomen, is er extra budget vrijgemaakt voor ondersteuning van
leerlingen met specifieke noden in het gewoon onderwijs. Dit extra budget dient voornamelijk om ondersteuning
te voorzien voor kleuters met profiel type 2 en leerlingen met gedragsproblemen die voldoen aan de criteria voor
gemotiveerd verslag of verslag type 3. Dit extra budget komt bovenop de middelen die er al waren voor GON,
ION, GON ASS en wordt samengevoegd met de waarborgregeling. Er bestaat dus geen ‘aparte’ waarborgregeling
meer.
Voor het schooljaar 2017- 2018 blijft de regelgeving ‘geïntegreerd onderwijs’ zoals ze terug te vinden is in het
decreet basisonderwijs, de codex secundair en het Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de inhoud
van het gemotiveerd verslag gelden. De omzendbrief zal wel gewijzigd worden. In afwachting van het definitief
verschijnen van de omzendbrief, wensen we toch al het volgende te communiceren.
Aan het traject dat wij als CLB lopen voor het opmaken van een gemotiveerd verslag of verslag verandert weinig.
De opmaak van (gemotiveerde) verslagen leidt niet meer tot verkrijgen van ‘eenheden’ of een bepaalde ‘duur’
van ondersteuning, omdat de financiering op een andere manier zal verlopen. Door het anders verdelen van de
middelen valt de ‘teldatum’ van 1/10 weg, wat betekent dat leerlingen ook in de loop van een schooljaar kunnen
aangemeld worden bij het ondersteuningsnetwerk.
Deze nota betreft het ‘leerplichtonderwijs’ (basis en secundair onderwijs) en is dus niet van toepassing op
leerlingen die overstappen naar hoger onderwijs. Voor leerlingen met een vraag naar ondersteuning in hoger
onderwijs, kunnen we momenteel nog geen informatie geven.
De sjablonen ‘gemotiveerd verslag’ en ‘verslag’ blijven behouden zoals ze waren en kunnen uit LARS gegenereerd
worden. Wat er moet gebeuren met de rubriek ‘ernst handicap’ en ‘aard integratie’ in LARS is nog niet helemaal
duidelijk, we proberen dit zo snel mogelijk uitgeklaard te krijgen. Rubriek 8 (aard van de ondersteuning vanuit
geïntegreerd onderwijs) in het sjabloon gemotiveerd verslag wordt voorlopig best blanco gelaten.
CONCREET: WERKWIJZE VOOR HET SCHOOLJAAR 2017- 2018
-
We raden aan om op schoolniveau (gewoon onderwijs) een overzicht te maken van de vragen naar
ondersteuning die op dit moment bij CLB gekend zijn. Dit overzicht kan in eerste instantie binnen het
CLB opgemaakt worden of kan meteen in overleg met de school worden gemaakt. Wie dat wenst kan
hiervoor beroep doen op excel-document dat bij deze communicatie wordt gevoegd. Voor elke leerling
die in het overzicht wordt opgenomen, zijn de ouders akkoord met de vraag naar ondersteuning.
-
Eens gekend is op welk(e) ondersteuningsnetwerk(en) de school gewoon onderwijs beroep kan doen,
kan dit overzicht aan het ondersteuningsnetwerk of aan de respectievelijke ondersteuningsnetwerken 1
bezorgd worden.
Welke leerlingen worden meegenomen in het overzicht?
-
Alle ingeschreven leerlingen (ook leerlingen die pas starten op 1/9/17) die een gemotiveerd verslag,
verslag of inschrijvingsverslag hebben, worden meegenomen in dit overzicht indien er voor hen in het
schooljaar 17-18 nood is aan leerlinggerichte en/of leerkrachtgerichte ondersteuning en ze in 17-18 nog
steeds ingeschreven zijn in de betreffende school. Ook de leerlingen die volgens de huidige GONregeling hun aantal jaar GON hebben opgebruikt, worden meegenomen indien er verdere
ondersteuning nodig is.
1
Indien er een apart ondersteuningsnetwerk gevormd wordt voor de types 4-6-7 auditief enerzijds en de overige types en type 7 taalspraak anderzijds, worden uiteraard enkel die leerlingen doorgegeven met een gemotiveerd verslag / verslag van de desbetreffende types.
1
-
Voor de types BA2, 2, 4, 6, 7 en 9 blijven de voorwaarden om in aanmerking te komen dezelfde als
voorheen (er dient een GV of V te zijn en voor type BA dient de leerling minstens 9 md in BuO te hebben
gezeten in het voorafgaande schooljaar)
-
Voor de 'rechtstreekse' GON type 3 is overleg nog lopende inzake de 'administratieve' vereisten. In
afwachting van duidelijkheid rond de formalisering nodig voor deze doelgroep, kunnen leerlingen die
voldoen aan één van de volgende criteria wel worden opgenomen in het overzicht:
-
o
Er werd een HGD-traject (fase 2 van het zorgcontinuüm) gelopen, waaruit blijkt dat er nood is
aan ondersteuning. De leerling voldoet aan de criteria voor een gemotiveerd verslag type 3
zoals ze geformuleerd zijn in het M-decreet.
o
De leerling volgt een IAC op basis van een verslag type 3 (fase 3 van het zorgcontinuüm).
Leerlingen met gemotiveerd verslag / verslag type BA of type 3 die na re-integratie hun enige jaar GON
hebben opgebruikt, kunnen ook meegenomen worden in het overzicht als er blijvend nood is aan
ondersteuning. We geven wel mee dat de groep met gemotiveerd verslag / verslag type BA buiten de
prioriteitengroepen valt, dus voor deze leerlingen kan geen garantie gegeven worden op ondersteuning.
Wat met wijzigingen wat betreft aard en/of ernst van de
handicap?
-
Voor leerlingen die binnen eenzelfde niveau blijven, maar waarbij een wijziging is in de aard van de
integratie dient GEEN nieuw gemotiveerd verslag gemaakt te worden. Tot nu toe moest in die situaties
wel een nieuw gemotiveerd verslag gemaakt worden.
-
Het onderscheid matig/ernstig wordt 'zonder voorwerp' en dient dus niet meer bepaald te worden.
Leerlingen met een kwalificatie 'matig' die hun 2 jaar voor het betreffende onderwijsniveau hebben
opgebruikt, kunnen meegenomen worden in het overzicht indien er verdere nood is aan ondersteuning.
Op dit moment kunnen nog geen garanties gegeven worden over de intensiteit van de ondersteuning,
dat zal voorwerp zijn van overleg met het ondersteuningsnetwerk.
Wat bij schoolverandering?
-
Voor leerlingen die van school veranderen, wordt best advies gegeven aan ouders om te melden bij
inschrijving dat er een vraag is naar ondersteuning. De nieuwe school kan dan samen met de leerling,
de ouders en het begeleidend CLB nagaan of de leerling al dan niet kan worden meegenomen in het
overzicht.
Te verwachten communicatie vanuit de overheid
Er wordt gewerkt aan een communicatie voor ouders en voor scholen vanuit de overheid, die allicht half mei zal
verspreid worden. Van zodra we die communicatie krijgen, bezorgen we die ook aan jullie via de geëigende
kanalen.
Namens ISC, 02.05.2017
2
Leerlingen die in het schooljaar 16-17 minstens 9 maand in type 1 of 8 school gelopen hebben en nog een inschrijvingsverslag type 1 of 8
hebben, kunnen ook meegenomen worden in dit overzicht. De regelgeving bepaalt wel dat zij een gemotiveerd verslag (of verslag) type BA
moeten krijgen om in aanmerking te komen voor ondersteuning.
2
Download