Leerplan ZC N sept 2009

advertisement
Leerplan
Zakelijke communicatie Nederlands
2009 – 2010
Secretariaat – talen 3de graad tso
•
•
Ontwerpleerplan
Graadleerplan
•
Vanaf 1 september 2010
•
Afzonderlijk leerplan ZC Nederlands
(vs integratie in derde graad handel)
24-7-2017
2
Indeling leerplan
1 Beginsituatie
2 Algemene doelstellingen
3 Leerplandoelstellingen
4 Pedagogisch-didactische wenken en didactische
middelen
5 Evaluatie
6 Minimale materiële vereisten
7 Bibliografie
24-7-2017
3
1 Beginsituatie
•
•
Basis gelegd in AV Nederlands 2de graad
-> transfer naar nieuwe leersituaties
Nu kennismaking met principes ZCN
Formele en informele communicatiesituaties
houden verband met de richting en opleiding
24-7-2017
4
24-7-2017
5
2 Algemene doelstellingen
•
•
•
•
Algemene doelen AV Nederlands van toepassing
Nu werken in een zakelijke context
Naast aspecten van mondelinge en schriftelijke
zakelijke communicatie ook attitudes
Volgens OVUR-principe
-> evaluatie is deel van reflectie
24-7-2017
6
3 Leerplandoelstellingen
3.1 Basisbegrippen zakelijke communicatie
3.2 Mondelinge communicatie
3.3 Schriftelijke communicatie
Merk op: (U) duidt op uitbreidingsleerstof
24-7-2017
7
3.1 Basisbegrippen van ZC
•
•
•
•
•
•
•
ZC omschrijven en toetsen
ZC aanpassen aan huisstijl/bedrijfscultuur
Met toenemende complexiteit omgaan
(zie wenken)
Geschikt medium kiezen
Effectieve en efficiënte communicatie
omschrijven/voorbeelden geven
Klantvriendelijk communiceren
Normen en afspraken respecteren
24-7-2017
8
24-7-2017
9
3.2 Mondelinge communicatie
Intern
Extern
•
•
Verwelkoming, onthaal
organiseren bv. nieuwe
collega
•
24-7-2017
Verwelkoming, onthaal van
bezoekers op klantvriendelijke
wijze
Rondleiding geven, gastspreker
aankondigen en danken,
evenement openen
10
3.3 Schriftelijke communicatie
Intern
•
De leerling kan veel
voorkomende zakelijke teksten
in het bedrijf analyseren en
gebruiken;
op receptieve wijze:
- reglementen
op productieve wijze:
- memo’s
- personeelskrant (U)
24-7-2017
Extern
•
De leerling kan veel
voorkomende zakelijke teksten
in het bedrijf analyseren en
gebruiken;
op receptieve wijze:
- advertentie
op productieve wijze (U):
- advertenties
- folders
11
•
•
•
•
•
•
4 Pedagogisch-didactische wenken /
didactische middelen
Aanbeveling:
- zelfde leraar in beide leerjaren
- leraar met talenopleiding
Basis aangebracht in ZCN – oefenen in vak
secretariaat
Overleg met collega’s
OVUR
Deel van gip
NBN-norm
24-7-2017
12
•
•
•
•
4 Pedagogisch-didactische wenken /
didactische middelen
Suggestie voor uurverdeling
Keuze uit uitbreidingsdoelen
Recente tendensen en ontwikkelingen volgen
Omgaan met complexiteit van taaltaken
- afstand
- communicatieve situatie
- onderwerp communicatie
- aard opdracht
- reflectie taalgebruiker
24-7-2017
13
5 Evaluatie
•
•
•
Aanpak en evaluatie op elkaar afstemmen
Participatie van de leerling in evaluatieproces
Evaluatie van
- cognitieve doelen
- metacognitieve doelen
- affectieve doelen
- sociale doelen
24-7-2017
14
5 Evaluatie
•
•
•
•
Beoordelingsschema’s
Observatieschema’s
Productevaluatie
Procesevaluatie – logboek /portfolio / …
-> vooraf bepaalde criteria
Merk op: basisleerstof krijgt grootste gewicht
24-7-2017
15
6 Minimale materiële vereisten
-> Zorgen voor een krachtige leeromgeving
-> Minimaal een uur per week in pc-lokaal /olc
6.1 Klaslokalen met verplaatsbaar meubilair
6.2 Een multimediaal lokaal
6.3 Ruimtes om individueel en in groep te werken
24-7-2017
16
Bibliografie
•
•
•
•
Stijlboeken
Url’s
Tijdschriften
Naslagwerken
24-7-2017
17
Download