PowerPoint-presentatie

advertisement
De drie V’s
Visie
De ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk staat centraal. De leerling is
eigenaar van zijn of haar eigen leren en kan zich in eigen tempo en op
eigen niveau ontwikkelen.
Verwondering
Elk kind is van nature leergierig. Wij sluiten aan bij de belevingswereld van
kinderen en nemen hun verwondering als uitgangspunt voor leren.
Vertrouwen
Vertrouwen is de sleutel tot ontwikkeling. Het opent de weg naar durven,
doen en doorzetten en hierdoor naar zelfstandigheid en succes.
Aantal veranderingen in het
onderwijs en maatschappij
Passend onderwijs
21 eeuwse vaardigheden
Samen met alle D4W scholen
Eigenaarschap
•
•
•
•
•
Gemotiveerde, nieuwsgierige leerlingen
Actieve leerhouding
Keuzes kunnen maken
Verantwoordelijk zijn
Zelfstandigheid
Kind centraal
Onze jas past niet meer.
Wat zeggen de kinderen
Leerlingenraad:
1. Geen Steve Jobsschool
2. We willen kunnen kiezen
Traditioneel
onderwijs
Gepersonaliseerd
onderwijs
gebaseerd op leerlijnen
Kind centraal
Leerkracht
centraal
Leerkracht
• coach
• friendly mediator
• teacher
snel lerend
moeilijk lerend
gemiddeld
Wij willen graag uw input horen.
Wat verandert er nu daadwerkelijk?
Gepersonaliseerd leren.
• Wat betekent dit voor mijn kind?
• Wat zie ik dan in de school?
• Wat doet dit met de leerprestaties?
Van methoden naar leerlijnen
• Kerndoelen zijn een aantal door het ministerie van
OCW vastgestelde streefdoelen voor het
basisonderwijs.
• Leerlijnen zijn een uitwerking van de algemene
kerndoelen naar concrete doelen die omschrijven wat
leerlingen moeten kennen en kunnen.
Deze zijn onderverdeeld in doelen per leerjaar, die op
hun beurt zijn onderverdeeld in tussenstappen.
Hoe gaat het er dan uitzien?
In grote lijnen:
• Werken in units
• Werken vanuit stamgroepen
• Leerkrachten zijn specialist van een bepaalde leerlijn
• Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de unit
• Kinderen werken met weektaken
• Methoden en toetsen worden nog steeds gebruikt
• Instructie in kleine groepjes of in grotere groep
Wat gebeurt er al?
• Keuzebord
• Planning van verplichte werkjes in de week
• Keuzemogelijkheden (wie, wat, waar, wanneer)
• Verschillende aanpak voor verschillende kinderen
• Werken met weektaken
• Uitdaging bieden zoals nu in de plusklassen
• In kleine groepen workshops zoals nu de technieklessen
• Instructie in kleine groepjes of in grotere groep
Welke vragen hebben we nog?
• Hoe zorgen we voor veiligheid en geborgenheid van de jongste
kleuters.
• Hoe organiseren wij dit in ons gebouw?
• Hoe geven we de stamgroepen vorm?
• Hoe zorgen we ervoor dat ieder kind zich in een doorgaande lijn
ontwikkelt? ( Waarborgen kwaliteit)
• Hoe individueel maken we het?
• Hoe volgen we de ontwikkeling? (leerlingvolgsysteem)
• Hoe blijven we de methoden hanteren?
Hoe nu verder?
• Volgende week donderdag studiedag.
• Units
• Dagritme
• Weektaken
• Aanpassingen van ons gebouw
• Enz.
• Droogzwemmen tot aan de zomer
• Na de zomervakantie starten in nieuw concept
• Volgende bijeenkomst op: 25 april
Welke vragen heeft u nog voor ons
om mee te nemen naar de
studiedag?
Download