Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan

advertisement
Leerlijnen
Ontwikkeling volgen en onderwijs
plannen aan de hand van leerlijnen
met uw leerlingvolgsysteem
Driestar educatief
TA L E N T I N O N T W I K K E L I N G
d
n
Ha
l
in
6. Evalueren
Werkt u met leerlijnen op uw school naast
Schoolniveau
Bestuursniveau
E
ZI
N!
ht
werken
Vergelijken met streefplanning
De ontwikkeling van de leerling wordt voortdurend
vergeleken met de streefplanning die de school instelt per leerroute. Met kleuren en percentages ziet
u in één oogopslag op leerling- en groepsniveau of
de leerling zich naar verwachting ontwikkelt gezien
de gekozen leerroute. (Die leerroute stelt u vast op
basis van het IQ en stimulerende en belemmerende
factoren).
ic
Ondersteuning leerkracht, ib’er en directie
De module ondersteunt zowel de leerkracht, ib’er
als directie bij planmatig, handelingsgericht en opbrengstgericht werken.
4. Plannen
r
ParnasSys heeft een prachtig instrument ontwikkeld
bínnen het bestaande leerlingvolgsysteem, om dit
te faciliteren. Namelijk de module Leerlijnen. Zowel
voor SO, VSO, SBO als het regulier onderwijs biedt
het systeem veel kansen. Een greep uit de vele toepassingsmogelijkheden:
3. Wegen
g
ling-, groeps- en schoolniveau) registreert.
5. Handelen
gs
t
van de leerlingen en de planning (op leer-
Opbre
n
Groepsniveau
belangrijk het is om gebruik te maken van
en overzichtelijke manier de ontwikkeling
2. Begrijpen
Leerlingniveau
of in plaats van methoden? Dan weet u hoe
een digitaal systeem dat op een praktische
ericht we
rk
en
e
leerlijnen
e
g
gs
Of het nu gaat om waarnemen, begrijpen, wegen, plannen, handelen
of evalueren: alle fasen
van het schoolwerkmodel worden ondersteund
door de module Leerlijnen, nadat de juiste
instellingen zijn gedaan.
Eenvoudig plannen
Het maken van (groeps-)plannen is heel eenvoudig:
het overzichtelijke planscherm toont voor leerlingen
de doelen waaraan gewerkt zou moeten worden,
gezien de leerroute en didactische leeftijd. Door het
selecteren van doelen en leerlingen maakt u met en-
kele muisklikken een plan. Slechts een paar aspecten
als plaats en tijd hoeven nog te worden toegevoegd
in een tekstvak. De aandacht kan nu volledig gaan
naar de aanpak: hoe sluit je op groeps- en individueel
niveau maximaal aan bij de onderwijsbehoeften?
Het planscherm, dat in
één oogopslag laat zien
welke doelen de leerling beheerst (groen),
welke doelen gezien
de leerroute en didactische leeftijd ingepland
zouden moeten worden
(oranje), welke doelen
ingepland zijn (blauw)
en welke doelen in de
toekomst aangeboden
moeten worden (geel).
Koppelen materialen, methoden e.a.
Materialen, methoden en andere bronnen kunt u
gemakkelijk koppelen aan de leerdoelen. Deze bronnen zijn direct zichtbaar op de groepsplannen. De
module bestaat uit een intelligent opgezette (lege)
database, waarin iedere leerlijn geplaatst kan worden. Gratis leerlijnen zoals van het CED, Passende
Perspectieven van het SLO en leerlijnen voor het jon-
ge kind zijn met enkele muisklikken over te nemen.
Iedere andere leerlijn kan een school zelf invoeren.
Scholen kunnen onderling ook leerlijnen uitwisselen, al dan niet met planning en/of bronnen. Driestar
Educatief brengt indien relevant scholen met elkaar
in contact, als vragen en aanbod overeen lijken te
komen.
Een voorbeeld van een
overzicht op leerlingniveau: het leerlijnenprofieL inclusief notitie OP.
In één oogopslag is te
zien hoe de leerling
zich ontwikkelt ten opzicht van zijn leerroute.
Samen met de notitie
waarin wordt verantwoord waarom de leerroute is gekozen, vormt
dit richting bijvoorbeeld
ouders de evaluatie
van het ontwikkelingsperspectief.
Leerlijnen in het
primair onderwijs
Het werken met leerlijnen is in het SO en VSO al langere tijd gebruikelijk. De meerwaarde van het werken met leerlijnen wordt in het SBO en regulier onderwijs steeds meer ontdekt.
Voor het onderwijs aan het jonge kind (groep 1 en
2) kan de ontwikkeling voor alle leerlingen gevolgd
worden op de verschillende ontwikkelingsgebieden
én kan het onderwijsaanbod gepland en geëvalueerd worden.
Voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 kan een
school de module gebruiken om bijvoorbeeld het
onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsperspectief inhoudelijk te plannen en evalueren. Wanneer een school werkt vanuit leerlijnen (dus niet of
minder een methode volgt), biedt de module voor
alle leerlingen heel veel mogelijkheden. Of het nu
gaat om cognitieve vakken, om zaakvakken of om
vakoverstijgende vakken als ‘leren leren’.
De komende tijd zal contact worden gelegd met uitgevers en andere onderwijsgerelateerde instanties
om met hen te bespreken of zij hun (methode)leerlijnen in de module willen laten opnemen. Afhankelijk van de keus van zo’n organisatie zullen de lijnen
gratis of betaald worden aangeboden.
Een voorbeeld van een
overzicht van een ontwikkelings- of leerlijnprofiel voor groep 1 en 2.
De groepskaart: uitgebreid met kolommen
waarin staat welk percentage doelen de leerling behaald heeft, rekening houdend met zijn
leerroute en didactische
leeftijd.
Een implementatietraject bestaat uit
minimaal drie verschillende soorten
bijeenkomsten:
• Consult (eventueel uitgebreid in de
vorm van een perspectiefdag);
• scholing ib’er, inclusief instelling van
het systeem;
• teamscholing.
Implementatie
Over het werken met leerlijnen moet goed
nagedacht worden. U staat voor vragen zoals: welk
leerlijnenpakket gaat u gebruiken? Welke doelen
gelden voor welke leerlingen? Aan welke criteria
voldoet een goed groepsplan? Welke overzichten
wilt u gebruiken voor uw analyses, groeps- en
leerlingbesprekingen? Welke informatie gaat u delen
met ouders? Hoe maakt u optimaal gebruik van de
module in het kader van handelingsgericht- en
opbrengstgericht werken? Hoe krijgen de leerkrachten (en ib’ers) inzicht in de opbouw van een leerlijn
en kunnen zij deze verbinden aan de vakdidactiek?
Graag ondersteunen wij u in het denkproces. Individuele scholen of scholengroepen die gaan werken
met de module Leerlijnen van ParnasSys, zullen inhoudelijk worden begeleid bij de implementatie
door Driestar Educatief. Natuurlijk is de ene school
of scholengroep de andere niet. Bij Driestar Educatief werken adviseurs met verschillende expertises,
achtergronden en ervaringen. We bieden altijd een
adviseur die bij u past!
Begeleiding bij de implementatie is noodzakelijk om
de mogelijkheden van het systeem optimaal te kunnen benutten. Nadat de scholing is gevolgd, mogen
scholen ook gebruik maken van de helpdesk van
ParnasSys voor het stellen van (technische) vragen.
Aansluiting bij uw situatie
Geen situatie is gelijk. Het maakt verschil of u als
enkele school of als scholengroep met ParnasSys wil
gaan werken. Daarnaast heeft uw school of scholengroep mogelijk al ervaring met ParnasSys. Om aan
te sluiten bij uw situatie bieden wij 4 verschillende
trajecten aan:
1.Individuele school die tegelijk start met het reguliere deel van ParnasSys én de module leerlijnen.
2.Individuele school die al met ParnasSys werkt en
nu gaat starten met het gebruik van de module
leerlijnen.
3.Scholengroep die tegelijk start met het reguliere
deel van ParnasSys én de module leerlijnen.
4.Scholengroep die al met ParnasSys werkt en
nu gaat starten met het gebruik van de module
leerlijnen.
Op www.driestar-onderwijsadvies.nl/leerlijnen
vindt u een document waarin de trajecten uitgebreider en inhoudelijk beschreven worden.
Hoewel de opzet van een traject vaak standaard
zal zijn, vormt de invulling maatwerk: tijdens elke
bijeenkomst wordt aangesloten bij de beginsituatie
en specifieke vragen over het traject van de school.
Hoe meer informatie de school vooraf doorgeeft, hoe
beter de aansluiting zal zijn.
Contact
www.driestar-onderwijsadvies.nl/leerlijnen
Wilt u gebruik gaan maken van de module leerlijnen (en
als u dat nog niet doet ook met het reguliere deel van
ParnasSys)? Dan kunt u contact opnemen met een relatiebeheerder van ParnasSys (contactgegevens zijn te vinden op www.parnassys.nl) of u kunt direct het orderformulier invullen dat u kunt downloaden van www.
parnassys.nl/intern-begeleider/leerlijnen/.
Meer informatie
Voor meer informatie over de onderwijskundige implementatie en begeleiding van dit onderdeel van ParnasSys
kan contact worden opgenomen met mevr. B. (Bertine) Haverhals, [email protected] of 06 26 686 909.
Wilt u afspraken maken over
de planning van scholingsbijeenkomsten?
Neemt u dan contact op met mevr. E.C. (Cathy) van Winkelen per e-mail [email protected]
of telefonisch (0182) 54 03 85.
Driestar educatief
TA L E N T I N O N T W I K K E L I N G
Burg. Jamessingel 2 Postbus 368 2800 AJ Gouda t (0182) 54 03 33
www.driestar-educatief.nl
Download