Overzicht leerlijnen CED

advertisement
Leerlijnen in een Wiki
http://www.onderwijsmap.nl/leerlijnen
Overzicht leerlijnen CED
Taal
Mondelinge taal (SO: 2009, C4: 2007)
Schriftelijke taal (SO: 2009, C4: 2007)
Engels (SO=C4: 2009)
Mens en wereld
Mens en Samenleving (SO=C4: 2007)
Natuur en Techniek (SO=C4: 2007)
Orientatie op Ruimte
Orientatie op tijd
Vakoverstijgend
Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
Sociaal-emotionele ontwikkeling (20KP)
Leren leren (C4: 2009)
Omgaan met media
Spelontwikkeling(SO&C4: 2007)
Rekenen
Rekenen (SO=C4: 2007)
Kunstzinnige orientatie
Tekenen en handvaardigheid
Muziek
Spel en beweging
Bewegen
Bewegingsonderwijs (2009?)
Rekenen en wiskunde
3 deelgebieden:
1. Wiskundig inzicht en handelen
2. Getallen en bewerkingen
3. Meten en meetkunde
11 kerndoelen voor de basisschool
Leerlijn PO
15 subdoelen
(incl. verantwoording naar kerndoelen)
Per subdoel
tussendoelstellingen per groep
Aangepaste tussendoelstellingen per
cluster
Basisleerlijn SO
Clusterleerlijn
Bij Rekenen en wiskunde
is de leerlijn cluster 4 gelijk aan de basisleerlijn SO,
wel zijn er aanwijzingen voor cluster 4
Onderdeel
Kerndoel
Aanwijzingen
voor cluster
Uitleg per subdoel
Van subdoel naar tussendoelen per
groep
Informatie per tussendoel:
1. ELO
2. Educatieve software
3. Andere online opdrachten
4. Offline opdrachten (werkbladen e.d.)
5. Verwijzingen naar methodes
6. Materialen (Xtheek)
7. Info voor leerkrachten
8. Toetsen
9. Standaard handelingsplannen
Leerinhoud per groep: Groep 1
Subdoel
Tussendoelen voor
deze groep
Informatie per tussendoel:
1. ELO
2. Educatieve software
3. Andere online opdrachten
4. Offline opdrachten (werkbladen e.d.)
5. Verwijzingen naar methodes
6. Materialen (Xtheek)
7. Info voor leerkrachten
8. Toetsen
9. Standaard handelingsplannen
Leerlijnen en “Hoofdwerk”: Analoge en digitale klok
Oefenen met klokkijken kan je dus helemaal overslaan in de methode
Wat hebben we al: Rekenen
1. Rekenen:
1. Hoofdwerk
1. Rekenautomatisering (incl. tafels)
2. Analoge en digitale klok
3. Geld
2. Ambrasoft
1. Automatiseren
2. Klokkijken
3. Breuken, Procenten, Geldrekenen, Kommagetallen
4. Maten en gewichten, meten met maten,
5. Geldrekenen
6. Tafels
3. Maatwerk
Moet je methodegebonden software als “Alles telt” wel (verplicht) willen gebruiken?
Inventariseren welke software er is bij “Speciaal rekenen”?
Taal
Mondelinge taal
Schriftelijke taal
Engels
Luisteren
Lezen
4 kerndoelen >
4 subdoelen
1 kerndoel > 1 subdoel
4 kerndoelen > 5 subdoelen
Tussendoelen per groep
Tussendoelen per groep
Spreken
Tussendoelen
per groep
Schrijven
2 kerndoelen > 3 subdoelen
2 kerndoelen > 3 subdoelen
Tussendoelen per groep
Tussendoelen per groep
Taalbeschouwing
2 kerndoelen > 4 subdoelen
Tussendoelen per groep
Basisleerlijn
SO 2009
Basisleerlijn
SO 2009
Clusterleerlijn
Cluster 4 2007
Clusterleerlijn
Cluster 4 2007
Bij Engels is de
leerlijn cluster 4
gelijk aan de
basisleerlijn SO
Wat hebben we al: Taal
1. Taal
1. Technisch lezen
1. Leerkracht assistent Veilig Leren Lezen
2. ELO: Veilig leren lezen
3. Pilot: ELO: Veilig leren lezen (voorleessoftware)
4. Flits
2. Begrijpend lezen
1. Levende boeken
2. Nieuwsbegrip
3. Spelling
1. Spellingswerk
2. Ambrasoft
1. Taal
2. Werkwoorden (basisstof, tegenwoordige tijd, verleden tijd)
Uitgangspunten werken vanuit leerlijnen
1. Alle leerinhoud moet aangeboden worden.
2. Niet wachten op beheersingsniveau
3. Wat digitaal wordt aangeboden (software, ELO) sla je helemaal over in de methode
Acties
1. Koppeling Leerlijnen aan Educatieve Software en ELO
Let op: daarin zit ook “offline materiaal”, zoals werkbladen
2. Uitbouwen inhoud ELO
3. Ontwikkelen van methode-onafhankelijke toetsen
4. Ontwikkelen van registratiesysteem
1. Welke spellingsregels hanteer je?
“Spelling in de lift”, “Zuidvallei”, “Spellingswerk”, “Spelwerk”
Download