bouwsteen 5 opp groep 1-4

advertisement
Bouwsteen 5: OPP – groep 1 t/m 4
Ontwikkelingsperspectief
In te vullen door ib-er, met ondersteuning van de onderwijs coach
Gegevens leerling, school, ouders
Naam
Geboortedatum
Huidige groep, groepsverloop
Datum opstellen OPP
Opgesteld door
School
Huidige leerkracht
Intern begeleider
Besluitvormingsproces
Besproken in het breedteteam,
datum en bevindingen
Eigen leerweg (maakt een keuze)
met ondersteuningsarrangement (intern
arrangement) - verplicht
OPP
zonder ondersteuningsarrangement - vrijwillig OPP
Ontwikkelingsperspectief voor (kruis aan)
leerstof overstijgend (sociale competentie,
gedrag, spelontwikkeling, werkhouding)
technisch lezen
spelling
spraak/taal ontwikkeling
begrijpend lezen
voorbereidende geletterdheid
rekenen/wiskunde
voorbereidende gecijferdheid
anders, nl: ….
1
Deel 1: het ontwikkelingsdeel.
Informatie over de beginsituatie, de factoren die de ontwikkeling bevorderen en belemmeren en de
onderwijsbehoeften.
VOOR KINDEREN UIT GROEP 1 EN 2
Beginsituatie: Evaluatie leerlinggegevens- lovs
Kansen (op of boven niveau)
I, II, III scores
Taal voor peuters/kleuters
Beginsituatie
Belemmeringen (onder niveau)
IV, V, V- scores
Rekenen voor peuters/kleuters
Toets
Niveau
VS
VOOR KINDEREN UIT GROEP 3 EN 4
Begrippen: De didaktische leeftijd geeft het aantal maanden onderwijs weer dat een kind heeft gehad,
gerekend vanaf groep 3 (uitgaande van 10 maanden in een schooljaar), op het moment van toetsing.
Het vaardigheidsniveau geeft weer hoe de score van de leerling zich verhoudt tot die van de
groepsgenoten. De vaardigheidsscore zegt iets over de persoonlijke groei. Een vaardigheidsscore kan
worden omgezet naar een functioneringsniveau, dit is de vergelijking met de gemiddelde score van de
landelijke normgroep.
Begin situatie: Evaluatie leerlinggegevens- lvs
Beginsituatie
Didaktische leeftijd
(DL), huidige
vaardigheidsscore
(VS), huidig
functioneringsniveau
(FN)
Kansen (op of boven niveau)
I, II, III scores
avi dmt bl
sp
rek
Belemmeringen (onder niveau)
IV, V, V- scores
avi dmt bl
sp
rek
Toets
Toets
DL
DL
Niveau
Niveau
VS
VS
FN
FN
Welke kansen en belemmeringen ervaart de leerkracht/school, ouders/ gezin, de
leerling?
Welke diagnoses zijn gesteld? (indien van toepassing)
Diagnose:
Datum:
Door:
Wat is de intelligentie? Eventueel toevoegen aanvullende testgegevens.
Naam test:
Datum:
Resultaat:
Welke kansen en belemmeringen ervaart de leerkracht/school, ouders/gezin, de leerling?
2
tav
Intelligentie
Didactische ontwikkeling
Leergedrag/werkhouding
Spelontwikkeling
Sociaal emotionele
ontwikkeling en gedrag
Zelfredzaamheid
Spraak/taalontwikkeling en
communicatieve
redzaamheid
Lichamelijke ontwikkeling;
algemeen/motoriek/medisch
Leefomgeving
(kenmerken van gezin,
opvoedingsstijl,
(opvoedings)ondersteuning
voor ouders, steun door
ouders, invulling vrije tijd)
Kansen
Belemmeringen
Specifieke doelen en onderwijsbehoeften van het kind
Doelen
Onderwijsbehoeften
Wat moet het kind leren, wat is een
volgende stap in de ontwikkeling?
Wat heeft het kind in het onderwijs
nodig om de doelen te kunnen
bereiken?
(Zie de CED leerlijnen)
Tav leren, werkhouding
werkaanpak:
Denk aan: instructie, opdrachten,
leeractiviteiten, leeromgeving,
feedback, groepsgenoten,
leerkracht, ouders….
Tav sociaal emotionele
ontwikkeling en gedrag:
Denk aan: het aangaan van
vriendschappen, contact met
leeftijdsgenoten, contact met de
leerkracht, spelontwikkeling,
weerbaarheid, zelfbeeld en
zelfvertrouwen, kunnen omgaan
met emoties, voegen naar regels
en gewoonten …:
Tav lichamelijke ontwikkeling
(motoriek en medisch):
Denk aan: visuele hulpmiddelen,
auditieve
hulpmiddelen, aanpassingen in de
leeromgeving, medicijngebruik,
rustruimte …:
Wat betekent dit voor de
leerkracht?
Is de uitvoering haalbaar voor
de leerkracht? Op welke
manier? Heeft de leerkracht
ondersteuning nodig? Van wie?
Overig (zelfredzaamheid, taalspraakontwikkeling etc.):
3
Voor de opvoeding, het gezin, de ouders, externe partners en/of vrije tijd
Doelen
Ondersteuningsbehoeften
Wat heeft gezin nodig om de
doelen te bereiken
Specifieke doelen voor
ouders en/of gezin en/of
externe partners
Huidige ondersteuning
Ondersteuningsbehoeften gezin of
ouders met hulpzinnen als: kennis
van, vaardigheden in, begeleiding
of ondersteuning bij/door…,
afstemming met (zorg)instanties
…..
Doel
Periode
Onderwijs coach
Orthopedagoog
Andere deskundige bv
-Wijkcoach
-Maatschappelijk werk
-Mediant
-Anders nl.
4
Deel 2: planningsdeel
Welke ontwikkeling kan verwacht worden bij de leerling? Welke leerontwikkeling kan verwacht
worden en wat wordt gedaan om de doelen te behalen? Per half jaar wordt geëvalueerd of de
doelstellingen worden behaald
.
Schooljaar:
Periode: (uitgaan van een half jaar)
Welke tussendoelen worden nagestreefd? Het gaat hierbij om tussendoelen per leergebied,
uitgedrukt in vaardigheidsscore (VS) en eventueel functioneringsniveau (FN).
VOOR GROEP 1 en 2:
Tussendoelen in vaardigheidsscores (VS)
Huidige VS
midden groep…
eind groep …
Geplande VS
midden groep…
eind groep …
Evaluatie: is de
geplande VS behaald?
midden groep…
eind groep …
In te vullen
voorafgaand aan de
evaluatie
Taal peuters/kleuters
VS:
VS:
VS:
VS:
VS:
VS:
Rekenen
peuters/kleuter
VOOR GROEP 3 en 4:
Tussendoelen in vaardigheidsscores (VS) en functioneringsniveau (FN)
Huidige VS en FN
midden groep…
eind groep …
Geplande VS en FN
midden groep…
eind groep …
Evaluatie: zijn de
geplande VS en het
FN behaald?
midden groep…
eind groep …
In te vullen
voorafgaand aan de
evaluatie
Technisch lezen
AVI
DMT
Begrijpend lezen
Cito begrijpend lezen
Spelling
Cito Spelling
Rekenen en wisk.
Cito R&W
beheersing: AVI…
VS:
FN:
beheersing: AVI…
VS:
FN:
beheersing: AVI…
VS:
FN:
VS:
FN:
VS:
FN:
VS:
FN:
VS:
FN:
VS:
FN:
VS:
FN:
VS:
FN:
VS:
FN:
VS:
FN:
5
Indien een arrangement is toegekend :
Verantwoording van de ingezette middelen
Hoe worden de toegekende middelen ingezet?
Hoeveelheid
aandacht en tijd
Onderwijsmateriaal
Ruimtelijke omgeving
Expertise
Samenwerking met
andere instanties
6
Leerdoelen inhoudelijk voor groep 1 en 2
Basis is het groepsplan. Het OPP is een specificering, verbijzondering en aanvulling van/op het
groepsplan. Per periode (bv. per half jaar) kan een keuze gemaakt worden voor welke
leerstofgebieden en/of werkhouding/gedrag aanpassingen gemaakt worden (van wenselijk naar
haalbaar). Er kan daarnaast verwezen worden naar het groepsplan, als geen specifieke aanpak
noodzakelijk is.
Spraak-taal ontwikkeling
Wat (doelstelling
inhoudelijk)
Hoe (didactische
werkwijzen en
materialen)
Hoe wordt de instructie
georganiseerd
(wanneer, hoe vaak,
door wie?)
Beginnende geletterdheid
Wat (doelstelling
inhoudelijk)
Hoe (didactische
werkwijzen en
materialen)
Hoe wordt de instructie
georganiseerd
(wanneer, hoe vaak,
door wie?)
Keuze volgende toets
Beginnende gecijferdheid
Wat (doelstelling
inhoudelijk)
Hoe (didactische
werkwijzen en
materialen)
Hoe wordt de instructie
georganiseerd
(wanneer, hoe vaak,
door wie?)
Keuze volgende toets
Sociaal-emotioneel functioneren, spelontwikkeling, werkhouding, gedrag,
Wat (doelstelling
inhoudelijk)
Hoe (didactische
werkwijzen en
materialen)
Hoe wordt de instructie
7
georganiseerd
(wanneer, hoe vaak,
door wie?)
Samenwerking en afstemming met de ouders
Opmerkingen van de ouders. Afspraken van de school met de ouders over samenwerking en over de
datum van volgend overleg
Besproken met de ouders, door:
Opmerkingen/afspraken:
8
Leerdoelen inhoudelijk voor groep 3 en 4
Basis is het groepsplan. Het OPP is een specificering, verbijzondering en aanvulling van/op het
groepsplan. Per periode (bv. per half jaar) kan een keuze gemaakt worden voor welke
leerstofgebieden en/of werkhouding/gedrag aanpassingen gemaakt worden (van wenselijk naar
haalbaar). Er kan daarnaast verwezen worden naar het groepsplan, als geen specifieke aanpak
noodzakelijk is.
Zie leerlijnen CED groep, leren leren, sociaal gedrag en de didaktische leerlijnen
Leerstofaanbod technisch lezen
Wat (doelstelling
inhoudelijk)
Hoe (didactische
werkwijzen en
materialen)
Hoe wordt de instructie
georganiseerd
(wanneer, hoe vaak,
door wie?)
Keuze volgende toets
Leerstofaanbod spelling
Wat (doelstelling
inhoudelijk)
Hoe (didactische
werkwijzen en
materialen)
Hoe wordt de instructie
georganiseerd
(wanneer, hoe vaak,
door wie?)
Keuze volgende toets
Leerstofaanbod begrijpend lezen
Wat (doelstelling
inhoudelijk)
Hoe (didactische
werkwijzen en
materialen)
Hoe wordt de instructie
georganiseerd
(wanneer, hoe vaak,
door wie?)
Keuze volgende toets
Leerstofaanbod rekenen en wiskunde
Wat (doelstelling
inhoudelijk)
Hoe (didactische
9
werkwijzen en
materialen)
Hoe wordt de instructie
georganiseerd
(wanneer, hoe vaak,
door wie?)
Keuze volgende toets
Sociaal-emotioneel functioneren, werkhouding, gedrag
Wat (doelstelling
inhoudelijk)
Hoe (didactische
werkwijzen en
materialen)
Hoe wordt de instructie
georganiseerd
(wanneer, hoe vaak,
door wie?)
Aanpassingen voor overige vakken (bv. wereldoriëntatie)
Wat (doelstelling
inhoudelijk)
Hoe (didactische
werkwijzen en
materialen)
Hoe wordt de instructie
georganiseerd
(wanneer, hoe vaak,
door wie?)
Samenwerking en afstemming met de ouders
Opmerkingen van de ouders. Afspraken van de school met de ouders over samenwerking en over de
datum van volgend overleg
Besproken met de ouders, door:
Opmerkingen/afspraken:
10
Deel 3: Evaluatie
Evaluatie
Zijn de geplande vaardigheidsscores behaald? (zie tabel: tussendoelen)
Analyse+ hoe nu verder
Zijn de leergebied specifieke tussendoelen bereikt? Analyse+ hoe nu verder
Zijn de leerstof overstijgende doelen behaald? Analyse+ hoe nu verder
Ontwikkelt de leerling zich conform de verwachtingen? Eventueel aanpassing van het beeld van de
kansen, belemmeringen en onderwijsbehoeften.
Bijstelling ontwikkelingsperspectief
Bijstelling van de geplande uitstroombestemming+ de reden en onderbouwing van dit besluit
Is er een (vervolg) aanvraag voor extra ondersteuning nodig?
Datum:
Handtekening ouders:
Handtekening school:
11
Download