Bewaar Info nr. 2 Leerling resultaten

advertisement
Andere informatie
Naast deze harde informatie vinden we het op school belangrijk u
ook andere informatie te geven. Hoe gaat het in de klas, hoe gaat
het bij het spelen met vriendjes of vriendinnetjes? Hoe is de
werkhouding? Gaat het kind graag naar school? Die informatie valt
natuurlijk niet in grafieken, cijfers of kleurtjes uit te drukken. Daarom
blijven de oudergesprekken voor ons heel belangrijk.
Voorbeeld uit ouder portal Parnassys
Bewaarinfo nummer 2
Communicatie over resultaten van leerlingen
Inleiding
Op onze school houden wij nauwkeurig de resultaten én de
ontwikkeling van de kinderen bij. We doen dat met zogeheten
landelijk genormeerde toetsen. Dat wil zeggen dat de toets eerst
getest is bij een grote groep leerlingen in het hele land, waarna de
landelijk gemiddelden bepaald worden. Daar worden onze kinderen
dan weer mee vergeleken.
Voor de onderbouw gebruiken we o.a. toetsen voor voorbereidend
lezen, toetsen van het CPS (beginnende geletterdheid) en de
begrippen rondom ruimte en tijd. In de midden- en bovenbouw
wordt getoetst op technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en
rekenen. Daarna hebben we in groep 7 nog de entreetoets en in
groep 8 de eindtoets. Die toetsen kijken naar spelling, begrijpend
lezen, informatieverwerking en rekenen.
Verder houden we van alle leerlingen via gestandaardiseerde
observaties de sociaal-emotionele ontwikkeling bij.
Doelen
We vinden het bijhouden van resultaten belangrijk om verschillende
redenen:
 Je kunt de ontwikkeling van het kind volgen gedurende
meerdere jaren;
 Je kunt die ontwikkeling vergelijken met leeftijdgenoten;
 Je kunt het effect van ons onderwijs vergelijken met andere
vergelijkbare scholen;
 Je kunt het effect van extra inzet voor kinderen die meer
aandacht nodig hebben meten.
 Daarnaast is er een nog belangrijkere reden om te toetsen. Door
te toetsen kun je mogelijke hiaten op tijd ontdekken en je
lesaanbod/ lesmateriaal op de behoeften van het kind
aanpassen.
Het toetsen is voor ons een aanvulling op wat we voor een deel al
weten door observaties in de klas. De objectieve informatie die we
uit de toetsen halen is dus eigenlijk een tweede gegeven.
Beoordelen
Om de toetsen goed te kunnen beoordelen, maken we gebruik van
een normering waarbij de ontwikkeling van het kind vergeleken
wordt met andere kinderen in Nederland. De meest gemaakte
verdeling bij toetsuitslagen is A voor de 25% best scorende
leerlingen, B voor de 25% die daar onder zit maar nog boven het
gemiddelde. C voor de 25% leerlingen die onder het gemiddelde zit.
D voor de 15% kinderen die daar weer onder zit en E voor de 10%
zwakst scorende leerlingen. Hieronder grafisch weer gegeven.
A 25%
B 25%
C 25%
D 15%
E10%
In het voorbeeld ziet u een weergave uit het ouderportal van
Parnassys.
Daar worden ter verduidelijking 4 kleuren gebruikt Blauw is voor A
en dus goed Groen is voor B en voor voldoende. Oranje is voor C
en matig*. Rood zijn D en E en voor onvoldoende en zeer zwak.
*Ook binnen de scores/ letters is een bepaalde inschaling; bijv: een
hoge C is matig bijna voldoende en een lage C is al onvoldoende.
Het is belangrijk te vermelden dat één toetsuitslag altijd een
momentopname kan zijn. Alleen wanneer we over meerdere jaren
en meerdere toetsen de gegevens vergelijken kunnen we duidelijker
uitspraken doen over de ontwikkeling van kinderen.
Communicatie
Ter voorbereiding van de oudergesprekken schrijven de
leerkrachten het een en ander op. Dat wordt gepubliceerd in
Parnassys. U kunt dus voor een oudergesprek al op het ouderportal
het verslag lezen dat de leerkracht heeft geschreven en u kunt de
laatste stand van de toetsen inzien. http://ouders.parnassys.net
Gegevens uit de vorige schooljaren staan ook allemaal nog in
Parnassys. U moet dan een ander schooljaar selecteren. U wordt
dus om een goed gesprek te kunnen voeren verzocht het
ouderportal vlak voor de oudergesprekken te bekijken, zodat u
voorbereid bent op het gesprek.
Het publiceren op Parnassys van toetsen en verslagen doen we
omdat we ouders zo goed mogelijk willen informeren over de
ontwikkeling van de kinderen. Publicatie op Parnassys zal nooit de
gesprekken vervangen. Ook wanneer er geen oudergesprekken zijn
en u ziet plotseling informatie op Parnassys verschijnen, vraag dan
om verduidelijking aan de groepsleerkracht of de schoolleiding. U
kunt ook wachten tot het eerstvolgende gesprek. Wanneer de
groepsleerkracht zich zorgen maakt nemen wij altijd contact met u
op!
Didactische leeftijd
Wij gebruiken soms naast de gegevens uit bijv. de gemaakte
toetsen ook een DLE score. Deze score is een gegeven die alles te
maken heeft met een leeftijd; de didactische leeftijd. De didactische
leeftijd geeft aan hoeveel maanden onderwijs uw kind heeft gehad.
We beginnen met ‘tellen’ in groep 3. Dit houdt in, dat aan het einde
van groep 3, een kind 10 maanden onderwijs heeft gehad en dus
een didactische leeftijd van 10 heeft. Indien uw kind alle groepen
heeft doorlopen, heeft het dus een didactische leeftijd van 60, als
het naar de middelbare school gaat.
De didactische leeftijd gaat samen met het didactische
leeftijdequivalent. Deze leeftijdequivalent geeft aan op welke
‘leeftijd’ het kind daadwerkelijk zit n.a.v. een gemaakte toets.
Het kind kan n.a.v. een toets een lager of hoger equivalent hebben
dan zijn didactische leeftijd.
Bijvoorbeeld; Kees zit in groep 4. Hij maakt de toets M4 in de
maand januari. Zijn didactische leeftijd (dl) is 15. Hij scoort een
didactische leeftijdequivalent (dle) van 17. Dat wil zeggen, dat Kees
2 maanden leertijd voorloopt.
Die uitkomsten laten zich slecht vergelijken met de Cito-toetsen die
de uitkomst weergeven in een score A tot en met E.
Wij gebruiken deze gegevens naast elkaar wanneer we naast de
CITO toetsen behoefte hebben aan extra informatie.
Ontwikkelingsperspectief
Voor kinderen met een bijzondere leerontwikkeling stellen we een
ontwikkelingsperspectief op. Dat is een uitspraak over hoe we
verwachten dat een kind het in de toekomst gaat doen. We kunnen
het alleen opstellen na een onderzoek door een psycholoog die het
intelligentie profiel IQ vaststelt. Met ouders van deze kinderen
hebben we altijd uitvoerig overleg.
Download